01:15:05 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 Ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2023-05-10 Årsstämma 2023
2023-05-10 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-25 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-07-21 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-14 Ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-02-07 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-06 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-02-22 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-02 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2016-05-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-02-24 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-18 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-21 Ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2015-05-20 Årsstämma 2015
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14 Kvartalsrapport 2014-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Sprint Bioscience är ett forskningsbolag. Bolaget utvecklar läkemedelskandidater som enskilt eller i kombination med andra läkemedel kan bekämpa cancer. Bolaget har en portfölj av projekt som är inriktade på att angripa delar av cancercellers processer. Bolagets affärsmodell bygger på att arbeta med en projektportfölj och att utveckla projekt parallellt i preklinisk fas för att därefter ingå licensavtal med den globala läkemedelsindustrin. Bolaget grundades 2009 och har huvudkontor i Huddinge.
2023-04-04 09:00:00

Aktieägarna i Sprint Bioscience AB (publ), org.nr 556789-7557, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 10 maj 2023 kl. 15.00 i Sprint Bioscience lokaler på Novum, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge. Rösträttsregistrering startar kl. 14.30.

Rätt till deltagande
Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 maj 2023, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 4 maj 2023. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till sprintbioscience@fredersen.se eller per post till Sprint Bioscience c/o Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8, 114 34 Stockholm. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 4 maj 2023, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud
Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på www.sprintbioscience.com och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b) dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
11. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelseledamöter
12.1 Björn Sjöstrand omval)
12.2 Rune Nordlander (omval)
12.3 Fredrik Lehmann (omval)
12.4 Svein Mathisen (omval)
12.5 Karen From (nyval)
13. Val av styrelseordförande
13.1 Björn Sjöstrand (omval)
14. Val av revisor
14.1 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (omval)
15. Beslut om principer för utseende av valberedning
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkt 2 samt 10-15)
Valberedningen som bestått av Ivar Nordqvist (ordförande), Rune Nordlander (som representant för First Venture Sweden AB), Håkan Roos (som representant för Mats Westinius) samt Björn Sjöstrand (styrelsens ordförande), föreslår:
att advokat Hannes Mellberg väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av fem (tidigare fyra) ledamöter,
att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses,
att ett fast styrelsearvode om 900 000 (tidigare 750 000) kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2024, varav styrelsearvode ska utgå med 300 000 (tidigare 300 000) kronor till styrelseordförande och med 150 000 (tidigare 150 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter,
att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,
att Björn Sjöstrand, Rune Nordlander, Fredrik Lehmann och Svein Mathisen omväljs, och att Karen From väljs, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
att Björn Sjöstrand, omväljs till styrelseordförande,
att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisionsbolag (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har upplyst att auktoriserade revisorn Leonard Daun fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget), samt
att följande principer för utseende av valberedning ska gälla inför årsstämman 2024:

Principer för utseende av valberedning
Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i Bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i Bolaget. Styrelsens ordförande tar kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna baserat på aktieägarstatistik per den 30 september året före kommande årsstämma, som vardera utser en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedningen. Till ordförande och sammankallande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

• Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

• Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess en ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt ”Svensk kod för bolagsstyrning”.

Valberedningens motiverade yttrande avgivet jämlikt punkt 2.6 i ”Svensk kod för bolagsstyrning”
Valberedningen anser att den förslagna sammansättningen av styrelsen säkerställer en fungerande bolagsstyrning, vilket ligger i samtliga aktieägares intresse. Vid utformningen av förslaget har valberedningen tagit hänsyn till behovet av bredd, mångsidighet, kompetens, erfarenhet och bakgrund som är nödvändigt för Bolagets fortsatta utveckling. Enligt valberedningens förslag kommer styrelsen att bestå av fyra män och en kvinna.

Karen From uppfyller det valberedningen eftersträvar genom sin erfarenhet från läkemedelsbranschen i ledande roller inom global marknadsföring och strategier för läkemedelsutveckling i noterat bolag med anknytning till Bolagets marknad och produkter.

Baserat på dessa erfarenheter och personliga egenskaper kommer Karen From sammanfattningsvis enligt valberedningens mening att tillsammans med valberedningens förslag till omval bidra till att skapa ett långsiktigt stabilt och lönsamt bolag.

Beskrivning av föreslagen ledamot

Karen From, född 1970, MSc i mikrobiologi från Göteborgs universitet, Executive Faculty från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 2018 samt Ruter Dam 2022. Karen har mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Hon har jobbat på AstraZeneca sedan 1997 och har erfarenhet av både tidiga och sena utvecklingsprojekt, inlicensiering, myndighetsinteraktioner och lansering av stora produkter. Sedan 2019 är hon Global Franchise Head för Forxiga som är AstraZenecas näst största produkt med indikationer inom diabetes, hjärtsvikt och njursvikt. I denna roll är hon globalt ansvarig för det strategiska ledarskapet över utveckling, kommersialisering och produktion. Karen är också styrelseledamot i Bergsbo PF. Karen är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare. Karen innehar inga aktier i Bolaget.

Styrelsens förslag

Beslut om dispositioner av Bolagets resultat (punkt 9b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet får medföra en sammanlagd utspädning av antalet aktier och röster i bolaget med högst 25 procent i förhållande till antalet aktier och röster vid tidpunkten för det första emissionsbeslutet med stöd av bemyndigandet.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och skälet för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera förvärv av företag eller del av företag, på ett skyndsamt sätt kunna säkerställa det kapitalbehov som bolaget har för verksamheten och/eller kunna bredda ägandet i bolaget med strategiska och institutionella investerare. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av bemyndigandet i denna punkt besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl.

Majoritetskrav
För giltigt beslut under punkten 16 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 69 795 167. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida åtminstone tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. 

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf 

Stockholm i april 2023
Sprint Bioscience AB (publ)
Styrelsen