05:53:54 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-18 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-30 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-04-24 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-12 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-05 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-30 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-23 X-dag ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-24 X-dag ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2021-05-21 Årsstämma 2021
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 X-dag ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-11 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-08 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-13 X-dag ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2019-05-10 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 X-dag ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2018-05-15 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-13 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-03 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 X-dag ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-04 Kvartalsrapport 2016-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
SynAct Pharma är en läkemedelskoncern som bedriver forskning och utveckling inom behandlingen av inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi som riktas mot allvarliga patienttillstånd inom kroniska inflammatoriska sjukdomar, samt diverse ledskador. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Lund.
2024-05-31 11:30:00

Idag, den 31 maj 2024, hölls årsstämma i SynAct Pharma AB ("SynAct Pharma" eller "Bolaget") i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten från årsstämman i Bolaget.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas och att tillgängliga medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja samtliga personer som har varit styrelseledamöter eller verkställande direktör i Bolaget under 2023 ansvarsfrihet.

Antal styrelseledamöter
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter.

Styrelse- och revisorsarvoden
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordföranden samt med 200 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget. Vidare beslutades att arvode för utskottsarbete, om sådana inrättas av styrelsen, ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, med 25 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet, med 15 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse
Årsstämman beslutade att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Anders Kronborg, Sten Scheibye, Sten Sørensen och Jeppe Øvlesen till styrelseledamöter. Anders Kronborg valdes till styrelsens ordförande.

Val av revisor
KPMG AB omvaldes som revisionsbolag. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Linda Bengtsson kommer att fortsätta att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning varigenom en ny § 10 infördes vilken innebär att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post. Beslutet innebar vidare en ändring av paragrafnumreringen efter den nya § 10. Den nya bolagsordningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Bemyndigande om att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, och med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet får motsvara en utspädning om högst 10 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas första gången. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital, genomföra förvärv av företag eller rörelsetillgångar, kunna utöka ägarbasen med ägare av strategisk betydelse samt möjliggöra emissioner till industriella partners inom ramen för partnerskap och allianser.

I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut om (A) personaloptionsprogram till anställda ESOP 2024; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Serie ESOP 2024
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett personaloptionsprogram för ledande befattningshavare och anställda samt om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Programmet innebär att högst 2 271 303 personaloptioner ska erbjudas Bolagets VD, upp till fyra ledande befattningshavare och upp till två övriga anställda. De tilldelade personaloptionerna tjänas in med 1/3 vardera den dag som infaller 12, 24 respektive 36 månader efter dagen för tilldelning. Anställda, som har varit deltagare i något av personaloptionsprogrammen som beslutades om under 2023 (Personaloptionsprogram 2023 I och Personaloptionsprogram 2023 II) och har avslutat sitt deltagande i Personaloptionsprogram 2023 I och/eller Personaloptionsprogram 2023 II innan årsstämman 2024, erhåller en initial intjäning med 25 procent av antalet personaloptioner i ESOP 2024, innebärande att sådana optioner kommer att intjänas direkt vid tilldelning.

Optionsinnehavarna ska kunna utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden som startar den dag som infaller 3 år efter dagen för tilldelning och slutar den 30 juni 2029. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris uppgående till 175 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under 10 handelsdagar omedelbart före den dag då en deltagare tilldelas optioner (dock att lösenpriset inte kan understiga aktiens kvotvärde). Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt, ska inte utgöra värdepapper och ska inte heller kunna överlåtas eller pantsättas.

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet beslutade årsstämman vidare att emittera högst 2 271 303 teckningsoptioner till Bolaget eller ett dotterbolag i koncernen. Teckningsoptionerna ska därefter kunna överlåtas till deltagarna utan vederlag i samband med att personaloptionerna utnyttjas. Syftet med personaloptionsprogrammet är att säkerställa ett långsiktigt engagemang för de anställda i Bolaget genom ett ersättningssystem som är kopplat till Bolagets framtida värdetillväxt. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i personaloptionsprogrammet kommer aktiekapitalet öka med 283 912, 875 SEK och totalt 2 271 303 aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 5,2 procent av Bolagets aktiekapital och röster.

Beslut om (A) personaloptionsprogram till styrelsen BSOP 2024; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Serie BSOP 2024
Årsstämman beslutade, i enlighet med en aktieägares förslag, om införande av ett personaloptionsprogram till Bolagets styrelse, exklusive styrelseledamöter som även tillhör Bolagets ledande befattningshavare, samt om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Programmet innebär att högst 825 927 personaloptioner ska erbjudas styrelsens ordförande och upp till två ytterligare styrelseledamöter. De tilldelade personaloptionerna tjänas in med 1/3 vardera den dag som infaller 12, 24 respektive 36 månader efter dagen för tilldelning.

Optionsinnehavarna ska kunna utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden som startar den dag som infaller 3 år efter dagen för tilldelning och slutar den 30 juni 2029. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris uppgående till 175 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under 10 handelsdagar omedelbart före den dag då en deltagare tilldelas optioner (dock att lösenpriset inte kan understiga aktiens kvotvärde). Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt, ska inte utgöra värdepapper och ska inte heller kunna överlåtas eller pantsättas.

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet beslutade årsstämman vidare att emittera högst 825 927 teckningsoptioner till Bolaget eller ett dotterbolag i koncernen. Teckningsoptionerna ska därefter kunna överlåtas till deltagarna utan vederlag i samband med att personaloptionerna utnyttjas. Syftet med personaloptionsprogrammet är att säkerställa ett långsiktigt engagemang för styrelseledamöterna i Bolaget genom ett ersättningssystem som är kopplat till Bolagets framtida värdetillväxt. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i personaloptionsprogrammet kommer Bolagets aktiekapital att öka med 103 240,875 SEK och totalt 825 927 aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,0 procent av Bolagets aktiekapital och röster.

Ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport.


För Bolagets nya bolagsordning samt fullständiga villkor för personaloptionsprogrammen enligt ovan hänvisas till Bolagets webbplats https://synactpharma.com/.

Stockholm den 31 maj 2024
SynAct Pharma AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jeppe Øvlesen
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: + 45 2844 7567
E-post: investor.relations@synactpharma.com

Om SynAct Pharma AB
SynAct Pharma AB (publ) (Nasdaq Stockholm: SYNACT) är ett bioteknikbolag i klinisk fas med fokus på lösning av inflammation genom selektiv aktivering av melanokortinsystemet. Bolaget har en bred portfölj av orala och injicerbara selektiva melanokortinagonister som syftar till att inducera antiinflammatorisk och inflammationsdämpande aktivitet i auto-immuna och inflammatoriska sjukdomar för att hjälpa patienter att uppnå immunbalans och övervinna sin inflammation. För mer information: www.synactpharma.com.