14:39:23 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-12 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-07 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-22 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2024-05-21 Årsstämma 2024
2024-05-08 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-02 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-05-05 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-05 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-06 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-26 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-28 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2018-05-14 Årsstämma 2018
2018-05-14 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-22 Kvartalsrapport 2017-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Xspray Pharma är ett läkemedelsbolag med målet att förbättra livskvaliteten för cancerpatienter. Bolaget har flera produktkandidater i klinisk utvecklingsfas och planerar att lansera sin första produkt på den amerikanska marknaden under september 2024. Baserat på en patenterad teknologi för amorf formulering av läkemedel utvecklar bolaget produktkandidater med relevanta medicinska fördelar som ska kunna marknadsföras som förbättrade versioner av etablerade läkemedel för behandling av cancer (proteinkinashämmare, PKI:er).
2022-08-05 08:30:00

En vision för att förbättra patientens tillvaro

Andra kvartalet 2022 (april – juni), koncernen
• Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
• Resultat före skatt uppgick till -28 865 kSEK (-16 952)
• Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -1,40 SEK (-0,89)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -24 472 kSEK (-12 831)
• Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -29 197 kSEK (-26 854)
 
Första och andra kvartalet (januari – juni), koncernen
• Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
• Resultat före skatt uppgick till -47 799 kSEK (-30 863)
• Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -2,31 SEK (-1,62)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -52 085 kSEK (-24 802)
• Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -76 738 kSEK (-52 042)
• Likvida medel uppgick vid periodens slut till 142 581 kSEK (253 737)
 
Väsentliga händelser under kvartalet
• I maj beslöt årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Anders Ekblom, Anders Bladh, Maris Hartmanis, Torbjörn Koivisto, Christine Lind och Carl-Johan Spak samt om nyval av Robert Molander till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande valdes Anders Ekblom. Gunnar Gårdemyr avböjde omval.
• I juni meddelades att bolagets nya långsiktiga incitamentsprogram tecknades fullt ut. Programmet, LTIP 2022–2025, som erbjöds samtliga anställda, inklusive ledande befattningshavare består av både teckningsoptioner och personaloptioner.
• I juni meddelades att bolaget anställt Thomas Walz som Chief Medical Officer. Thomas tillträder den 1 september 2022 och kommer ingå i bolagets ledningsgrupp.
• I juni meddelades att amerikanska läkemedelsverket (FDA) beviljat XS004 dasatinib särläkemedelsstatus för behandling av kronisk myeloisk leukemi (KML).
• I juni kompletterade Xspray Pharma sin ansökan till FDA för XS004 dasatinib med de lägre styrkorna. Som en konsekvens av detta och i linje med förväntan, kompletterade originalbolaget sin tidigare stämningsansökan med en ansökan avseende de lägre styrkorna.
 
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
• I början av augusti lade BMS till ytterligare ett patent avseende kristallina föreningar till den pågående tvisten avseende XS004. BMS har tidigare hävdat detta patent gentemot andra i liknande ärenden, varför det inte var oväntat. Xspray Pharma har inte ansökt om ett FDA-godkännande för marknadsföring av en produkt som skulle göra intrång i det aktuella patentet. Följaktligen är Xspray Pharma fortfarande övertygat om ett positivt utfall i rättstvisten och förväntar inte att detta kommer medföra någon försening i ärendet.
 
• ”Även om Xsprays resa, givet den bransch vi är verksamma inom, är lång rent tidsmässigt vill vi gärna försöka skapa en uppfattning om vad vi ser framför oss. Därför arbetar vi med en vision om hur Xspray skulle kunna se ut mot slutet av detta årtionde. Utifrån detta ser vi framför oss att vi nu under de närmsta åren arbetar intensivt med två produkter på marknaden och att vi mot slutet av årtiondet har fem produkter på marknaden och tre ytterligare i produktkandidatportföljen på väg ut. Vidare ser vi att bolagets produktportfölj har potential att generera mer än 250 miljoner dollar i årliga intäkter, samt en rörelsemarginal för bolaget som kan uppgå till mer än 40 procent.” - Per Andersson, Vd