03:09:07 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2024-02-05 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-15 Split COEGIN 100:1
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-05-21 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-09-29 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-15 Inlösen COEGIN 0.1
2020-04-03 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2020-04-02 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-24 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-18 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2019-06-17 Årsstämma 2019
2019-03-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-20 Årsstämma 2018
2018-06-07 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Coegin Pharma är verksamt inom bioteknik. Bolaget är specialiserat inom molekylterapi som vidare används i olika terapeutiska behandlingar. Exempel på sjukdomar som bolagets lösningar kan användas för inkluderar cancer, leukemi och kroniska njursjukdomar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Coegin Pharma har sitt huvudkontor i Lund.
2022-05-19 11:00:15

Sammanfattning av delårsrapport

"Coegin Pharma har under årets första kvartal tagit viktiga steg på resan med att stärka projektportföljen och bolagets förutsättningar för de kommande två åren. Fusionen med Follicum avlutades i februari. I mars presenterades positiva resultat från COAK-studien." 

Första kvartalet

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -6 650 (-10 113) TSEK.
  • Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,009 (-0,020) SEK.
  • Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,009 (-0,020) SEK.
  • Koncernens kassa uppgick vid periodens slut till 24 374 (27 922) TSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet

2022-01-26   Coegin Pharma meddelade att Bolagsverket har lämnat tillstånd att verkställa fusionsplanenmellan Coegin Pharma och Follicum, samt offentliggjordes preliminär tidsplan avseende fusionen.

2022-01-27   Coegin Pharma beslutade om emission av fusionsvederlag.

2022-02-09   Coegin Pharma förstärkte sin portfölj genom fusionsförvärvet av Follicum.

2022-03-11   Coegin Pharma meddelade att sista patientbesöket i COAK-studien genomförts.

2022-03-17   Coegin Pharma meddelade att Lars Bukhave Rasmussen tillträder som ny CFO i Coegin Pharma.

2022-03-31   Coegin Pharma rapporterade positiva top-line data från COAK-studien, en klinisk fas l/ll studie med AVX001 inom aktinisk keratos.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

2022-04-13   Coegin Pharma publicerade kallelse till årsstämma 2022.

2022-04-22   Coegin Pharma informerade om nästa strategiska steg i det kliniska utvecklingsprogrammet för AVX001 inom hudcancer.

2022-05-02   Coegin Pharma informerade om rekrytering av ny erfaren Chief Medical Officer, John Zibert.

2022-05-12   Coegin Pharma meddelade att en utlicensieringsprocess för det förvärvade projektet för stimulering av hårväxt inleds.

2022-05-17   Coegin Pharma informerade om offensiv strategisk plan för 2022/2023.

VD har ordet
Coegin Pharma har under årets första kvartal tagit viktiga steg i arbetet med att stärka projektportföljen och bolagets förutsättningar för de kommande två åren. Fusionen med Follicum avlutades i februari. I mars kunde vi presentera positiva resultat från COAK-studien. Med dessa viktiga milstolpar som grund inleddes planeringen av den vidare utvecklingen av AVX001 inom basalcellscancer, utvecklingen av FOL-peptiderna (från förvärvet av Follicum) inom diabeteskomplikationer och en djupgående analys av kliniska data från FOL005 inom behandling av håravfall. Vi startade även ett arbete med att anpassa bolagets strategi för fortsatt långsiktigt värdeskapande för våra aktieägare genom en breddning av vår projektpipeline, en anpassad finansierings- och bolagsstruktur kombinerat med ett begränsat kapitalbehov. Med den nya strategin blir Coegin Pharma i praktiken ett investmentbolag med goda förutsättningar för expansion, tydliga finansierings-modeller och långsiktigt värdeförädlande för våra aktieägare.

Förvärvet av Follicum var först och främst motiverat av den unika vävnadsskyddande peptidteknologin och expertisen inom diabeteskomplikationer. Utöver FOL005 för behandling av håravfall finns det andra läkemedelskandidater som har visat lovande resultat för att skydda humana celler mot metabolisk stress och skador associerade med diabetes, vilket medför en potential att minska organskador hos diabetespatienter. Dessa peptidbaserade läkemedelskandidater bedöms som intressanta kandidater för utveckling av nya läkemedel som minskar risken för diabeteskomplikationer, såsom kroniska sår, kroniska lever- och njursjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar. I Coegin Pharma har vi både stor och djup kunskap kring lever- och njursjukdomar och det finns betydande synergier i att kombinera Coegin Pharmas befintliga cPLA2a hämmare och de peptidbaserade läkemedels-kandidaterna från Follicum. Som ett resultat av detta presenterade vi nyligen en utökad portfölj av lovande innovativa koncept för behandling av cancer, kroniska inflammatoriska sjukdomar och diabetes-komplikationer baserade på både småmolekyler såväl som på vår förvärvade peptidteknologi från Follicum.

Marknaden för behandling av håravfall är mycket stor och de befintliga behandlings-alternativen är inte optimala. Follicums styrelse har tidigare konkluderat att FOL005 projektet för stimulering av hårväxt inte uppfyllde de mål som uppställts. Vi valde att på nytt analysera data mer djupgående och i vår analys ser vi att män med väsentligt nedsatt hårväxt faktiskt uppnådde en signifikant effekt trots en relativt kort behandlingsperiod. Vi gör därför bedömningen att FOL005 kan utvecklas till en värdefull läkemedelskandidat för vissa typer av håravfall och att projektet kan ha ett betydande kommersiellt värde. Vi bedömer att den bästa vägen framåt för projektet är att finna den rätta partnern som kan färdigutveckla och kommersialisera en produkt. Med en utlicensiering önskar vi skapa de bästa förutsättningarna för projektet och därigenom även skapa värde för Coegin Pharmas aktieägare vilket är i linje med bolagets strategi. 

Både aktinisk keratos och basalcellscancer är mycket vanliga sjukdomar som är orsakade av överexponering av solen. I verkligheten talar vi om kroniska sjukdomar som kräver återkommande behandlingar, ofta livslånga behandlingar. Befintliga behandlings-alternativ är inte optimala och ger patienterna obehagliga biverkningar eller kosmetiska skador. COAK-studien avslutades i mars och den visade att AVX001 är mycket säker och ger minimala hudreaktioner. Studien visade också en tydlig tendens till effekt i behandlingen av aktinisk keratos, även om studien inte var designad för att visa effekt. I våra löpande partnerdiskussioner har vi upplevt ett stort intresse för AVX001 inom behandling av både aktinisk keratos och basalcellscancer. Vi är övertygade om att vi kan maximera värdet av AVX001 genom att utveckla läkemedels-kandidaten för båda sjukdomsindikationerna och vi planerar nu för en fas IIa proof-of-concept studie med AVX001 i basalcells-cancer.

Jag är mycket glad över att professor Thoas Fioretos, som är särskilt erkänd för sin forskning och kliniska expertis inom leukemi, har föreslagits för inval i Coegin Pharmas styrelse. Thoas Fioretos kommer att stärka bolagets förutsättningar för satsningen inom cancer och för vårt lovande projekt med AVX420 inom leukemi.

Vi vill fortsätta skapa långsiktigt värde för våra aktieägare genom en breddning av vår projektpipeline, en anpassad finansierings- och bolagsstruktur och ett begränsat kapitalbehov. Vi vill skapa en sund riskspridning i projektportföljen och därigenom bli ett attraktivt investerings-alternativ inom life science sektorn för investerare och samarbetspartners som önskar bred ledningskompetens, tillväxt och värdeförädling, tidiga exits för våra portföljbolag och en kostnadseffektiv affärsmodell. 

För fullständig delårsrapport, se Coegin Pharmas hemsida www.coeginpharma.com alternativt bifogad fil.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: info@coeginpharma.com
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com. Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som med unika teknologier och kompetenser utvecklar banbrytande behandlingar inom cancer och inflammation. Fokus är på sjukdomar med ett stort ouppfyllt medicinskt behov och är baserat på gedigen forskning genom nya biologiska angreppssätt med både småmolekyler och peptidbaserade läkemedelskandidater. Coegin Pharma skapar värden genom att på ett effektivt sätt ta innovativa koncept med stor terapeutisk potential till kliniska studier och "proof of concept".

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
220519-Pressmeddelande.pdf
Delarsrapport-Q1-2022.pdf