01:52:58 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-28 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-10 X-dag ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2024-05-08 Årsstämma 2024
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-15 X-dag ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-28 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-09 X-dag ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-07-05 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-10 X-dag ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2021-05-07 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-10 X-dag ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2020-06-09 Årsstämma 2020
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 X-dag ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2019-05-27 Årsstämma 2019
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-28 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-09-21 Extra Bolagsstämma 2018
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 X-dag ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 X-dag ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-23 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 X-dag ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2016-05-30 Årsstämma 2016
2016-04-26 Bokslutskommuniké 2015

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Xintela är verksamt inom bioteknik. Bolagets kompetens återfinns inom regenerativ medicin, samt behandling av cancer, ledbroskskador samt hjärntumörer. Forskningen baseras på utvecklandet av proteinmolekyler som har kapacitet att känna av förändringar på cellers yta, vilket möjliggör identifiering av de stamceller som är på väg att utvecklas till broskceller. Bolaget grundades under 2009 och har sitt huvudkontor i Lund.
2022-08-31 08:25:00

Styrelsen för Xintela AB (publ) (”Xintela” eller ”Bolaget”) rekommenderar enhälligt aktieägarna att inte acceptera Flerie Invest AB:s (”Flerie Invest”) budpliktsbud.

Detta uttalande görs av styrelsen för Xintela i enlighet med punkten II.19 i Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).
 
Bakgrund
Flerie Invest har idag den 31 augusti 2022 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande, enligt reglerna om budplikt, till aktieägarna i Xintela att överlåta samtliga aktier i Xintela till Flerie Invest (”Erbjudandet”). Enligt villkoren i Erbjudandet erbjuder Flerie Invest 0,373 kronor kontant för varje aktie i Xintela, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Xintelas aktie under de 20 handelsdagar som föregått den 4 augusti 2022 då budpliktskyldigheten offentliggjordes. Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 75,7 miljoner kronor, baserat på 202 966 301 utstående aktier, dvs. samtliga aktier utom de aktier som Flerie Invest redan ägde när Erbjudandet lämnades.
 
Vederlaget i Erbjudandet innebär:

  • en rabatt om cirka 13,4 procent jämfört med stängningskursen för Xintelas aktie på Nasdaq First North Growth Market om 0,431 kronor den 30 augusti 2022, den sista handelsdagen innan offentliggörandet av Erbjudandet;
  • en rabatt om cirka 19,4 procent jämfört med den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Xintelas aktie om 0,463 kronor under de senaste 20 handelsdagarna fram till och med den 30 augusti 2022; samt
  • en rabatt om cirka 11,6 procent jämfört med stängningskursen om 0,422 kronor per aktie i Xintela den 3 augusti 2022, den sista handelsdagen före offentliggörandet av budpliktsskyldigheten.

 
Flerie Invest beräknar att kunna offentliggöra en erbjudandehandling avseende Erbjudandet omkring den 2 september 2022. Acceptperioden för Erbjudandet förväntas i sådant fall att löpa från och med den 5 september 2022 till och med den 26 september 2022.
 
Erbjudandet är inte förenat med något fullföljandevillkor och utbetalning av det erbjudna vederlaget till de som har accepterat Erbjudandet beräknas ske omkring den 3 oktober 2022.
 
Flerie Invest har inte genomfört någon due diligence-undersökning av Xintela inför Erbjudandet.
 
För ytterligare information om Erbjudandet, se Flerie Invests hemsida med information om Erbjudandet samt Flerie Invests pressmeddelande avseende Erbjudandet.
 
Styrelsens rekommendation
Styrelsen har utvärderat Erbjudandet i enlighet med takeover-reglerna. Styrelsen grundar sin uppfattning om Erbjudandet på en samlad bedömning av ett antal faktorer som styrelsen ansett vara relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet.
 
Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, att vederlaget i Erbjudandet understiger rådande börskurs för Xintela-aktien, Bolagets potentiella framtida utveckling samt därtill relaterade möjligheter och risker. Styrelsen konstaterar att, jämfört med stängningskursen om 0,422 kronor per aktie i Xintela den 3 augusti 2022, den sista handelsdagen före offentliggörandet av budpliktsskyldigheten, innebär Erbjudandet en negativ premie om cirka 11,6 procent. Vidare har styrelsen analyserat Erbjudandet med hjälp av sedvanliga metoder för att utvärdera offentliga uppköpserbjudanden, däribland, men inte begränsat till, värderingen i förhållande till budpremier i tidigare offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, aktiemarknadens förväntningar på Bolaget, Bolagets värdering i förhållande till jämförbara bolag samt styrelsens syn på Bolagets värde baserat på Bolagets långsiktiga förväntade kassaflöde och förväntade utdelningar samt en produktportfölj med stor potential.
 
Styrelsen har noterat att Flerie Invest inte har som ambition att förvärva samtliga utestående aktier i Xintela och att Erbjudandet föranletts av legala krav. Oaktat sin rekommendation till aktieägarna nedan vill styrelsen emellertid framhålla att Xintelas aktieägare bör beakta att likviditeten i Xintelas aktie kan försämras om Flerie Invest förvärvar en större mängd aktier genom Erbjudandet.
 
Baserat på ovanstående rekommenderar styrelsen aktieägarna att inte acceptera Erbjudandet. Detta baseras främst på den framtida potentialen och att Flerie Invests ambition inte varit att förvärva samtliga aktier, utan att Erbjudandet föranletts av ett legalt krav. Styrelsen vill i anslutning härtill upplysa om att samtliga medlemmar i styrelsen som för egen del, direkt eller indirekt, innehar aktier i Xintela inte avser att acceptera Erbjudandet avseende egna innehav.
 
I enlighet med takeover-reglerna ska styrelsen, med utgångspunkt i vad Flerie Invest uttalat i pressmeddelandet om Erbjudandet redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kommer att ha på Bolaget, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Flerie Invests strategiska planer för Xintela och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Xintela bedriver sin verksamhet.
 
Styrelsen har noterat att Flerie Invest efter Erbjudandet inte planerar att verka för några väsentliga förändringar av Xintelas verksamhet samt att några förändringar inte heller planeras avseende Xintelas ledning och andra anställda (inklusive anställningsvillkor). Styrelsen utgår ifrån att denna beskrivning är korrekt och har ingen anledning att inta en annan uppfattning.
 
Svensk rätt ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet härmed. Tvist med anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol.
 
Lund den 31 augusti 2022
 
Xintela AB (publ)
Styrelsen

Denna information är sådan information som Xintela AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2022, kl. 08:25 CET.