10:37:18 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-01-28 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-12 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-26 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2024-04-25 Årsstämma 2024
2024-04-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-01-25 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-13 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2023-04-25 Årsstämma 2023
2023-04-24 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-01-26 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-13 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-27 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2022-04-26 Årsstämma 2022
2022-04-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-01-27 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-04-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-01-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-14 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-10 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-09 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-01 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2020-03-31 Årsstämma 2020
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-30 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-10 Extra Bolagsstämma 2017
2017-02-08 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2016-05-03 Årsstämma 2016
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2015-04-23 Årsstämma 2015
2015-04-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-24 Analytiker möte 2014
2014-08-13 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-07 Analytiker möte 2013
2013-11-07 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-11 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-08 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2013-05-07 Årsstämma 2013
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-01 Kvartalsrapport 2012-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Xvivo Perfusion är verksamt inom medicinteknik. Bolaget tillhandahåller lösningar för transplantation av lungor. Exempel på produkter som bolaget levererar innefattar kanyler, organförvaring samt kyllösningar. Produkterna vidaresäljs till kliniker och forskningsinstitut runtom den globala marknaden, med störst närvaro inom Norden och Europa. Bolaget kom till via en avknoppning från Vitrolife under 2012 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2023-10-24 07:30:00

Tredje kvartalet 2023 (1 juli – 30 september)
• Nettoomsättningen uppgick till 146,6 MSEK (96,8), motsvarande en ökning om 51 procent i SEK och 42 procent i lokala valutor.
• Organisk tillväxt utgjorde 37 procent och förvärvad tillväxt 5 procent.
• Samtliga affärsområden visade på underliggande organisk tillväxt rensat för valutaeffekter; Thorax förbrukningsvaror 23 procent, Abdominal förbrukningsvaror 100 procent och Services 68 procent.
• Bruttomarginal förbrukningsvaror stärktes till 80 procent (79). Total bruttomarginal var 73 procent (72).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,3 MSEK (-4,7).
• Justerad EBIT uppgick till 14,4 MSEK (-0,7).
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 18,9 MSEK (5,9) motsvarande en EBITDA-marginal om 13 procent (6).
• Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 28,0 MSEK (9,9), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 19 procent (10).
• Nettoresultatet uppgick till 2,3 MSEK (5,4).
• Resultat per aktie uppgick till 0,08 SEK (0,18).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten stärktes till 24,8 MSEK (17,0), primärt ett resultat av ett starkt rörelseresultat före avskrivningar. Totalt kassaflöde uppgick till 424,4 MSEK (-18,4), primärt ett netto av erhållen likvid vid nyemission 440 MSEK, samt investeringar i FoU-projekt -21,5 MSEK (-27,9).

Väsentliga händelser under kvartalet
• Riktad nyemission inbringade 440 miljoner kronor före transaktionskostnader och genomfördes utan rabatt
• Amerikanska FDA ger XVIVO godkännande att i sin IDE kliniska studie inkludera hjärtan donerade efter cirkulationsstillestånd (DCD)
• XVIVOs hjärtpreservationsteknologi använd vid en andra framgångsrik Xenotransplantation (hjärta från gris till människa)
• Strategiskt samarbete inleds med MTJ Aviation för att stärka XVIVOs tjänst för organhämtning i USA
• Ytterligare patientinkludering i studien av PrimECC avslutas. Studiedata kommer analyseras och de strategiska möjligheterna skall utvärderas

Perioden 2023 (1 januari – 30 september)
• Nettoomsättningen uppgick till 441,8 MSEK (283,8), motsvarande en ökning om 56 procent i SEK och 45 procent i lokala valutor.
• Organisk tillväxt utgjorde 39 procent och förvärvad tillväxt 6 procent.
• Samtliga affärsområden visade på underliggande organisk tillväxt rensat för valutaeffekter; Thorax förbrukningsvaror 34 procent, Abdominal förbrukningsvaror 71 procent och Services 75 procent.
• Bruttomarginal förbrukningsvaror förbättrades till 80 procent (79). Total bruttomarginal var 74 procent (71).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 20,3 MSEK (4,1). Justerad EBIT uppgick till 41,9 MSEK (5,7).
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 59,8 MSEK (35,0) motsvarande en EBITDA-marginal om 14 procent (12).
• Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 81,4 MSEK (36,6), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 18 procent (13).
• Nettoresultatet stärktes till 23,3 MSEK (17,7).
• Resultat per aktie uppgick till 0,78 SEK (0,60).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 28,2 MSEK (6,1). Totalt kassaflöde uppgick till 341,4 MSEK (-118,5), primärt ett netto av erhållen likvid vid nyemission 440 MSEK, betalning av tilläggsköpeskilling från förvärvet av Avionord (XVIVO S. r. l.) -10,9 MSEK, sista delbetalning av initial köpeskilling avseende förvärvet av STAR Teams -6,8 MSEK, samt investeringar i FoU-projekt -66,9 MSEK (-85,4).

Väsentliga händelser under perioden
• Framgångsrik integration av Avionord M&P
• I en pre-klinisk studie publicerad i The Journal of Heart and Lung Transplantation har fördelar med XVIVOs hjärtpreservations-teknologi påvisats även vid DCD-donation
• Stort intresse i Australien och Nya Zeeland för XVIVOs hjärtteknologi. Cirka 30 procent av ländernas hjärttransplantationer har under perioden utförts med hjälp av vår teknologi
• Stärkta bevis för fördelarna med kall syresatt perfusion av lever vid donation efter hjärndöd (DBD) påvisade i stor multicenterstudie publicerad i Journal of Hepathology
• IDE-ansökan för XVIVOs hjärtpreservationsteknologi har godkänts av amerikanska FDA
• Inklusion av patienter färdigställd i den europeiska kliniska studien för hjärtpreservation
• Tjänsteerbjudandet i USA stärkts genom en kommersiell integration av STAR Teams
• Under perioden har antalet aktier och röster i XVIVO Perfusion AB (publ) ökat med 1 667 551. Per den 30 september uppgår antalet aktier och röster till 31 499 470.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Första transplantationen genomförd i den amerikanska hjärtpreservationsstudien

VD-kommentar
“Företagets tillväxt under första halvåret fortsatte in i tredje kvartalet vilket var drivet av en ökad användning av maskinperfusion. Vi genomförde en lyckad kapitalanskaffning under kvartalet som gav företaget 440 miljoner kronor före transaktionskostnader. I och med det starka stödet från våra aktieägare är vi nu redo att genomföra vår strategi för att nå en marknadsledande position inom samtliga organ.” - Christoffer Rosenblad, VD