04:56:27 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-01-29 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-29 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-28 Årsstämma 2024
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning ZICC 0.00 SEK
2024-04-29 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-01-26 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-21 X-dag ordinarie utdelning ZICC 0.00 SEK
2023-06-20 Årsstämma 2023
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-01-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 X-dag ordinarie utdelning ZICC 0.00 SEK
2022-04-28 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2022-01-18 Extra Bolagsstämma 2022
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-28 X-dag ordinarie utdelning ZICC 0.00 SEK
2021-04-27 Årsstämma 2021
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 X-dag ordinarie utdelning ZICC 0.00 SEK
2020-06-16 Årsstämma 2020
2020-04-17 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-20 Årsstämma 2019
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning ZICC 0.00 SEK
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Ziccum är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya beredningar av biologiska läkemedel. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av produkter som i nuläget finns i vätskeform. Störst verksamhet återfinns runtom Norden, samt utöver huvudverksamheten erbjuder bolaget diverse relaterade produkter. Bolagets huvudkontor ligger i Lund.
2024-05-29 16:40:00

Ziccum AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 29 maj 2024 årsstämma i Lund. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Mikaela Bruhammar, Andreas Pettersson Rohman och Per Gerde samt om nyval av Jonas Ekblom och Valentina Screpanti Sundquist. Jonas Ekblom valdes även till styrelseordförande. Till revisor valdes vidare revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2022 ska fortsätta att gälla även inför årsstämman 2025.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller andra villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 40 procent av det vid tidpunkten för denna stämma antalet utestående aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt att på ett för aktieägarna gynnsamt sätt kunna fullfölja finansieringsupplägget med Global Corporate Finance, vilket Bolaget genom pressmeddelande den 22 januari 2024 har informerat om. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital (till exempel genom att fullfölja finansieringsupplägget med Global Corporate Finance), öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Incitamentsprogram för styrelseledamöter
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att anta ett incitamentsprogram till de styrelseledamöter i Bolaget som väljs vid årsstämman 2024 i form av kvalificerade personaloptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 100 000 kvalificerade personaloptioner. Stämman beslutade vidare att emittera högst 100 000 teckningsoptioner för att säkerställa leverans av teckningsoptioner till deltagare. Varje kvalificerad personaloption ger rätt att vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget under tiden från och med den 1 juli 2027 till och med den 14 juli 2027 till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet per aktie.

Incitamentsprogram för medarbetare
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram för vissa anställda inom Bolaget i form av kvalificerade personaloptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 372 000 kvalificerade personaloptioner. Stämman beslutade vidare att emittera högst 372 000 teckningsoptioner för att säkerställa leverans av teckningsoptioner till deltagare. Varje kvalificerad personaloption berättigar innehavaren att vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget under tiden från och med den 1 november 2027 till och med den 14 november 2027 till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet per aktie.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen. Utöver redaktionella ändringar gjordes ändringar i syfte att (i) ändra verksamhetsföremålet för att bättre återspegla Bolagets nuvarande verksamhet och (ii) införa möjlighet för Bolaget att hålla digitala bolagsstämmor i enlighet med den lagändring i aktiebolagslagen som möjliggör digitala bolagsstämmor.

För mer information, kontakta:
Ann Gidner, VD, Ziccum AB (publ)
Tel: +46 722 14 01 41
E-post: gidner@ziccum.com