01:43:13 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2024-02-05 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-15 Split COEGIN 100:1
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-05-21 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-09-29 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-15 Inlösen COEGIN 0.1
2020-04-03 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2020-04-02 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-24 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-18 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2019-06-17 Årsstämma 2019
2019-03-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-20 Årsstämma 2018
2018-06-07 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Coegin Pharma är ett svenskt bioteknikföretag med projekt inom hårtillväxt, hjärtinfarkt, leukemi och hudcancer. Bolagets affärsidé är att utveckla produkter inom områden där det saknas tillfredsställande behandlingar och där det finns potential för tidig exit. Gemensamt för projekten är att de har sin grund i patenterade teknologiplattformar och samarbeten med forskare och akademiker internationellt. Coegin Pharma har sitt huvudkontor i Lund.
2022-08-25 08:30:23

Sammanfattning av delårsrapport

Med en breddad projektportfölj baserad på två unika teknologiplattformar, med planering för start av flera kliniska studier samt pågående dialoger med potentiella licenspartners har Coegin Pharma tagit viktiga steg framåt i bolagets utveckling. 

Andra kvartalet 2022

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -11 869 (-6 038) TSEK.
  • Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,02 (-0,01) SEK.
  • Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,02 (-0,01) SEK.
  • Koncernens kassa uppgick vid periodens slut till 9 645 (31 122) TSEK.

Första halvåret 2022

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -18 777 (-15 694) TSEK.
  • Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,03 (-0,03) SEK.
  • Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,03) SEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet
2022-04-13   Coegin Pharma publicerade kallelse till årsstämma 2022.
2022-04-22   Coegin Pharma informerade om nästa strategiska steg i det kliniska utvecklingsprogrammet för AVX001 inom hudcancer.
2022-05-02   Coegin Pharma informerade om rekrytering av ny erfaren Chief Medical Officer, John Zibert.
2022-05-12   Coegin Pharma meddelade att en utlicensieringsprocess för det förvärvade projektet för stimulering av hårväxt inleds.
2022-05-17   Coegin Pharma informerade om offensiv strategisk plan för 2022/2023.
2022-05-19   Coegin Pharma informerade om kommuniké från årsstämman 2022.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
2022-07-01   Coegin Pharma rapporterade positiva slutliga data från COAK-studien, en klinisk fas I/II studie med AVX001 inom aktinisk keratos.    

VD har ordet
Coegin Pharma har startat en ny och spännande resa med två unika och kliniskt validerade teknologiplattformar med ett tydligt fokus på sjukdomar där behovet av bättre behandlingar är stort. Vi har byggt en professionell, flexibel och kostnadseffektiv organisation med en erfaren ledning som har ett gediget nätverk inom branschen. Bolaget förbereder uppstart under 2023 av ett flertal kliniska studier i fas II inom olika indikationsområden. Med ett kostnads-effektivt och flexibelt arbetssätt är bedömningen att ett begränsat kapital-behov kommer att ge bolaget en stor värdepotential med en balanserad risk. Ledningen arbetar på olika finansierings-modeller på både kort och lång sikt anpassade för att skydda aktieägarnas intressen. Vi har även fokus på att identifiera licens- och samarbetspartners för AVX001 och FOL005 och det föreligger en god dialog med ett flertal potentiella partners.                                                                                                                     

För närvarande arbetar vi med sju projekt som inkluderar aktinisk keratos, basalcellscancer, leukemi, diabeteskomplikationer och håravfall. Projekten baseras på två unika teknologiplattformar som grundas på cPLA2a-hämmare inom inflammatoriska sjukdomar respektive vävnadsskyddande peptidteknologi. Detta ger Coegin Pharma en bredare projektportfölj och lägre risk. Gemensamt för projekten är stora kliniska behov och kommersiell potential. Målet är att visa klinisk "proof of concept" följt av utlicensiering av projekten till kommersiella partners.

Baserat på de positiva resultaten från COAK-studien inom aktinisk keratos med AVX001, beslutades att bredda indikationsområdet och vi planerar därför en ny klinisk fas II studie inom basalcellscancer. Vi gör bedömningen att detta kommer öka värdet på projektet markant i dialoger med potentiella partners.

Vi arbetar intensivt med den prekliniska utvecklingen av AVX420 för behandling av leukemi. Fokus är i nuläget på att utveckla en avancerad formulering som möjliggör intravenös administration. Vi har i samarbete med St. Olavs Hospital i Trondheim testat effekten av AVX420 mot cancerceller från leukemipatienter, vilket har visat en unik apoptotisk verkningsmekanism och potent celldödande effekt. Målet är att kunna starta de första kliniska studierna inom 12-18 månader. 

Vårt strategiska fusionsförvärv av Follicum passar väl in i Coegin Pharmas struktur, dess ledningskompetens och erfarenhet från läkemedelsindustrin. Coegin Pharma har under året tillsammans med externa parter genomfört en ny genomgång och utvärdering av de kliniska fas II resultaten från studien med FOL005 mot håravfall. Utvärderingen visade att 40% av studiedeltagarna led av väsentligt håravfall, medan de resterande deltagarna hade begränsat håravfall. Deltagare som led av väsentligt håravfall upplevde ökad hårväxt jämfört med placebo och resultaten var statistiskt signifikanta med en svarsfrekvens på mer än 60%.Vi gör därför bedömningen att läkemedelskandidaten har ett stort kliniskt och kommersiellt värde. Den globala marknaden för behandling av håravfall är uppskattad till över 10 miljarder USD. Vi har därför beslutat att intensifiera arbetet med att identifiera en eller flera partners som kan ta över den fortsatta utvecklingen. Vi utesluter emellertid inte att starta en ny studie inom håravfall i egen regi eller i samarbete med en kommersiell partner. Med stor erfarenhet inom dermatologi och business development har vi god dialog med ett flertal potentiella partners som antingen vill överta projektet eller som vill driva det vidare och finansiera utvecklingen i samarbete med Coegin Pharma.

Vi har även planer på att utveckla FOL005 för behandling av kroniska sår som är ett stort problem för patienter som drabbas av diabetes. Planerna baseras på positiva kliniska resultat från studien mot håravfall, starka prekliniska data och den gemensamma vävnadsreparerande verkningsmekanismen för hårtillväxt och sårläkning. En stor fördel är att vi genom tidigare genomförd studie med FOL005 redan har en stor del av den nödvändiga dokumentationen färdigställd som behövs för att starta en ny klinisk studie, vilket förkortar utvecklingstiden och reducerar kostnaden. Vidare föreligger ett stort behov av bättre behandlingsmetoder av kroniska sår och en attraktiv marknad.

Vi har också stärkt samarbetet med Lunds universitet för att utveckla nya banbrytande behandlingar för diabeteskomplikationer inom kardiovaskulära och kroniska njur- och leversjukdomar. Det finns ett mycket stort behov av nya behandlingar av diabetes-komplikationer och i dagsläget finns inga effektiva behandlingar för de miljoner människor som lever med diabetes.

Vi upplever tyvärr en skakig omvärld med krig, inflation och en osäkerhet om energitillgång. Detta har självfallet påverkat kapitalmarknaden och aktiekurserna. I Coegin Pharma har vi i begränsad omfattning känt av inflationen men vi förväntar oss att kostnaderna för t.ex. kliniska studier blir något högre. Osäkerheten i kapitalmarknaden har drabbat alla aktörer i branschen och det krävs att man snabbt kan anpassa sig till det nya klimatet fram till den tidpunkt då marknaden vänder.

I Coegin Pharma har vi historiskt sett tagit oss långt på ett begränsat kapital genom en kostnadseffektiv och flexibel organisation och genom ett innovativt arbete som t.ex. den kostnadseffektiva designen av COAK-studien. Vi har mycket begränsade kostnader i bolaget tills vi startar nya kliniska studier under 2023. Detta ger oss tid att genomföra en väl anpassad finansieringslösning för bolaget och våra aktieägare. Genom en kostnadseffektiv modell och anpassad kapitalisering prioriterar vi att skydda våra aktieägares intressen. Vi utvärderar olika finansieringsmodeller och finansiella instrument som kan täcka kapitalbehovet på både kort och lång sikt och därigenom ge oss möjlighet att skapa långsiktigt värde för våra aktieägare. Utlicensiering och partnerskap är en viktig del av bolagets långsiktiga finansieringsstrategi. Som ett led i detta arbete har vi etablerat tre nya dotterbolag, Coegin Cancer AB, Coegin Derma AB och Coegin Fibrosis AB.

Som VD för Coegin Pharma är det ett privilegium att få arbeta med två helt unika teknologier och så många värdefulla projekt tillsammans med ett mycket kompetent och motiverat team.  Vi har kommit väsentligt längre idag än för sex månader sedan och vi ser fram emot ett kommande år med flera kliniska studier och nya starka licenspartners. Vi är övertygade om att vi har skapat oss större möjligheter för att växa och ge våra aktieägare ett långsiktigt högre värde. Vi känner oss också säkra på att hitta välanpassade finansieringsmodeller trots dagens osäkerhet på kapitalmarknaden.

För fullständig delårsrapport, se Coegin Pharmas hemsida www.coeginpharma.com alternativt bifogad fil. 

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: info@coeginpharma.com
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com. Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som med unika teknologier och kompetenser utvecklar banbrytande behandlingar inom cancer och inflammation. Fokus är på sjukdomar med ett stort ouppfyllt medicinskt behov och är baserat på gedigen forskning genom nya biologiska angreppssätt med både småmolekyler och peptidbaserade läkemedelskandidater. Coegin Pharma skapar värden genom att på ett effektivt sätt ta innovativa koncept med stor terapeutisk potential till kliniska studier och "proof of concept".

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
220825-Pressmeddelande.pdf
Delarsrapport-Q2-2022.pdf