22:11:58 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2024-02-05 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-15 Split COEGIN 100:1
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-05-21 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-09-29 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-15 Inlösen COEGIN 0.1
2020-04-03 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2020-04-02 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-24 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-18 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2019-06-17 Årsstämma 2019
2019-03-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-20 Årsstämma 2018
2018-06-07 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Coegin Pharma är verksamt inom bioteknik. Bolaget är specialiserat inom molekylterapi som vidare används i olika terapeutiska behandlingar. Exempel på sjukdomar som bolagets lösningar kan användas för inkluderar cancer, leukemi och kroniska njursjukdomar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Coegin Pharma har sitt huvudkontor i Lund.
2024-02-06 09:00:11

Styrelsen i Coegin Pharma AB (publ) ("Coegin Pharma" eller "Bolaget") har, med anledning av den företrädesemission av units om cirka 17,7 MSEK ("Företrädesemissionen") som beslutades av styrelsen den 15 januari 2024 och godkändes av den extra bolagsstämman den 5 februari 2024, upprättat ett investeringsmemorandum ("Memorandumet"). Memorandumet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida, www.coeginpharma.com, Redeyes hemsida, www.redeye.se samt Nordic Issuings hemsida, www.nordic-issuing.se.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • Företrädesemissionen omfattar högst 3 286 184 units. Varje unit i Företrädesemissionen består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3. Tio (10) befintliga aktier i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till sju (7) uniträtter. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Teckningskursen uppgår till 5,4 SEK per unit, motsvarande 2,7 SEK per aktie.
  • Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget initialt cirka 17,7 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.
  • Om teckningsoptionerna av serie TO3 utnyttjas fullt ut, erhåller Bolaget ytterligare minst 9,3 MSEK i emissionslikvid före avdrag av emissionskostnader, beroende på slutligt lösenpris för de nya aktierna som ges ut till följd av de utnyttjade teckningsoptionerna.
  • Varje teckningsoption av serie TO3 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 13 september 2024, dock lägst 2 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 16 september 2024 till och med den 30 september 2024.
  • Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 7 februari 2024 och teckningstiden löper från och med den 9 februari 2024 till och med den 23 februari 2024.
  • Större aktieägare har uttryckt sitt stöd för Företrädesemissionen genom teckningsförbindelser och investeringsåtagande uppgående till cirka 2,9 MSEK, motsvarande cirka 16,5 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om 11 MSEK, motsvarande cirka 62 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemission är därmed, genom teckningsförbindelser, investeringsåtagande och emissionsgarantier, säkerställd till cirka 78 procent. Garantiåtaganden består dels av en så kallad top-downgaranti samt dels av en så kallad bottengaranti.

Memorandum, informationsbroschyr och anmälningssedel
Memorandum, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen, en sammanfattande informationsbroschyr och anmälningssedel avseende den planerade Företrädesemissionen finns tillgängliga via Bolagets (www.coeginpharma.com), Redeye AB:s (www.Redeye.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

7 februari 2024

Avstämningsdag i Företrädesemissionen

9 februari 2024 - 20 februari 2024

Handel i uniträtter

9 februari 2024 - 23 februari 2024

Teckningstid

9 februari 2024 - Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket 

Handel i betalda tecknade units ("BTU")

 

27 februari 2024

Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

 
Rådgivare
Redeye AB är finansiella rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Coegin Pharma i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jens Eriksson, tillförordnad vd
E-post: info@coeginpharma.com
Telefon: +46 72 221 24 21

Om Coegin Pharma
Coegin är ett nordiskt bioteknikföretag med flera innovativa banbrytande läkemedelskandidater och dermakosmetiska produkter. Bolagets projekt har stor potential för behandling av patienter med allvarliga sjukdomar såsom cancer och hjärt- och kärlsjukdomar samt för att förbättra livskvaliteten för personer med behov av kosmetiska produkter inom hårtillväxt. Strategin är att skapa värde genom att utveckla och kommersialisera dermakosmetiska produkter i partnerskap med framstående kommersiella aktörer och att tidigt lämna "first-in-class" läkemedelskandidater till större läkemedelsbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.

För mer information, vänligen besök www.coeginpharma.com.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTU (betald tecknad unit) eller andra värdepapper i Coegin Pharma. Investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det memorandum som kommer att offentliggöras före inledningen av teckningstideni Företrädesemissionen. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTU eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta prospekt, ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Memorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTU eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nordic SME:s regelverk.