14:29:58 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-12 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-07 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-22 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2024-05-21 Årsstämma 2024
2024-05-08 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-02 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-05-05 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-05 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-06 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-26 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-28 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2018-05-14 Årsstämma 2018
2018-05-14 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-22 Kvartalsrapport 2017-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Xspray Pharma är ett läkemedelsbolag med målet att förbättra livskvaliteten för cancerpatienter. Bolaget har flera produktkandidater i klinisk utvecklingsfas och planerar att lansera sin första produkt på den amerikanska marknaden under september 2024. Baserat på en patenterad teknologi för amorf formulering av läkemedel utvecklar bolaget produktkandidater med relevanta medicinska fördelar som ska kunna marknadsföras som förbättrade versioner av etablerade läkemedel för behandling av cancer (proteinkinashämmare, PKI:er).
2023-11-08 08:00:00

Juli – september 2023, koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Resultat före skatt uppgick till -38 942 kSEK (-28 651) 
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -1,59 SEK (-1,39)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -68 611 kSEK (-23 091)
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -14 470 kSEK (-29 126)

Januari – september 2023, koncernen 

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) 
 • Resultat före skatt uppgick till -125 171 kSEK (-76 450)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -5,11 SEK (-3,70)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -170 649 kSEK (-75 176)
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -45 147 kSEK (-105 864)

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år. 

Väsentliga händelser under kvartalet 

 • Xspray Pharma mottog ett CRL (Complete Response Letter) i vilket FDA begär kompletterande information angående hur läkare och användare ska dosera Dasynoc™ samt kompletterande information avseende en tredjeparts tillverkningsanläggning. Samtidigt accepterar FDA kritiska aspekter av ansökan genom att inte identifiera några brister med stabiliteten eller de kliniska data som hittills lämnats till FDA.
 • Genom företrädesemissionen, som genomfördes i juni 2023, ökade antalet utestående aktier och röster med 6 265 892, från 22 680 408 till 28 946 300. Aktiekapitalet ökade med 6 265 892, från 22 680 408 SEK till 28 946 300 SEK. Bolaget erhöll 250 636 kSEK innan transaktionskostnader.
 • Xspray Pharma ingick en uppgörelse med Bristol Myers Squibb (BMS) gällande patenttvisten om produkten Dasynoc. Uppgörelsen undanröjer alla anspråk från BMS gällande patentintrång, inklusive möjlighet att överklaga, och gör det möjligt för Xspray att lansera Dasynoc på den amerikanska marknaden den 1 september 2024, förutsatt slutligt FDA-godkännande.
 • Xspray Pharma rekryterade Edward P. Jordan till tjänsten som Chief Commercial Officer. Edward Jordan kommer att leda lanseringen och kommersialiseringen av Dasynoc i USA.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

 • Xspray Pharma publicerade en registerstudie i European Journal of Haematology som visade att nästan hälften av alla KML-patienter som behandlas med tyrosinkinashämmare (TKI), får samtida behandling med protonpumpshämmare (PPI) samt att risken för att patienten ska avlida under behandlingen ökade avsevärt i denna grupp jämfört med en grupp som ej samtidigt behandlas med PPI. Detta kan avhjälpas med Xsprays förbättrade amorfa dasatinib-formulering, Dasynoc.

 “Med en gynnsam uppgörelse i patenttvisten gällande vår ledande produktkandidat Dasynoc tog vi under kvartalet ett stort kliv närmare en kommersialisering av vår första produkt. Dasynoc är en amorf version av dasatinib som kan förbättra behandlingen av patienter med blodcancersjukdomarna kronisk myeloisk leukemi (KML) och akut lymfatisk leukemi (ALL) som ofta sammedicinerar dasatinib och protonpumphämmare (PPI) för behandling av magsår. Vi har nu uppdaterat tidsplanen för den fortsatta handläggningen av FDA-ansökan för Dasynoc och arbetar vidare mot USA-lansering den 1 september nästa år. Inför lanseringen har vi rekryterat den mycket erfarne och välmeriterade Edward P. Jordan till nyckelrollen som bolagets Chief Commercial Officer. Utvecklingen av vår andra produktkandidat, XS003 nilotinib, gör viktiga framsteg och det är min förhoppning att under Q4 kunna presentera vår väg framåt. Under perioden publicerade vi även en studie i European Journal of Haematology som återigen visar på behovet av en produkt som Dasynoc för att möjliggöra sammedicinering av dasatinib och PPI.” – Per Andersson VD, Xspray Pharma