10:10:26 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2024-05-16 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-28 Extra Bolagsstämma 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-20 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-16 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-05 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-21 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-09 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2018-05-08 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-03-05 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-28 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-15 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-17 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-28 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-27 Årsstämma 2016
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-20 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2015-05-19 Årsstämma 2015
2015-05-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-27 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-21 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-15 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-14 Årsstämma 2014
2014-02-24 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-27 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-16 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-15 Årsstämma 2013
2013-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2013-01-08 Extra Bolagsstämma 2013
2012-11-21 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-05-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-22 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-23 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-23 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-27 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2011-05-26 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-26 Årsstämma 2011
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-24 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-28 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2010-05-27 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-25 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Senzime är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår system som används för att automatisera och mäta ämnena glukos och laktat i blod och vävnader. Utöver huvudverksamheten erbjuds även system för att övervaka patienters tillstånd under narkosbehandling. Bolagets huvudkontor ligger i Uppsala.
2023-09-27 15:30:00

Aktieägarna i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 oktober 2023 kl. 16.00 hos i Senzime ABs lokaler på Ulls väg 41 i Uppsala.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 oktober 2023 (avstämningsdagen), och
 • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast måndagen den 16 oktober 2023, under adress Advokatfirman Lindahl KB, Att: Michaela Larsson, Box 1203, 751 42 Uppsala med angivande av ”bolagsstämma” eller via e-post till michaela.larsson@lindahl.se.

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 11 oktober 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 13 oktober 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress alternativt medtas och uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran. Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.senzime.com.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 98 985 114 aktier och röster.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av justeringsperson/er
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier
 7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Mattias Prage, advokat på Advokatfirman Lindahl, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 6 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier

Den 25 september 2023 beslutade styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en riktad emission av aktier enligt nedanstående villkor (i kursivt). Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut.

Styrelsen beslutar under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande om en riktad nyemission av högst 18 000 000 nya aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 250 000,00 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Nordic Issuing AB, för vidareöverlåtelse till ett begränsat antal investerare i enlighet med ingångna avtal.
 2. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömt att det inte på ett tids- och kostnadseffektivt sätt finns förutsättningar för att på ett framgångsrikt sätt genomföra en företrädesemission på för Bolaget och aktieägarna fördelaktiga villkor, samtidigt som Bolaget är i behov av kapital. Styrelsen anser det vara gynnsamt för Bolaget och aktieägarna att tillvarata möjligheten att på för Bolaget attraktiva villkor och på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra nytt kapital från starka och välrenommerade investerare. Styrelsens samlade bedömning är att skälen för att genomföra nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna, och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Senzimes och alla aktieägares intresse.
 3. Teckning av aktier ska ske genom betalning eller genom teckning på teckningslista senast den 20 oktober 2023. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
 4. Betalning av tecknade aktier ska erläggas senast den 20 oktober 2023 (samma dag som teckningen). Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.
 5. De nya aktierna emitteras för en teckningskurs om 0,125 kronor per aktie, motsvarande kvotvärdet för Bolagets aktie. Det pris som kommer att tillämpas i samband med överlåtelsen till investerarna ska emellertid motsvara 6,50 kronor per aktie. I samband med vidareöverlåtelsen kommer Bolaget således att tillföras 117 000 000 kronor (före transaktionskostnader).
 6. Den teckningskurs som kommer att tillämpas i samband med vidareöverlåtelsen till investerarna är enligt styrelsens bedömning marknadsmässig, då den baseras på rådande marknadskurs.
 7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 8. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 6 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Aktieägarnas rätt till upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Senzime AB (publ), Ulls väg 41, Uppsala eller via e-post till Slavoljub.Grujicic@senzime.com.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget (Ulls väg 41, Uppsala) och på Bolagets webbplats, www.senzime.com senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 28 september 2023. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Uppsala i september 2023

Senzime AB (publ)

Styrelsen