06:59:31 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-02 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-05 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-06 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-26 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-05-17 Ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-28 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2018-05-14 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-14 Årsstämma 2018
2018-02-20 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-22 Kvartalsrapport 2017-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Xspray Pharma är ett läkemedelsbolag med målet att förbättra livskvaliteten för cancerpatienter. Bolaget har flera produktkandidater i klinisk utvecklingsfas och planerar att lansera sin första produkt på den amerikanska marknaden under andra halvåret 2023. Baserat på en patenterad teknologi för amorf formulering av läkemedel utvecklar bolaget produktkandidater med relevanta medicinska fördelar som ska kunna marknadsföras som förbättrade versioner av etablerade läkemedel för behandling av cancer (proteinkinashämmare, PKI:er).
2022-11-09 08:30:00

Återigen ett händelserikt kvartal

Juli – september 2022, koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Resultat före skatt uppgick till -28 651 kSEK (-13 890)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -1,39 SEK (-0,73)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -23 091 kSEK (-16 524)
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -29 126 kSEK (-20 086)

Januari – september 2022, koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Resultat före skatt uppgick till -76 450 kSEK (-44 754)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -3,70 SEK (-2,35)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -75 176 kSEK (-41 327)
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -105 864 kSEK (-72 127)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 89 834 kSEK (216 543)

Väsentliga händelser under kvartalet

 • I början av augusti lade BMS till ytterligare ett patent avseende kristallina föreningar till den pågående tvisten avseende XS004. BMS har tidigare hävdat detta patent gentemot andra i liknande ärenden, varför det inte var oväntat. Xspray Pharma har inte ansökt om ett FDA-godkännande för marknadsföring av en produkt som skulle göra intrång i det aktuella patentet. Följaktligen är Xspray Pharma fortfarande övertygat om ett positivt utfall i rättstvisten och förväntar inte att detta kommer att medföra någon försening i ärendet.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I oktober genomfördes en riktad nyemission av aktier till ett antal svenska institutionella investerare, däribland Tredje AP-fonden, Flerie Invest och Östersjöstiftelsen. Teckningskursen var satt till 50,00 SEK per aktie och emissionen tillförde bolaget 100 mSEK före transaktionskostnader. Antal aktier ökade med 2 000 000 aktier, från 20 680 408 till 22 680 408.
 • I oktober meddelades valberedningens sammansättning för årsstämman 2023.
 • I början av november meddelade Xspray att de kommer att delta med två posterpresentationer för XS004 på den årliga American Society of Hematology kongress (ASH) i december 2022.

”Inledningsvis kan jag konstatera att världen ser ordentligt annorlunda ut med ett tufft läge på den finansiella marknaden under det tredje kvartalet jämfört med hur året inleddes. Sett ur det perspektivet är jag särskilt nöjd med att vi efter kvartalets utgång genomfört en riktad emission som fulltecknades och där Xspray stärkte aktieägarbasen genom en ny ägare, Tredje AP-fonden, AP3. Kapitalet skall bland annat användas till marknadsförberedande aktiviteter inför kommande lansering på den amerikanska marknaden och för att stärka bolagets finansiella stabilitet.” – Per Andersson, Vd