07:23:51 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-11 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2024-06-10 Årsstämma 2024
2024-05-02 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-07 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-31 Extra Bolagsstämma 2023
2023-07-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2023-05-10 Årsstämma 2023
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-02 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-02 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-02 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-15 Extra Bolagsstämma 2021
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-13 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-09 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-30 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-08 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-22 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2016-05-11 Årsstämma 2016
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Extra Bolagsstämma 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2015-05-05 Årsstämma 2015
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-29 Extra Bolagsstämma 2014
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Spago Nanomedical är verksamt inom bioteknik. Bolaget utvecklar nanomedicin för diagnostik och behandling av livshotande sjukdomar. Bolagets huvudsakliga verksamhet är inriktad mot att utveckla ett cancerselektivt kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi (MR), samt en produkt för radionuklidbehandling av cancer. Båda dessa projekt är baserade på egenutvecklade nanomaterial. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2024-06-10 17:33:00

Årsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) hölls idag, den 10 juni 2024, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2023 och bevilja ansvarsfrihet till styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023

Vid årsstämman fattades även bland annat följande beslut:

Resultatdisposition och ansvarsfrihet
I enlighet med styrelsens förslag ska ingen utdelning ske och 19 366 KSEK ska överföras i ny räkning.

Val av styrelse och styrelsearvoden
Styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Hans Arwidsson, Kari Grønås, Alan Raffensperger och Nicklas Westerholm omvaldes till ledamöter av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Hans Arwidsson omvaldes som styrelseordförande.

Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 300 000 kr (oförändrat) till styrelsens ordförande och med 150 000 kr (oförändrat) till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Val av revisor och revisorsarvode
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes BDO Mälardalen AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren kommer att vara huvudansvarig för revisionen. Ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner
För tiden intill nästkommande årsstämma bemyndigades styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner genom kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Genom beslut med stöd av bemyndigandet om emission av aktier och/eller teckningsoptioner utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut som ryms inom bolagsordningens gränser vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet. Genom beslut med stöd av bemyndigandet med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska sammanlagt högst så många aktier och/eller teckningsoptioner kunna ges ut som motsvarar 20 procent av det totala antalet aktier vid tidpunkten för utnyttjande av bemyndigandet första gången.

Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att justera gränserna för antalet aktier respektive aktiekapitalet i bolagsordningen (§ 4 och § 5). Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om att minska bolagets aktiekapital med 31 337 658,54 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier, varvid kvotvärdet ändras från 0,10 kr till 0,01 kr. Minskningen kan verkställas först efter att tillstånd erhållits från Bolagsverket, eller i tvistiga fall, tingsrätten.