01:13:46 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-05-17 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-12 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-05 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-30 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-23 Ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-24 Ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2021-05-21 Årsstämma 2021
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-11 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-08 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-13 Ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2019-05-10 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2018-05-15 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-13 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-03 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-04 Kvartalsrapport 2016-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
SynAct Pharma är en läkemedelskoncern som bedriver forskning och utveckling inom behandlingen av inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi som riktas mot allvarliga patienttillstånd inom kroniska inflammatoriska sjukdomar, samt diverse ledskador. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Lund.
2023-02-17 07:00:00

SynAct Pharma AB (publ) (”SynAct”) publicerar idag bokslutskommunikén med rapport för det fjärde kvartalet och för helåret 2022.

”Under det fjärde kvartalet drev vi utvecklingen av AP1189 vidare i högt tempo. SynActs pipeline förstärktes med förvärvet av TXP Pharma och vår aktieägarbas breddades genom den riktade emissionen. Teamet på SynAct är tacksamma för allt stöd vi får från investerare och andra intressenter.”, Jeppe Øvlesen, VD.

Oktober – december 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK, vilket är i linje med förväntningarna givet den fas bolagets forskningsportfölj befinner sig i. Bolaget förväntas inte generera några intäkter förrän efter slutförandet av det kliniska fas 2-programmet för läkemedelskandidat AP1189 planerat till 2024.
 • Rörelsens kostnader uppgick till 30 523 (26 153) TSEK, en ökning med 17%, drivet både av ökade investeringar i FoU och högre administrativa kostnader.
 • Koncernens förlust efter skatt uppgick till 30 477 (26 210) TSEK.
 • Resultatet efter skatt förbättras av den effekt som uppstår som en följd av den danska skattekreditordingen vilken innebär en förtida skatteåterbäring relaterat till en del av nedlagda forsknings- och utvecklingskostnader. Resultateffekten av denna skattelättnad var 77 (-3) TSEK under kvartalet.
 • Koncernens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,06 (-1,01) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -22 306 (-20 257) TSEK.
 • Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 76 025 (-77) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 53 747 (-20 332) TSEK.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 108 245 (23 997) TSEK.

Januari – december 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 105 705 (76 699) TSEK, en ökning med 38%, drivet både av ökade investeringar i FoU och högre administrativa kostnader för ansökan om notering på Nasdaq Stockholm samt kostnader relaterade till förvärvet av TXP Pharma AG.
 • Koncernens förlust efter skatt uppgick till 99 205 (69 304) TSEK.
 • Resultatet efter skatt förbättras av den effekt som uppstår på grund av det danska skatteavdraget, vilket innebär en förtida skatteåterbäring relaterad till en del av nedlagda forsknings- och utvecklingskostnader. Effekten av denna skattelättnad var 7 860 (7 505) TSEK under 2022.
 • Koncernens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -3,60 SEK (-2,68).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -117 555 (-64 997) TSEK.
 • Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 200 712 (73 323) tkr.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 83 184 (9 319) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • 21 oktober – Valberedning för årsstämman 2023 i SynAct Pharma AB har utsetts och består av Niels Ankerstjerne Sloth, Jens Bager, Steen Christensen och Torbjørn Bjerke. Jens Bager utsågs till ordförande för valberedningen. Årsstämman kommer hållas den 25 maj 2023.
 • 1 november – SynAct erhåller godkännande av IND från amerikanska FDA för de kliniska fas 2a/b-studierna av AP1189 vid RA.
 • 12 december – SynAct informerar om planerna på ett förvärv av samtliga aktier i det schweiziska bioteknik-bolaget TXP Pharma AG. Avtalet är villkorat av godkännande på en extra bolagsstämma den 12 januari 2023. Bolaget genomför dessutom en riktad nyemission om 80 MSEK före emissionsutgifter till Thomas von Koch samt Christian Kinch.
 • 14 december – Bolagets COO, Thomas Boesen, säljer, i enlighet med gällande inlåsningsavtal (lock-up) ca 43 000 aktier för att täcka betalningar av dansk skatt på innehav, s.k. lagerbeskattning.
 • 16 december – Den första patienten doseras i fas 2a/b studien, RESOLVE, där SynActs AP1189 testas på RA patienter med inadekvat respons på tidigare behandling med s.k. DMARD-IR.
 • 22 december – Per Colleen, utnämnd av Thomas von Koch, ersätter Steen Christensen i en i övrigt intakt valberedning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 12 januari – SynAct håller extra bolagsstämma på Medicon Village i Lund. Stämman röstar enhälligt för godkännande av styrelsens förslag till förvärv av TXP Pharma AG och en apportemission av ca 2.1 miljoner vederlagsaktier till säljarna av TXP Pharma. Aktieägarna godkänner även styrelsens förslag till personaloptionsprogram till två ledande befattningshavare och en övrig anställd.
 • 16 januari – TXP-transaktionen slutförs genom att SynAct erhåller 100% av aktierna i TXP Pharma AG i utbyte mot ca 2.1 miljoner nyemitterade vederlagsaktier.
 • 1 februari – SynAct meddelar att Patrik Renblad sagt upp sig och kommer att lämna Bolaget och att rekrytering av en ny CFO har inletts.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2023 kl. 07:00.