23:54:27 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2024-02-05 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-15 Split COEGIN 100:1
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-05-21 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-09-29 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-15 Inlösen COEGIN 0.1
2020-04-03 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2020-04-02 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-24 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-18 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2019-06-17 Årsstämma 2019
2019-03-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-20 Årsstämma 2018
2018-06-07 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Coegin Pharma är verksamt inom bioteknik. Bolaget är specialiserat inom molekylterapi som vidare används i olika terapeutiska behandlingar. Exempel på sjukdomar som bolagets lösningar kan användas för inkluderar cancer, leukemi och kroniska njursjukdomar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Coegin Pharma har sitt huvudkontor i Lund.
2024-01-15 08:35:09

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COEGIN PHARMA AB (publ)

Aktieägarna i Coegin Pharma AB, org.nr 559078-0465 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 5 februari 2024 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Medicon Village, 223 81 Lund.

Anmälan m.m.
För att ha rätt att delta i bolagsstämman ska aktieägaren vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för stämman, dvs. fredagen den 26 januari 2024. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste därmed begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering) hos förvaltaren i god tid före avstämningsdagen. Rösträttsregistrering som har genomförts senast tisdagen den 30 januari 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägaren dessutom anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 30 januari 2024. Anmälan ska ske skriftligen på adress Coegin Pharma AB, c/o Medicon Village, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per e-post till info@coeginpharma.com med angivande av "Extra bolagsstämma". Anmälan ska innehålla information om aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) samt uppgift om eventuella biträden (högst två) och gärna adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud
Om aktieägaren är en juridisk person ska aktieägaren tillhandahålla en bestyrkt kopia av registreringsbevis och andra relevanta behörighetshandlingar för den eller de individer som representerar aktieägaren på stämman.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda en daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt relevanta behörighetshandlingar bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringspersoner
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 15 januari 2024 om emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare
 7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 6 - Beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 15 januari 2024 om nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen i Coegin Pharma AB beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en emission av högst 3 286 184 s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare på nedanstående villkor.

Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3 i Bolaget. Detta innebär att högst 6 572 368 nya aktier och högst 3 286 184 nya teckningsoptioner kan komma att ges ut. Beslutet medför att Bolagets aktiekapital ökas med högst 3 286 184 kronor genom emission av aktier. Vidare medför beslutet att Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med ytterligare högst 1 643 092 kronor vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna.

 1. Rätt att teckna nya units skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av tio (10) aktier berättigar till sju (7) uniträtter. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, dvs. två (2) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

 2. För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte har tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

  I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

  I tredje och sista hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, pro rata till deras ställda garantier och med beaktande av avtal om topp- respektive bottengaranti och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 7 februari 2024.

 4. Emissionskursen för varje unit ska vara 5,4 kronor, vilket motsvarar en emissionskurs per nyemitterad aktie om 2,7 kronor. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

 5. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

 6. Teckning av units med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 9 februari 2024 till och med den 23 februari 2024. Teckning av units utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under samma period. Betalning för units tecknade utan företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

 7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

 8. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 16 september 2024 till och med den 30 september 2024.

 9. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 13 september 2024, dock lägst 2 kronor per aktie.

 10. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av bilagan "Villkor för teckningsoptioner".

 11. Aktie som tillkommit genom teckning ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i Bolagets aktiebok.

 12. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav
Beslut enligt punkt 6 ovan kräver att minst hälften av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för beslutet.

Tillhandahållande av handlingar
Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Medicon Village, 223 81 Lund senast två veckor före stämman, d.v.s. senast från den 22 januari 2024. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman

Information om behandling av personuppgifter
I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
________________________
Lund i januari 2024
Coegin Pharma AB
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Jens Eriksson, tillförordnad vd
E-post: info@coeginpharma.com
Telefon: +46 72 221 24 21

Besök också bolagets webbsida för mer information på: www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma
Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag med en bred pipeline av innovativa banbrytande läkemedelskandidater och dermakosmetiska produkter. Våra projekt har stor potential för behandling av patienter med allvarliga sjukdomar såsom cancer och diabeteskomplikationer samt för att förbättra livskvaliteten för personer med behov av kosmetiska produkter inom hårtillväxt. Strategin är att skapa värde genom att utveckla och kommersialisera dermakosmetiska produkter i partnerskap med betydande kommersiella aktörer och tidigt lämna "first-in-class" läkemedelskandidater till större läkemedelsbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.