12:13:56 Europe / Stockholm

Prenumeration

Filter arrow-icon
Språk arrow-icon
2022-11-03 10:06:00
Biotage sets up business in Singapore to better serve the ASEAN region
Biotage has established a new office in Singapore in line with a long-standing strategy of operating as close to the customer as possible. Direct presence in the region will enhance sales, service and support capacity in relation to Biotage’s customers, while also providing important local insights to the benefit of further development of products and solutions. This is in line with the customer...
2022-11-03 10:06:00
Biotage etablerar sig i Singapore för att bättre betjäna ASEAN-regionen
Biotage har öppnat nytt kontor i Singapore, vilket följer en sedan länge etablerad strategi att bedriva verksamhet så nära kunden som möjligt. Med direkt närvaro i regionen kommer försäljningen, samt förmågan att tillhanda service och support till Biotages kunder, att öka samtidigt som det ger viktiga lokala insikter som gynnar vidareutvecklingen av produkter och lösningar. Detta ligg...
2022-09-13 10:20:00
Expansion in San Jose, California, signifies next step for Biotage’s Biologics and Advanced Therapeutics business
Doubling the company’s footprint in Silicon Valley, a hot spot for the promising Biologics and Advanced Therapeutics area, is a testament to Biotage’s commitment and priority to continuously invest and strengthen its presence as a supplier to the Pharma and BioPharma drug discovery and development industry
2022-09-13 10:20:00
Expansion i San Jose, Kalifornien är nästa kliv framåt för Biotages verksamhet inom bioläkemedel och avancerade terapier
Dubbleringen av företagets lokaler i Silicon Valley, ett viktigt center för det lovande området bioläkemedel och avancerade terapier, vittnar om Biotages engagemang för och höga prioritering av attkontinuerligt investera i och stärka sin närvaro som leverantör till läkemedels- och bioläkemedelsindustrin
2022-08-30 10:13:00
Biotage joins Swedish collaboration to streamline the production of gene therapy drugs
Funded by academia, Vinnova and industry, a five-year multi-disciplinary collaboration has been launched with the purpose to improve efficiency in production methods for adeno-associated virus (AAV) based gene therapies. The ultimate aim is to make gene therapies more accessible to patients globally. Biotage is contributing as a collaboration partner with technology and expertise in plasmid DNA an...
2022-08-30 10:13:00
Biotage deltar i svenskt samarbete för att effektivisera tillverkningen av genterapiläkemedel
Med finansiering från universitetsvärlden, Vinnova och industrin har ett femårigt tvärvetenskapligt samarbete inletts i syfte att effektivisera produktionsmetoderna för adenoassocierade virusbaserade (AAV) genterapier. Det yttersta målet är att göra genterapier mer tillgängliga för patienter över hela världen. Biotage bidrar som samarbetspartner med teknik och kompetens inom plasmid DN...
2022-05-25 10:00:00
Biotage Launches New Flash Purification System
Uppsala, 24th May 2022, Biotage is pleased to announce the launch of Biotage® Selekt Enkel, a new addition to the Biotage family of flash purification systems. The Biotage® Selekt Enkel is a dedicated system with a modular design that facilitates application customization. It also utilizes the low solvent consumption workflow of the Biotage® Selekt family, for greener operation and greater sust...
2022-05-25 10:00:00
Biotage Lanserar Nytt System För Flashkromatografi
Uppsala, den 24 maj 2022, är Biotage glada över att tillkännage lanseringen av Biotage® Selekt Enkel, ett nytt tillskott till Biotage-familjen av Flash-system. Biotage® Selekt Enkel är ett dedikerat system med en modulär design som underlättar applikationsanpassning. Det använder också Biotage® Selekt-familjens låga lösningsmedelsförbrukning, för grönare drift och större miljöhä...
2022-05-20 12:00:00
Biotage Launches New High Volume Automated Sample Preparation Workstation
Uppsala, 18th May 2022, Biotage is pleased to announce the launch of Biotage® Extrahera™ HV-5000, an automated workstation dedicated to column-based sample preparation that is able to aspirate and dispense high volume samples. Automation reduces reliance on human interaction, enabling laboratories to increase sample throughput and integrity
2022-05-20 12:00:00
Biotage Lanserar Ny Högvolymsautomatiserad Arbetsstation För Provberedning
UPPSALA, Sverige, 18 maj 2022, Biotage är stolta att kunna tillkännage lanseringen av Biotage® Extrahera™ HV-5000, en helt automatiserad arbetsstation dedikerad till kolonnbaserad provberedning som kan hantera prover med stor volym. Automatisering minskar beroendet av manuellt arbete, vilket gör det möjligt för laboratorier att öka sin kapacitet med bibehållen provintegritet