04:30:55 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-12 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-07 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-22 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2024-05-21 Årsstämma 2024
2024-05-08 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-02 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-05-05 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-05 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-06 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-26 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-28 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2018-05-14 Årsstämma 2018
2018-05-14 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-22 Kvartalsrapport 2017-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Xspray Pharma är ett läkemedelsbolag med målet att förbättra livskvaliteten för cancerpatienter. Bolaget har flera produktkandidater i klinisk utvecklingsfas och planerar att lansera sin första produkt på den amerikanska marknaden under september 2024. Baserat på en patenterad teknologi för amorf formulering av läkemedel utvecklar bolaget produktkandidater med relevanta medicinska fördelar som ska kunna marknadsföras som förbättrade versioner av etablerade läkemedel för behandling av cancer (proteinkinashämmare, PKI:er).
2024-05-21 10:55:00

Vid årsstämma i Xspray Pharma AB (publ) (”Xspray”) den 21 maj 2024 fattades följande beslut.
 
Fastställande av räkenskaperna för 2023 och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2023 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per 31 december 2023. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.
Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2023 och att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.
Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Anders Ekblom, Anders Bladh, Maris Hartmanis, Torbjörn Koivisto, Christine Lind, Robert Molander och Carl-Johan Spak till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande omvaldes Anders Ekblom. Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Årsstämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Valberedning inför nästa årsstämma
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning. Principerna är oförändrade i förhållande till principerna som antogs av årsstämman 2023 och innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de fyra röstmässigt största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per 31 augusti.
Styrelsens ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.
Långsiktigt incitamentsprogram 2024 (LTI 2024) i form av teckningsoptioner och personaloptioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Xspray i form av teckningsoptioner och personaloptioner (LTI 2024). Inom ramen för programmet beslutades även om emission och överlåtelse av högst 395 613 teckningsoptioner.
Emissionsbemyndigande att emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt                    
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Fattas emissionsbeslutet med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får bemyndigandet endast utnyttjas i sådan utsträckning att antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet, eller det antal aktier som konvertering/teckning kan ske till högst uppgår till 20 procent av det totala antal aktier som är utestående vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet.