22:26:53 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-02-23 08:45:00

Det är en prövande period för de flesta placerare just nu. Att skilja bolagets och aktiens utveckling åt är särskilt svårt när riskaversionen dominerar kursrörelserna och portföljen lyser rött under en längre period. Som ett relativt litet investmentbolag med fokus på techföretag i ett tidigt skede av sin utveckling, befinner sig Northern CapSek mitt i stormens öga och kursen har rasat med drygt 25% sedan början av året.

Den långsiktiga ägaren kan dock glädja sig åt att den underliggande trenden i de flesta av innehaven pekar åt rätt håll, och bokslutskommunikén för 2021 som nyligen presenterades visar att ledningen kring vd Henrik Jerner gör rätt saker för att bygga en spännande portfölj av bolag som gynnas av diverse megatrender i samhället. Stor fokus riktas till exempel på hållbar energi och energieffektivisering, samt digitalisering av olika branscher.

Så har bolaget under fjolåret mer än fördubblat sin investeringsvolym jämfört med året innan till sammanlagt 12,6 Mkr, varav fyra investeringar var i helt nya portföljbolag. Dessutom har man fördjupat samarbetena med andra investeringsaktörer för att utöka pipelinen av nya intressant objekt, och enligt vd Jerner finns det just nu upp till 5 techbolag som man kanske komma vilja investera i inom överskådlig framtid.

Mindre positivt är att nettoresultatet uppgick till -23,4 Mkr (1,0), vilket framför allt berodde på den negativa kursutvecklingen för de noterade innehaven AppSpotr och Hoodin. Värdeförändringen under 2021 för dessa innehav uppgick till -16,3 Mkr och värdeutvecklingen i portföljen sedan de första investeringarna gjordes i juni 2018 uppgår numera till -21% per år före kostnader.

Det är givetvis inte tillfredsställande och långt under målet att nå en avkastning på 20% per år. Målet är dock satt över en 5-årsperiod och just när det gäller denna typen av VC-investeringar tar det ofta flera år innan man kan utvärdera värdeskapande på ett rättvist sätt. Dessutom har de fem onoterade bolag som CapSek investerat i hittills ökat i värde med 1,4 Mkr, vilket motsvarar en årlig avkastning på 20%.

Så har de 9 portföljbolagen utvecklats under 2021:

  1. AppSpotr (ägandeandel cirka 6,7%)

Trögare än hoppats går det för IT-bolaget som tillhandahåller en low code plattform för utveckling av mobila, professionella appar. Nettoomsättningen minskade under 2021 med 23%, jämfört med året innan, till 5,5 Mkr samtidigt som rörelseförlusten ökade till -29,3 Mkr (-17,7). Därmed kan vi konstatera att verksamhetens upprampningsperiod tar längre tid än tidigare trott, men det är uppmuntrande att värdet av de fasta och rörliga avtalsintäkter de kommande 12 månaderna (ARR) trendar uppåt och uppgick till 6,9 Mkr vid slutet av december.

Ledningen jobbar dessutom vidare med affärsutvecklingen och under fjärde kvartalet lanserades självregistrering och onlinebetalning i Appspotr 3 plattformen, vilket anses vara en viktig del för att ta position på den starkt växande marknaden för low code globalt. Kunderna har nu ett större erbjudande att välja mellan, antingen självservice till de som vill bygga appar själv, eller fullservice via Appspotr Studios för kunder som vill köpa eller hyra färdiga appkoncept.

Bolaget har även lagt grunden för en internationell etableringsstrategi genom förvärvet av ett dotterbolag i Sri Lanka, vilket möjliggör bland annat att man kan utöka utvecklingsresurserna med samma bibehållna kostnad. Den långsiktiga potentialen framstår fortfarande som intressant, då marknaden för low code-baserade produkter och tjänster fortsätter att växa och många experter tror på gynnande förhållanden ett bra tag framöver. Research and Markets räknar tex med att den globala marknadsstorleken för low code verktyg ska växa från 10,3 miljarder usd år 2019 till 187 miljarder år 2030, motsvarande en årlig tillväxttakt på 31%.

  1. Hoodin (ägarandel cirka 8,3%)

Bolaget med den molnbaserade SaaS-plattformen som möjliggör mediabevakning åt företag och organisationer har kommit ett steg längre vad gäller tillväxttakten. Under 2021 ökade nettoomsättningen med 34% till 1,2 Mkr, vilket är emellertid fortfarande ganska blygsamt i absoluta tal. Rörelseförlusten minskade följdriktig endast marginellt till -8 Mkr (-8,2).

I spåren av pandemin kämpar verksamheten med utdragna ledtider i beslutsfattandet hos potentiella kunder och man jobbar aktivt med att försöka transformera leads i pipelinen till aktiva licenstagare. Lovande är att ledningen har noterat ett ökat intresse från Pharma-branschen för att mer effektivt kunna följa det nya regelverket MDR.

Införandet av MDR innebär att företag inom Medtech måste göra denna bevakning för att kunna förnya eller ansöka om så kallad CE-märkning för sina produkter. Bolaget bedömer den potentiella marknaden till cirka 30 000 företag och räknar med att tusentals företag sannolikt kommer ha detta behov relativt omgående. Enligt ledningens egen utsago är användande av Hoodin bevisat upp till 90% mer tidseffektivt och ger högre kvalitet jämfört med manuell bevakning för Medtech-företag på grund av mer korrekta urval.

För fortsatt bra tillväxt framöver talar att pipelinen av potentiella licenser har ökat sekventiellt med cirka 32% under det fjärde kvartalet till totalt 1 586 licenser, där slutkunder eller partners har uttalat en avsikt att aktivera sin licens någon gång under de kommande 12 månader.

Detta är en förkortad version av analysen.

Fullständig analys hittas via direktlänken: https://www.stockpicker.se/home/analys/northern-capsek-ventures-kampar-i-motvind och på www.stockpicker.se

Analytiker;
Sebastian Lang, Stockpicker

DISCLAIMER: Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet.
Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.