19:22:33 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2024-05-16 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-28 Extra Bolagsstämma 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 X-dag ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-20 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-16 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 X-dag ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-05 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 X-dag ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-21 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-09 X-dag ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 X-dag ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-05-08 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-05 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-28 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-15 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-17 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-28 X-dag ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2016-04-27 Årsstämma 2016
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-20 X-dag ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2015-05-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-19 Årsstämma 2015
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-27 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-21 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-15 X-dag ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2014-05-14 Årsstämma 2014
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-24 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-27 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-16 X-dag ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2013-05-15 Årsstämma 2013
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2013-01-08 Extra Bolagsstämma 2013
2012-11-21 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 X-dag ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-05-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-22 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-23 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-23 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-27 X-dag ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2011-05-26 Årsstämma 2011
2011-05-26 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-24 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-28 X-dag ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2010-05-27 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-25 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Senzime är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår system som används för att automatisera och mäta ämnena glukos och laktat i blod och vävnader. Utöver huvudverksamheten erbjuds även system för att övervaka patienters tillstånd under narkosbehandling. Bolagets huvudkontor ligger i Uppsala.
2023-01-23 19:17:00

Aktieägarna i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 februari 2023 kl. 08.30 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Vaksalagatan 10, Uppsala.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

 • dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 8 februari 2023 (avstämningsdagen),
 • dels anmäla sin avsikt att närvara senast måndagen den 13 februari 2023, under adress Ulls väg 41, 756 51 Uppsala med angivande av ”bolagsstämma” eller via e-post till michaela.larsson@lindahl.se.

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få utöva sin rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden (så kallad rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per avstämningsdagen, dvs. den 8 februari 2023. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 10 februari 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress alternativt medtas och uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran. Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.senzime.com.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 69 883 985 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av justeringsperson/er
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 23 januari 2023 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
 7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Mattias Prage, advokat på Advokatfirman Lindahl, utses till ordförande vid stämman. Michaela Larsson, biträdande jurist på Advokatfirman Lindahl, föreslås till protokollförare.

Punkt 6 – Beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 23 januari 2023 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Den 23 januari 2023 fattade styrelsen nedanstående beslut (kursiverat) om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut.

Styrelsen i Senzime AB (publ), org. nr. 556565-5734 (”Bolaget”), beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 1 747 099,625 kronor genom nyemission av högst 13 976 797 aktier enligt följande villkor:

 1. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
 2. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, enligt följande fördelningsgrunder:
 1. I första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och
 2. I andra hand ska tilldelning ske till andra som endast anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en anmält för teckning, och i den mån så inte kan ske, genom lottning, och
 3. I tredje hand ska tilldelning ske till dem som har lämnat emissionsgarantier, i proportion till sådant garantiåtagande.
 1. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 17 februari 2023.
 2. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 21 februari 2023 till och med den 7 mars 2023. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
 3. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 21 februari 2023 till och med den 7 mars 2023. Betalning ska erläggas kontant enligt instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
 4. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant ska ske på särskild teckningslista senast tre (3) bankdagar efter den tid som anges i punkt 4-5 ovan. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
 5. De nya aktierna emitteras till en kurs av 7,25 kronor per aktie.
 6. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
 7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 8. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Aktieägarnas rätt till upplysningar på stämman

Styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Senzime AB (publ), Ulls väg 41, Uppsala eller via e-post till slavoljub.grujicic@senzime.com.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga hos Bolaget (Ulls väg 41, Uppsala) och på Bolagets webbplats, www.senzime.se. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Uppsala i januari 2023

Senzime AB (publ)

Styrelsen