22:37:31 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Vivesto är ett forskningsbolag. Bolaget specialiserar sig inom forskning och utveckling av läkemedel för svåra sjukdomar inom onkologi. Tekniken baseras på bolagets tekniska plattform där forskning sker utifrån nanoteknik. Idag innehas verksamhet främst inom Norden och Nordamerika. Bolaget grundades under 1999 och har idag sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-17 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 Ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-09-10 Ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2020-09-09 Årsstämma 2021
2020-06-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-14 Extra Bolagsstämma 2020
2020-03-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-12-30 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-06 Extra Bolagsstämma 2019
2019-09-27 Ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2019-09-26 Årsstämma 2020
2019-09-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-07-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-03-01 Kvartalsrapport 2019-Q3
2018-11-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-09-25 Årsstämma 2019
2018-09-05 Ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2018-08-31 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-06-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-03-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2017-12-01 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-09-26 Ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2017-09-25 Årsstämma 2018
2017-09-01 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-06-08 Bokslutskommuniké 2017
2017-03-03 Kvartalsrapport 2017-Q3
2016-12-02 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-11-21 Extra Bolagsstämma 2016
2016-09-27 Ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2016-09-26 Årsstämma 2017
2016-09-02 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-06-03 Bokslutskommuniké 2016
2016-03-03 Kvartalsrapport 2016-Q3
2015-12-03 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-09-29 Ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2015-09-28 Årsstämma 2016
2015-09-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-06-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-03-05 Kvartalsrapport 2015-Q3
2014-12-04 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-09-30 Ordinarie utdelning
2014-09-29 Årsstämma 2015
2014-09-05 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-06-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-03-06 Kvartalsrapport 2014-Q3
2013-12-05 Kvartalsrapport 2014-Q2
2013-10-01 Ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2013-09-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-06-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-03-13 15-7 2013
2013-03-01 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-12-06 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-09-25 Ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2012-09-24 Årsstämma 2012
2012-09-06 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-06-14 Bokslutskommuniké 2011
2012-03-08 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-12-08 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-10-03 Ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2011-09-30 Årsstämma 2011
2011-09-08 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-06-10 Bokslutskommuniké 2010
2010-12-09 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-09-24 Årsstämma 2010
2010-09-09 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-12-10 Kvartalsrapport 2009-Q3
2022-05-25 13:39:00

Vid årsstämman i Vivesto AB (”bolaget”) den 25 maj 2022, som med anledning av coronaviruset genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.vivesto.com.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
Det beslutades att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet
Det beslutades att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse och revisor
Det beslutades att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av Hege Hellström och Peter Zonabend samt nyval av Pål Ryfors och Roger Tell till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Anders Härfstrand, Andrea Buscaglia och Birgit Stattin Norinder hade avböjt omval.

Det beslutade om nyval av Peter Zonabend till styrelseordförande.

Det beslutades att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter. Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Duane Swanson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisor
Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

  • 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget; och
  • 50 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Det beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen
Det beslutades att anta principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport
Det beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Beslut om emissionsbemyndigande
Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Emissionsbeslut ska kunna förenas med bestämmelse om apport, kvittning och/eller villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. De nya aktierna, teckningsoptionerna och konvertiblerna ska vid avvikelse från företrädesrätten emitteras till ett belopp som ansluter till aktiekursen (eller, i fråga om teckningsoptioner och konvertibler, med aktiekursen som utgångspunkt för en marknadsmässig värdering) vid tiden för genomförandet av emissionen, med avdrag för eventuell marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer erforderlig. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan ska aktierna kunna tecknas till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde. Övriga villkor beslutas av styrelsen, vilka dock ska vara marknadsmässiga.

Maximalt 107 608 691 aktier, vilket motsvarar tjugo procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman, ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet (innefattandes också de aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet).

Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram i form av personaloptioner för ledande befattningshavare i bolaget
Det beslutades att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av personaloptioner för ledande befattningshavare i bolaget (”Personaloptionsprogram 2022”). Programmet består av högst 2 700 000 optioner som ska tilldelas under juni 2022.

Personaloptionerna ger, efter att de har intjänats i enlighet med villkoren, deltagaren rätt till förvärv av aktier under perioden från och med den 1 juli 2025 till och med den 30 september 2025. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) aktie i bolaget till ett pris motsvarande 140 procent av den volymviktade genomsnittliga aktiekursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de tio (10) handelsdagar som infaller omedelbart före 31 maj 2022. Rätt att tilldelas personaloptioner ska tillkomma bolagets verkställande direktör Francois Martelet och tillträdande CMO Daniel Tesfa. Optionerna utgår vederlagsfritt. Styrelsen, eller ett inom styrelsen utsett ersättningsutskott, ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen av incitamentsprogrammet. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta justeringar i programmet om det sker betydande förändringar i bolaget eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för i Personaloptionsprogram 2022 inte längre är ändamålsenliga.

Vidare beslutades det att emittera högst 3 548 339 teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Personaloptionsprogram 2022 enligt villkoren för programmet, och för att säkra bolagets exponering mot kostnader för sociala avgifter som kan uppstå till följd av utnyttjandet av personaloptioner.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer Vivesto AB. Vidareöverlåtelse av 2 700 000 teckningsoptioner ska kunna ske, vid ett eller flera tillfällen, till deltagarna i Personaloptionsprogram 2022 eller annars till tredje part för att leverera aktier till deltagarna, i enlighet med villkoren för Personaloptionsprogram 2022. Vidareöverlåtelse av 848 339 teckningsoptioner ska kunna ske till tredje part med vilken/vilka bolaget ingått en överenskommelse i syfte att inbringa kapital för täckning av sociala avgifter kopplade till utnyttjandet av personaloptioner. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske från och med dagen för registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 31 oktober 2025. Teckningskursen för de aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska motsvara aktiens kvotvärde. Omräkning ska kunna ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Vivesto
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@vivesto.com

Om Vivesto AB
Vivesto är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Vivestos egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: VIVE). Besök www.vivesto.com för mer information om Vivesto.