12:06:01 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2024-05-16 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-28 Extra Bolagsstämma 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-20 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-16 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-05 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-21 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-09 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2018-05-08 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-03-05 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-28 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-15 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-17 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-28 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-27 Årsstämma 2016
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-20 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2015-05-19 Årsstämma 2015
2015-05-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-27 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-21 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-15 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-14 Årsstämma 2014
2014-02-24 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-27 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-16 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-15 Årsstämma 2013
2013-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2013-01-08 Extra Bolagsstämma 2013
2012-11-21 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-05-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-22 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-23 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-23 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-27 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2011-05-26 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-26 Årsstämma 2011
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-24 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-28 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2010-05-27 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-25 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Senzime är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår system som används för att automatisera och mäta ämnena glukos och laktat i blod och vävnader. Utöver huvudverksamheten erbjuds även system för att övervaka patienters tillstånd under narkosbehandling. Bolagets huvudkontor ligger i Uppsala.
2023-11-03 09:00:00

Aktieägarna i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 november 2023 kl. 16.00 i Senzime ABs lokaler på Ulls väg 41 i Uppsala.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 20 november 2023 (avstämningsdagen),
 • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 23 november 2023, via e-post till michaela.larsson@lindahl.se alternativt med vanlig postgång till Advokatfirman Lindahl KB, Att: Michaela Larsson, Box 1203, 751 42 Uppsala.

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare behöver, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering), så att aktieägaren syns i stämmoaktieboken, vilken ligger till grund för röstlängden på stämman. Sådan rösträttsregistrering behöver ske senast per avstämningsdagen den 20 november 2023. Registrering som gjorts senast den 22 november 2023 kommer emellertid att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmakter

Aktieägare som avser att närvara genom ombud behöver utfärda fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person behöver kopia av registreringsbevis (eller motsvarande) bifogas för den juridiska personen. Sådan fullmakts giltighet får vara högst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original (samt eventuellt registreringsbevis) bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på ovan angiven adress (alternativt medtas till stämman). Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran. Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.senzime.com.

Antal aktier/röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 118 122 614 aktier och röster.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av justeringsperson/er
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen – bestående av Adam Dahlberg, Gabriel Urwitz, Malin Björkmo och Fredrik Rapp – föreslår att Mattias Prage, advokat på Advokatfirman Lindahl, utses till ordförande vid stämman, alternativt, vid hans förhinder, den person som styrelsen istället anvisar.

Punkt 6 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av följande personer:

 • Adam Dahlberg
 • Sorin Brull
 • Eva Walde
 • Göran Brorsson
 • Lars Axelson (nyval)
 • Per Wold Olsen (nyval)

Per Wold Olsen föreslås till styrelseordförande. Adam Dahlberg föreslås till vice styrelseordförande.

Nedan följer en kort presentation av de föreslagna nya styrelseledamöterna.

Per Wold-Olsen, född 1947, har mångårig erfarenhet från life science-industrin och har innehaft många ledande befattningar under 30 år inom Merck & Co, varav de sista 15 åren baserad i USA och del i Mercks executive leadership team. Sedan 2006 har Per varit ledamot i ett flertal styrelser inom life science sektorn, bland annat Novo Holdings, Lundbeck, Gilead Sciences, Pharmaset, Royal Dutch Numico och GN Store Nord. Per är idag styrelseordförande i Oncopeptides AB (publ.) samt styrelseledamot i Forefront Capital Partners. Per har en MBA inom ekonomi och administration från Handelshøyskolen Oslo och en MBA inom Management & Marketing från University of Wisconsin. Per innehar idag inga aktier i Senzime.

Lars Axelson, född 1961, har 25 års erfarenhet som CFO, i både noterade och onoterade bolag, ofta Private Equity-uppbackade bolag. Lars är idag VD AB Segulah och CFO Segulah Medical Acceleration AB. Lars är även styrelseordförande Svenska Spol & Relining gruppen AB, styrelseledamot Mönsterås Trädetaljer AB, Segulah V Investment AB och Segulah IV Investment AB. Lars är utbildad civilekonom, Karlstads Universitet och innehar 91 976 aktier i Senzime.

***

På årsstämman den 16 maj 2023 beslutades att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter, utan suppleanter. På samma stämma beslutades även om styrelsearvoden. Ingen ändring föreslås med avseende på dessa beslut, som således alltjämt är giltiga. Styrelsearvode för mandatperioden fram till nästa årsstämma (2024) ska emellertid proportioneras i relation till den tid av mandatperioden som respektive person innehaft uppdrag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Aktieägarnas rätt till upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Senzime AB (publ), Ulls väg 41, Uppsala eller via e-post till Slavoljub.Grujicic@senzime.com.

Uppsala i november 2023

Senzime AB (publ)

Styrelsen