04:21:11 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-10 Ordinarie utdelning SOZAP 0.00 SEK
2023-05-09 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-05 Ordinarie utdelning SOZAP 0.00 SEK
2022-05-04 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorSällanköp
IndustriGaming
Sozap är verksamt inom spelutveckling. Bolaget är en utvecklare och förläggare av spel, huvudsakligen för iOS och Android. Spelen ingår primärt inom kategorin shooter-genren. Utöver utvecklar bolaget även diverse spel inom causal-gaming. Exempel på spel som ingår i portföljen är Armed Heist. Bolaget grundades år 2014 och har sitt huvudkontor i Nyköping.
2023-06-27 10:30:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Teckningsperioden i företrädesemissionen i SOZAP AB (publ) (”SOZAP” eller ”Bolaget”) avslutades den 21 juni 2023. Den slutliga sammanräkningen visar att 2 659 377 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 93,6 procent av företrädesemissionen. Resterande 180 903 aktier har tilldelats de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad och SOZAP tillförs cirka 11,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Den slutliga sammanräkningen i företrädesemissionen visar att 2 659 377 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 93,6 procent av företrädesemissionen. Resterande 180 903 aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter har tilldelats de som tecknat utan stöd av teckningsrätter.

Företrädesemissionen är således fulltecknad vilket medför att SOZAP tillförs cirka 11,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Bolagets aktiekapital ökar med 284 028,00 SEK till 1 136 112,00 SEK och det totala antalet aktier ökar med 2 840 280 till 11 361 120.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats nya aktier i enlighet med principerna som anges i informationsmemorandumet. Besked om tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter distribueras idag den 27 juni 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas senast på likviddagen den 29 juni 2023 i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) pågår fram till att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 27, 2023. När företrädesemissionen har registrerats kommer BTA att ombokas till aktier.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med transaktionen.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i SOZAP i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.