01:06:11 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-11 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2024-06-10 Årsstämma 2024
2024-05-02 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-07 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-31 Extra Bolagsstämma 2023
2023-07-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2023-05-10 Årsstämma 2023
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-02 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-02 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-02 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-15 Extra Bolagsstämma 2021
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-13 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-09 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-30 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-08 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-22 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2016-05-11 Årsstämma 2016
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Extra Bolagsstämma 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2015-05-05 Årsstämma 2015
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-29 Extra Bolagsstämma 2014
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Spago Nanomedical är verksamt inom bioteknik. Bolaget utvecklar nanomedicin för diagnostik och behandling av livshotande sjukdomar. Bolagets huvudsakliga verksamhet är inriktad mot att utveckla ett cancerselektivt kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi (MR), samt en produkt för radionuklidbehandling av cancer. Båda dessa projekt är baserade på egenutvecklade nanomaterial. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2023-12-13 15:19:00

Styrelsen i Spago Nanomedical AB (publ) (”Spago Nanomedical” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 31 oktober 2023, beslutat om en riktad nyemission av 6 450 519 aktier till de garanter i företrädesemissionen av units, som beslutades av den extra bolagsstämman den 31 oktober 2023 ("Företrädesemissionen"), som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 0,24 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller nyemitterade aktier i Bolaget. Cidro Förvaltning AB, Anders Johansson och Philip Löchen (”Garanterna”) har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier. Enligt garantiavtalen uppgår den ersättning som Garanterna har rätt att erhålla till ett belopp motsvarande 12,5 procent av garanterat belopp. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 31 oktober 2023, idag beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 6 450 519 aktier.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla de garantiavtal som ingåtts som varit en förutsättning för att möjliggöra den kapitalanskaffning som genomfördes genom Företrädesemissionen, samt som bedömdes gynnsamma för Bolaget då Bolaget behåller en större andel av emissionslikviden om garantiersättning utgår i nyemitterade aktier istället för i kontanter. 

I enlighet med garantiavtalen ska teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (dvs. under perioden 9 – 23 november 2023), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen. VWAP under teckningsperioden understeg teckningskursen i Företrädesemissionen och teckningskursen i Ersättningsemissionen har därmed fastställts till 0,24 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen. Därmed bedöms teckningskursen som marknadsmässig enligt styrelsens bedömning.

Till följd av att vissa teckningsberättigade Garanter genom Ersättningsemissionen ökar sitt ägande i Bolaget på sådant sätt att anmälningsplikt enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar uppstår, ska tilldelning i denna del ske först när erforderliga tillstånd erhållits, vilket beräknas ske i början av 2024. 6 450 519 aktier i Ersättningsemissionen har tecknats och tilldelats, och styrelsen har beslutat att betalning ska ske genom kvittning av respektive garants fordran på Bolaget, uppgående till totalt 1,5 MSEK.

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med totalt 6 450 519 aktier och aktiekapitalet med totalt 645 051,90 kronor, när Ersättningsemissionen fullt ut tilldelats och registrerats. När Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen fullt har registrerats vid Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget uppgå till totalt 224 715 454 aktier, och Bolagets aktiekapital till 22 471 545,40 SEK.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist KB är legal rådgivare till Spago Nanomedical i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se

Spago Nanomedical AB är ett svenskt bolag i klinisk utvecklingsfas. Bolagets utvecklingsprojekt bygger på en patenterad plattform av polymera material med unika egenskaper som kan möjliggöra mer precis behandling och diagnos av cancer och andra allvarliga sjukdomar. Spago Nanomedicals aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market (kortnamn: SPAGO). För mer info, se www.spagonanomedical.se.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den [2023-12-13 08:00 CET.]