11:20:30 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2024-05-16 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-28 Extra Bolagsstämma 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-20 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-16 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-05 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-21 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-09 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2018-05-08 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-03-05 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-28 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-15 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-17 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-28 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-27 Årsstämma 2016
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-20 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2015-05-19 Årsstämma 2015
2015-05-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-27 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-21 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-15 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-14 Årsstämma 2014
2014-02-24 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-27 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-16 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-15 Årsstämma 2013
2013-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2013-01-08 Extra Bolagsstämma 2013
2012-11-21 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-05-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-22 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-23 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-23 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-27 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2011-05-26 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-26 Årsstämma 2011
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-24 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-28 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2010-05-27 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-25 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Senzime är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår system som används för att automatisera och mäta ämnena glukos och laktat i blod och vävnader. Utöver huvudverksamheten erbjuds även system för att övervaka patienters tillstånd under narkosbehandling. Bolagets huvudkontor ligger i Uppsala.
2023-09-25 22:00:00

Styrelsen i Senzime AB (publ) (”Senzime” eller ”Bolaget”) har beslutat om en riktad nyemission av 18 000 000 aktier till teckningskursen 6,50 SEK per aktie (”Emissionen”), motsvarande en premie om 1,5 procent jämfört med snittkurs senaste 20 dagar (VWAP). Emissionen är villkorad av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma, som är planerad till den 19 oktober 2023. Separat kallelse kommer att offentliggöras. De teckningsberättigade i Emissionen är dels ett antal välrenommerade nya investerare (Segulah Medical Acceleration och Carnegie Fonder), dels ett fåtal befintliga långsiktiga aktieägare (Fjärde AP-fonden, Crafoordska Stiftelsen, Handelsbanken Fonder, Fredrik Rapp och Swedbank Robur). Teckning av aktier kommer att ske först efter ovannämnda bolagsstämma, men teckningsåtaganden eller avsiktsförklaringar har redan ingåtts avseende hela emissionsvolymen. Genom Emissionen kommer Senzime således att tillföras totalt 117 MSEK (före emissionskostnader).

Om Emissionen
Styrelsen i Senzime har idag beslutat om en emission riktad till ett begränsat antal nya och befintliga investerare, däribland de nytillkommande aktieägarna Segulah Medical Acceleration och Carnegie Fonder. De befintliga aktieägare som deltar i Emissionen är Fredrik Rapp, Fjärde AP-fonden, Crafoordska stiftelsen, Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur, vilka samtliga uttryckt ett långsiktigt engagemang för Bolaget. Emissionen är villkorad av efterföljande godkännande från bolagsstämma, som är planerad till den 19 oktober 2023. Separat kallelse kommer att offentliggöras. Aktieägare representerande totalt ca 55 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har förklarat att de kommer att rösta i enlighet med förslaget på stämman. Teckningsåtaganden har ingåtts för 99 775 000 kronor av emissionsvolymen och avsiktsförklaringar avseende resterande 17 225 000 kronor.

Genom Emissionen, som omfattar totalt 18 000 000 nya aktier till en teckningskurs om 6,50 SEK per aktie, tillförs Bolaget 117 MSEK (före emissionskostnader). Genom Emissionen ökar Bolagets aktiekapital med 2 250 000 SEK till 14 765 326,75 kr (varav 142 187,50 kronor är under registrering för närvarande). Förutsatt att Emissionen godkänns av stämman blir den totala utspädningen genom Emissionen därmed ca 15 procent.

Teckningskursen i Emissionen har fastställts genom förhandling med investerarna och styrelsen bedömer därmed att teckningskursen är marknadsmässig, inte minst mot bakgrund av att den är högre än den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 20 handelsdagarna, som beräknats till 6,40 kronor/aktie.

Likviden från Emissionen ska främst användas för att fortsätta förstärka Bolagets kommersiella expansion kopplade till de nyligen publicerade europeiska och amerikanska riktlinjerna, säkerställa leverans i innovationsprojekt samt finansiera Bolagets generella rörelsekapitalbehov mot bakgrund av förväntad tillväxt.

För att underlätta Emissionens genomförande kommer de nya aktierna initialt tecknats av Nordic Issuing AB, i egenskap av emissionsinstitut i Emissionen, till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde. I samband med likviddagen kommer Bolaget att tillföras resterande belopp från tecknarna, det vill säga skillnaden mellan teckningskursen i Emissionen och kvotvärdet.

Bolaget avser upprätta prospekt avseende upptagande till handel av de nya aktierna i Emissionen ("Prospektet”). Prospektet behöver godkännas av Finansinspektionen. Upptagande till handel av de nya aktierna i Emissionen planeras till efter godkännande från den extra bolagsstämman samt Finansinspektionens godkännande av Prospektet.

”Vi genomför nu ytterligare en effektiv riktad emission och välkomnar in fler långsiktiga institutionella investerare. Intresset i marknaden har varit mycket stort och Senzime är nu väl kapitaliserat och har rätt förutsättningar för att realisera den strategiska och finansiella planen”, kommenterar Senzimes vd Philip Siberg.

Styrelsens överväganden
Inför beslutet om Emissionen har styrelsen noga övervägt alternativa finansieringsvägar, inklusive förutsättningarna för att genomföra en företrädesemission. Styrelsen är medveten om att kontanta emissioner som huvudregel bör genomföras som företrädesemissioner och har beaktat de regler som Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK) utfärdade i juli 2023. Av ASK:s regler framgår att det normalt får anses godtagbart att nyemissioner genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om det utifrån omständigheterna på objektiva grunder kan anses ligga i aktieägarnas intresse att avvika från företrädesrätten. Efter en samlad bedömning av rådande marknadsläge och Senzimes finansiella situation är det styrelsens bedömning att det på objektiva grunder får anses ligga i samtliga aktieägares intresse att genomföra Emissionen enligt de presenterade villkoren, som enligt styrelsen kan anses balanserade och marknadsmässiga. Styrelsen utvecklar sina överväganden nedan.

  • Till skillnad från en företrädesemission förväntas Emissionen bredda aktieägarbasen och förse Bolaget med nya välrenommerade ägare av strategisk betydelse – Segulah Medical Acceleration och Carnegie Fonder. Styrelsens bedömning är att det stärker ägarbilden väsentligt.
  • Ett ytterligare argument för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt att aktieägarbasen genom Emissionen har kunnat stärkas ytterligare genom teckning från befintliga långsiktiga större ägare, exempelvis Fjärde AP-fonden, Crafoordska Stiftelsen, Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur. Skälet till att befintliga aktieägare inkluderats bland de teckningsberättigade är att dessa ägare uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget, vilket enligt styrelsen skapar trygghet och stabilitet för både Bolaget och dess aktieägare.
  • En företrädesemission skulle vara betydligt mer tids- och resurskrävande jämfört med den nu genomförda Emissionen, inte minst till följd av arbetet och kostnaderna relaterade till en garantiupphandling. Emissionen har genom intensivt arbete från styrelsens och rådgivarnas sida kunnat genomföras på kort tid och med, enligt styrelsen, gott resultat.
  • Slutligen, en ytterligare aspekt som talar för valet av en riktad emission är att Emissionen har kunnat göras till en kurs som ligger över den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 20 handelsdagarna, som beräknats till 6,40 kronor/aktie. En företrädesemission hade med stor sannolikhet behövt göras med en inte obetydlig rabatt, vilket skulle leda till större utspädningseffekter för Bolagets befintliga aktieägare, något som kunnat undvikas genom den förevarande Emissionen. Från ett aktieägarperspektiv medför även en företrädesemission till rabatt en risk för negativ effekt på aktiekursen.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att en riktad emission på aktuella villkor är ett för samtliga aktieägare bättre alternativ än att genomföra en traditionell företrädesemission med betydande rabatt mot rådande marknadskurs. Styrelsens samlade bedömning att således dels att de redovisade skälen för en riktad nyemission överväger skälen för en företrädesemission enligt huvudprincipen, dels att en riktad emission får anses ligga i såväl Bolagets som samtliga aktieägarnas intresse.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER.

Rådgivare
Zonda Partners har agerat finansiell rådgivare i samband med Emissionen och Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare.

Denna information är sådan information som Senzime AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2023 kl. 22.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Philip Siberg, verkställande direktör
Tel: +46 (0) 707 90 67 34, e-post: philip.siberg@senzime.com

Slavoljub Grujicic, CFO
Tel: +46 (0) 76 306 60 11, e-post: slavoljub.grujicic@senzime.com

Om Senzime
Senzime är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför CE- och FDA-godkända patientövervakningssystem. Senzimes anställda över hela världen är engagerade i visionen om en värld utan narkos- och andningsrelaterade komplikationer. Företaget marknadsför en innovativ portfölj av lösningar, inklusive TetraGraph® och ExSpiron® 2Xi för realtidsövervakning av neuromuskulär funktion och andning under och efter operation. Målet är att hjälpa till att eliminera vårdrelaterade komplikationer och radikalt minska kostnader i samband med kirurgiska ingrepp och akuta behandlingar.

Senzime siktar på en marknad som värderas till över 40 miljarder SEK per år och arbetar med säljteam på världens ledande marknader. Bolagets aktier är noterade på NASDAQ Stockholms huvudmarknad (ticker SEZI). Mer information finns på senzime.com.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Emissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av den finansiella rådgivaren.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Emissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Senzimes aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Senzimes aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Senzimes aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Senzimes aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Emissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Senzimes aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Senzimes aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.