13:51:40 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2024-04-23 Årsstämma 2024
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-18 Årsstämma 2023
2023-04-06 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2023-02-16 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-14 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-04-26 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-15 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-27 Årsstämma 2021
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-05 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-03 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2020-04-02 Årsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-14 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-12 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2019-04-11 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-10 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-20 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2017-03-23 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-07 Extra Bolagsstämma 2016
2016-05-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2016-03-17 Årsstämma 2016
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-13 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-12 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2015-03-23 Årsstämma 2015
2015-02-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-18 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-21 Årsstämma 2014
2014-03-21 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-14 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-22 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2013-03-22 Årsstämma 2013
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-18 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-10-18 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-07-11 Split SOSI 25:1
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-22 Extra Bolagsstämma 2012
2012-03-30 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2012-03-29 Årsstämma 2012
2012-02-16 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-20 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-12 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-31 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2011-03-30 Årsstämma 2011
2011-02-17 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-26 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-19 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2010-02-18 Bokslutskommuniké 2009
2008-09-09 Split SOSI 100:1

Beskrivning

LandSverige
ListaNGM
SektorRåvaror
IndustriGruvdrift & metaller
Sotkamo Silver är verksamt inom gruvindustrin. Bolaget är specialiserat inom prospektering och utvinning av naturresurser. Störst andel av råvarorna består av silver, guld och zink. Verksamhet innehas genom hela värdekedjan, från analys och undersökning av mark, till exploatering och distribution till grossister samt kunder. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2024-04-30 08:00:00

Sotkamo Silver AB | Börsmeddelande | 30 april 2024 kl. 09:00:00 EEST

HÖJDPUNKTER

Januari–Mars

 • Nettoomsättningen ökade med 26 % till 85 MSEK (67 MSEK), främst till följd av en högre silverproduktion, högre genomsnittlig silverhalt och en positiv utveckling av silverpriset. Försäljningen av zink och bly minskade, främst på grund av lägre zinkpris och lägre huvudhalter.
 • EBITDA ökade med 167 % till 17 MSEK (6), EBITDA-marginalen ökade till 20 % (9)
 • EBIT förbättrades till -1 MSEK (-10)
 • Jämfört med motsvarande period ökade lönsamheten betydligt tack vare en högre genomsnittlig silverhalt, högre silverpris och förbättrad effektivitet i gruvverksamheten. Men den minskade lönsamheten jämfört med föregående kvartal berodde främst på lägre silverhalt, inflationens inverkan på kontraktspriserna och förberedande arbete i den underjordiska gruvan inför de kommande kvartalen
 • Likvida medel uppgick till 38 MSEK (34)
 • Investeringar mer än fördubblades till 17 MSEK (8)
 • Produktionen uppgick till cirka 309 000 uns silver (207 000), 717 uns guld (516), 197 ton bly (232) och 338 ton zink (515) i koncentrat

UTSIKT

Vägledning för 2024 (oförändrad)

Bolaget har (14 februari 2024) givit ut följande vägledning för 2024:

 • Bolaget uppskattar att silverproduktionen kommer att vara 1,45–1,55 miljoner uns
 • Den årliga EBITDA-marginalen kommer att uppgå till minst 28 %
 • Nettoskulden i förhållande till EBITDA kommer att ligga under 2,0 vid årets slut

Bolaget förväntar sig att bibehålla en god lönsamhetsnivå under 2024. Lönsamheten stöds av förbättrad operativ effektivitet men belastas av inflation och kostnadsökningar. Bolagets lönsamhet påverkas väsentlig av externa faktorer, såsom metallpriser, valutakurser och inflation. Uppnåendet av vägledning förutsätter en liten ökning av metallpriserna och att EUR/USD-kursen förblir ungefär på samma nivå som tidpunkten för publicering av vägledningen (14 februari 2024).

VD ORD

Under första kvartalet ökade Sotkamo Silvers nettoomsättning med 26 procent till 85 miljoner kronor. Mängden malm som vi anrikade ökade både från föregående kvartal och från jämförelseperioden. Som vi förväntade oss förra kvartalet var den genomsnittliga silverhalten lägre än den exceptionellt höga nivån förra kvartalet. Emellertid detta ökade silverproduktionen med 49 procent på årsbasis till 309 000 uns (207 000). I början av kvartalet påverkades även produktionen av enskilda tekniska utmaningar inom underjordsbrytning och anrikningsanläggningen.

I takt med att vi fortsätter mot våra mål för året stöds vi av den positiva utvecklingen av silver- och guldpriserna som har ökat kraftigt under den senaste månaden. En färsk rapport från Silver Institute förutspår att efterfrågan på silver kommer att fortsätta att överstiga utbudet för hela året. Under april låg silverpriset i euro på den högsta nivån under vår gruvproduktion.

Sotkamo Silvers EBITDA ökade med 167 procent på årsbasis till 17 miljoner kronor. EBITDA-marginalen under första kvartalet var 20 procent. Lönsamheten påverkades av ökade kostnader, vilket speglade den allmänna inflationen, och det förberedande arbetet inför framtida produktion som genomfördes under kvartalet. Koncernens likvida medel minskade till följd av låneåterbetalningar och bokförda investeringar. Dock uppgick det operativa kassaflödet till 2,7 MSEK positivt.

Vi fortsatte som planerat för att förbättra vår hållbarhetsprestanda: kväveutsläppen har minskats som förväntat på grund av driftsättningen av bioreaktorn, och arbetet med att uppnå prestandanivå A i enlighet med standarden Towards Sustainable Mining. Hanterings- och förslutningsplanen för gruvavfall i samband med miljötillståndet pågår.

Under andra kvartalet kommer vi att fokusera på fortsatt stabil produktion för att till fullo dra nytta av den gynnsamma silvermarknaden.

    

NYCKELTAL


Q1/24Q1/23Förändring, %1-12/23
Nettoomsättning, MSEK856726407
EBITDA, MSEK176167140
EBITDA marginal %20911334
Rörelseresultat (EBIT), MSEK-1-10 67
Rörelseresultat (EBIT) marginal %-1-14 16
Soliditet %4440943
Kassalikviditet %946740105
Nettoskuld/EBITDA1,511,7-871,5
Personal vid slutet av perioden49441147
Silverproduktion, koz309207491 411
Anrikade ton, kt1249728478
Genomsnittlig silverhalt, g/ton918212105

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Kommuniké från Sotkamo Silver AB:s årsstämma

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman:

 • Resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023 fastställdes av stämman. Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för år 2023. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
 • Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter. Jukka Jokela, Kimmo Luukkonen, Sixten Sunabacka, Eeva-Liisa Virkkunen och Mauri Visuri omvaldes till styrelseledamöter samt valdes Joni Lukkaroinen som nya styrelseledamot. Eeva-Liisa Virkkunen omvaldes till styrelsens ordförande.
 • Stämman beslutade att välja revisorsbolaget KPMG som bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2025.
 • Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt riktlinjer för valberedningens utseende fastställdes enligt styrelsens förslag.
 • Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport för 2023.
 • Stämman fastställde valberedningens förslag om styrelsens arvoden.
 • Styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och andra finansiella instrument biträddes inte av nödvändig majoritet av de vid stämman avgivna rösterna och företrädda aktier. Stämman beslutade att inte bemyndiga styrelsen att emittera nya aktier eller andra finansiella instrument.

FINANCIELL KALENDER

 • Q2/2024: 26 juli 2024 
 • Q3/2024: 25 oktober 2024 
 • Q4/2024: Fastställs senare

WEBCAST

Sotkamo Silver presenterar resultatet i en webcast med start kl. 13.00 (EEST) i dag (den 30 april 2024). Presentationen ges på finska och materialet är på engelska. Webcasten kan följas direkt på:
https://link.silver.fi/2024Q1

Presentation kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida:
https://www.silver.fi/sv/investerare/rapporter-och-material

YTTERLIGARE INFORMATION

Mikko Jalasto
Koncernchef (CEO)
mikko.jalasto@silver.fi
tel. +358 50 482 1689

Tommi Talasterä
Koncerns ekonomichef (CFO)
tommi.talastera@silver.fi
+358 40 712 6970

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Detta är en sammanfattning av Sotkamo Silvers kvartalsrapport. Den fullständiga rapporten bifogas detta meddelande och finns tillgänglig på företagets webbsida:: https://www.silver.fi/sv/investerare

Om Sotkamo Silver

Sotkamo Silver är ett gruv- och malmprospekteringsföretag som utvecklar och utnyttjar mineralfyndigheter i Kajanaland i Finland. Sotkamo Silver stöder den globala utvecklingen mot grön omställningsteknik och producerar de metaller som behövs på ett ansvarsfullt sätt och genom att ta hänsyn till lokala intressenter. Sotkamo Silvers huvudprojekt är en silvergruva i Sotkamo, Finland. Förutom silver producerar gruvan guld, zink och bly. Bolaget har även gruv- och malmprospekteringsrättigheter för mineralfyndigheter i närheten av silvergruvan i Kajanaland. Sotkamo Silverkoncernen består av moderbolaget Sotkamo Silver AB och dess helägda finska dotterbolag (Sotkamo Silver Oy). Sotkamo Silver är noterat på NGM Main Regulated i Stockholm (SOSI), Nasdaq Helsinki (SOSI1) och Börse Berlin.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.silver.fi