03:45:24 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2024-02-05 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-15 Split COEGIN 100:1
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-05-21 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-09-29 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-15 Inlösen COEGIN 0.1
2020-04-03 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2020-04-02 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-24 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-18 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2019-06-17 Årsstämma 2019
2019-03-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-20 Årsstämma 2018
2018-06-07 X-dag ordinarie utdelning COEGIN 0.00 SEK
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Coegin Pharma är verksamt inom bioteknik. Bolaget är specialiserat inom molekylterapi som vidare används i olika terapeutiska behandlingar. Exempel på sjukdomar som bolagets lösningar kan användas för inkluderar cancer, leukemi och kroniska njursjukdomar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Coegin Pharma har sitt huvudkontor i Lund.
2022-05-19 11:30:12

Idag, den 19 maj 2022, hölls årsstämman i Coegin Pharma AB (publ) ("Coegin Pharma " eller "Bolaget"). Nedan följer en sammanfattning av de besluts som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

 • Resultatdisposition
  Stämman beslutade att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. Vidare beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören i Coegin Pharma för räkenskapsåret 2021. Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktörer i Follicum AB för räkenskapsåret 2021.

 • Val av styrelse och revisionsbolag
  Stämman beslutade att Niclas Lundqvist, Jesper Kihl, Erlend Skagseth, Lars Persson och Tore Duvold omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att nyvaldes Thoas Fioretos till ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande omvaldes Niclas Lundqvist.

  Stämman beslutade vidare att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor, till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.
 • Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
  Stämman beslutade att arvode ska utgå med 456 000 kronor till styrelsens ordförande samt med vardera 216 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda och/eller konsulter i Bolaget. Arbete utöver ordinarie styrelsearbete ska kunna faktureras på marknadsmässiga villkor.

  Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 • Fastställande av riktlinjer för valberedningen
  Stämman beslutade att anta riktlinjer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023. Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i Bolaget per den 30 september 2022, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de tre största aktieägarna i Bolaget samt styrelsens ordförande. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

 • Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
  Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst 45 000 000 SEK (totalt emissionsbelopp). Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning samt med villkor enligt aktiebolagslagen.

  I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i Bolaget.

  Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet vid speciella händelser, att möjliggöra förvärv samt att kunna attrahera nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget samt för att kunna tillföra Bolaget rörelsekapital.

 • Beslut om riktlinjer för rörligt ersättningsprogram med krav att förvärva aktier i Coegin Pharma AB för verksamhetsåret 2022
  Stämman beslutade, efter bl.a. framställda önskemål från aktieägare om ökat aktieägande bland ledande befattningshavare, att godkänna riktlinjer för ett rörligt ersättningsprogram till ledande befattningshavare som innehåller krav att förvärva aktier i Coegin Pharma samt att bemyndiga Bolagets styrelse att utforma och verkställa ett rörligt ersättningsprogram med tillhörande krav att förvärva Coegin Pharma-aktier. Målsättningar och ersättningar med anledning av det aktuella ersättningsprogrammet kommer inte att vara relaterad till Coegin Pharma-aktiens utveckling och bedöms därmed inte utgöra ett aktierelaterat incitamentsprogram, dock ansåg styrelsen att riktlinjerna ska godkännas av årsstämman.

  Deltagarna i ersättningsprogrammet skall använda hela beloppet av den rörliga ersättningen i ersättningsprogrammet, netto efter skatt, till att förvärva Coegin Pharma-aktier på börsen. Bolaget betalar eventuella sociala avgifter på utbetald rörlig ersättning. Aktieförvärv skall ske i direkt anslutning till utbetalning av den rörliga ersättningen. Föreligger regulatoriska hinder mot att genomföra aktieförvärvet, t.ex. spärrperiod, skall aktieförvärvet ske så snart hindret upphört.

  Storleken på det rörliga ersättningsprogrammet ska bero på den ledande befattningshavarens position och möjlighet att påverka verksamhetens utveckling i Coegin Pharma och kommer att kopplas till verksamhetsrelaterade mål som styrelsen önskar uppnå och slutligt fastställer. Dessa mål kan vara:
 • att deltagarna och/eller Bolaget skall uppnå fastställda kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsrelaterade mål;
 • att främja och utöka ledande befattningshavares aktieinnehav i Coegin Pharma;
 • att öka möjligheterna för Bolaget att behålla kompetenta ledande befattningshavare genom att kunna erbjuda konkurrenskraftiga ersättningsmodeller.

  Aktier som förvärvats inom ersättningsprogrammet, skall behållas av respektive ledande befattningshavare under en minimiperiod om 3 år efter förvärvet. En deltagare vars uppdrag upphör, genom egen uppsägning, uppsägning från företaget eller på annat sätt under denna period, är skyldig att behålla de aktier som förvärvats inom ersättningsprogrammet under hela 3 års-perioden efter förvärvet. I händelse av att en ledande befattningshavare eller före detta ledande befattningshavare bryter mot villkoren i ersättningsprogrammet, såsom till exempel genom att underlåta att tillhandahålla information om statusen på sitt aktieinnehav eller genom att i förtid avyttra aktier förvärvade inom det aktuella ersättningsprogrammet, kommer detta att bli föremål för sanktioner samt att vederbörande måste återbetala hela beloppet (inklusive eventuell inkomstskatt, men exklusive eventuella sociala avgifter) som är utbetalt inom det rörliga ersättningsprogrammet.

  Den rörlig ersättningen skall vara marknadsmässig och maximalt uppgå till 20 % av individuell fast årsersättning under 2022 för ledande befattningshavare med befattningarna CSO, CCO, CFO och CMO. Ersättningen skall beräknas/utbetalas senast under februari/mars månad året efter intjänandet. En deltagare vars uppdrag upphört, genom egen uppsägning, uppsägning från Bolaget eller på annat sätt, under innevarande räkenskapsår, ska rätten till rörlig ersättning helt bortfalla för deltagaren. Den sammanlagda kostnaden för samtliga deltagare i det rörliga ersättningsprogrammet beräknas högst uppgå till 1 000 000 kronor, exklusive eventuella sociala avgifter.

  Det aktuella ersättningsprogrammet skall även kunna riktas till en ledande befattningshavares bolag i det fall uppdraget uteslutande utförs på konsultbasis och i sådana fall skall de ledande befattningshavarnas bolag var bundna av de villkor som gäller för ersättningsprogrammet.

  Förutsättningar och behovet av rörligt ersättningsprogram kan variera från år till år och från person till person och styrelsen ska årligen utvärdera förutsättningarna och behoven för eventuell rörlig ersättning.

Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ned på www.coeginpharma.com.

Presentation med Bolagets VD Tore Duvold kommer att läggas upp på Bolagets hemsida inom kort.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: info@coeginpharma.com
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90. 

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som med unika teknologier och kompetenser utvecklar banbrytande behandlingar inom cancer och inflammation. Fokus är på sjukdomar med ett stort ouppfyllt medicinskt behov och är baserat på gedigen forskning genom nya biologiska angreppssätt med både småmolekyler och peptidbaserade läkemedelskandidater. Coegin Pharma skapar värden genom att på ett effektivt sätt ta innovativa koncept med stor terapeutisk potential till kliniska studier och "proof of concept".

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
220519-Stammokommunike.pdf