21:00:39 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-13 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-14 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Ordinarie utdelning BLUE 0.00 SEK
2024-05-16 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-16 Årsstämma 2024
2024-02-29 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 Ordinarie utdelning BLUE 0.00 SEK
2023-05-12 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-03-29 Extra Bolagsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-30 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-13 Ordinarie utdelning BLUE 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Ordinarie utdelning BLUE 0.00 SEK
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-30 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-08 Split BLUE 20:1
2020-12-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 Ordinarie utdelning BLUE 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-26 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-12 Ordinarie utdelning BLUE 0.00 SEK
2019-06-11 Årsstämma 2019
2019-05-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-02 Extra Bolagsstämma 2018
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-20 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-23 Ordinarie utdelning BLUE 0.00 SEK
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-11 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 Ordinarie utdelning BLUE 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorRåvaror
IndustriGruvdrift & metaller
Bluelake Mineral är verksamt inom prospektering. Bolaget bedriver gruvutveckling med fokus på koppar, zink samt utvinning av övriga basmetaller. Metallerna används vanligen i rostfritt stål, regleringar, gjutgods samt elektroder. Metallerna kan användas som slutprodukt inom bygg, arkitektur och vattenförsörjning. Bolaget gick tidigare under namnet Nickel Mountain Resources. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
2023-04-06 10:45:08

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units som löpte med teckningsperiod från och med den 21 mars till och med den 4 april 2023 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till 75,0 procent och Bolaget kommer att tillföras cirka 19,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 10,00 SEK per unit, där en unit innehöll tio nyemitterade aktier och fem vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3. 988 340 units, motsvarande cirka 37,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades investerare som tecknat units med stöd av uniträtter. 32 740 units, motsvarande cirka 1,2 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades investerare som tecknat units utan stöd av uniträtter. Utfallet innebär att emissionsgarantier om totalt 963 420 units, motsvarande cirka 36,4 procent av Företrädesemissionen, kommer att tas i anspråk, varigenom Företrädesemissionen sammanlagt är tecknad till cirka 75,0 procent. Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer att användas för finansiering av reguleringsplanen och miljötillstånd i Joma, bearbetningskoncessioner och miljötillstånd i Stekenjokk-Levi, projektutveckling i Rönnbäcken, återbetalning av utestående lån samt bolagsdrift.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget en bruttolikvid om cirka 19,8 MSEK. Antalet aktier kommer att öka med 19 845 000 aktier, från 55 561 834 aktier till 75 406 834 aktier, när de nyemitterade aktierna registreras hos Bolagsverket vilket beräknas ske omkring vecka 16, 2023. Aktiekapitalet kommer att öka med 1 984 500,00 SEK, från 5 556 183,40 SEK till 7 540 683,40 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 26,3 procent. Efter registrering hos Bolagsverket omvandlas betalda tecknade units (BTU) till aktier och teckningsoptioner. Sammanlagt kommer 13 922 500 teckningsoptioner av serie TO3 att ges ut (inklusive de 4 000 000 teckningsoptioner som utges till Formue Nord Fokus A/S i enlighet med vad som tidigare kommunicerades genom ett pressmeddelande den 9 mars 2023). En teckningsoption ger innehavaren rätt att under perioden från och med den 15 april 2024 till och med den 26 april 2024 teckna en ny aktie i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 kommer Bolagets aktie att spädas ut med ytterligare 15,6 procent.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som upprättades med anledning av Företrädesemissionen och offentliggjordes den 15 mars 2023. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer att skickas till dem som tilldelats units idag den 6 april 2023. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant och betalning ska vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast på likviddagen den 12 april 2023 enligt instruktioner på avräkningsnotan.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare i samband med transaktionen. Aqurat Fondkommision AB agerar emissionsinstitut.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25

Email: info@bluelakemineral.com 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Bluelake Mineral Pressrelease 2023-04-06.pdf

Offentliggörande av information

Denna information är sådan information som Bluelake Mineral AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 6 april 2023 klockan 10.45 CEST.

Ytterligare information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld.

Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget projektet Stekenjokk-Levi där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 3,5 % Zn. Stekenjokk-Levi innehåller, enligt en nyligen genomförd mineralresursberäkning av SRK Consulting, antagna mineraltillgångar på cirka 6,7 miljoner ton med 0,9 % Cu, 2,7 % Zn, 0,6 % Pb, 55 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Stekenjokk och antagna mineraltillgångar på 5,1 miljoner ton med 1 % Cu, 1,5 % Zn, 0,1 % Pb, 22 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Levi (vid cut-off på 60 USD/ton). I Norge är Bolaget delägare i Joma Gruver AS som äger Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas enligt en ny beräkning av SRK innehålla en indikerad mineraltillgång om ca 6,0 miljoner ton med halter 1,00 % Cu och 1,66 % Zn, samt antagna mineraltillgångar om 1,2 miljoner ton med halter 1,2 % Cu och 0,7 % Zn (vid cut-off halt 50 USD/on).

Vidare innehar Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är en av Europas största kända outvecklade nickeltillgångar) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK i en nyligen uppdaterad studie en mineraltillgång om 600 miljoner ton med halten 0,18% Ni, 0,003% Co och 5,7% Fe ("measured and indicated"). Enligt en ny preliminär ekonomisk studie färdigställd av SRK förutses en möjlig produktion om 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn per år under 20 år, vilket skulle utgöra en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. För Orrbäcken innehas ett undersökningstillstånd och projektet bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Utöver detta innehar Bolaget projektet Kattisavan som bedöms ha potential som guldtillgång och som ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden, Fäboliden och Barsele.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bluelake Mineral i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.