13:35:21 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorFinans
IndustriInvesteringar
ExeoTech Invests affärsidé är att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag främst inom sektorerna tillverkning, livsmedel, handel och logistik. Investeringarna görs både i noterade- och onoterade bolag, samt både i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag. Målet är att investeringarna skall uppnå en marknadsmässig avkastning över tid. Bolaget har idag sitt huvudkontor i Kalmar.

Kalender

2019-12-27 Årsstämma 2018
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-04 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-04 Årsstämma 2017
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-26 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-29 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-29 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-23 Årsstämma 2016
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-30 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-30 Årsstämma 2015
2016-05-30 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-16 Årsstämma 2013
2014-05-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2014-01-16 Extra Bolagsstämma 2014
2013-12-20 Extra Bolagsstämma 2013
2013-11-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-29 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-29 Årsstämma 2012
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-30 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-30 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-29 Årsstämma 2011
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-30 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-30 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-05 Årsstämma 2010
2011-02-07 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-23 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-06 Årsstämma 2009
2009-11-16 Kvartalsrapport 2009-Q3
2019-08-16 15:30:01

STOCKHOLM, SVERIGE, 16 augusti 2019 - (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). Beslutsunderlag inför årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) fredagen den 23 augusti 2019, kl. 09.30 på bolagets kontor, c/o Indokina Venture, Engelbrektsplan 2 0,5 tr 114 34 Stockholm.

BILAGA TILL KALLELSEN TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 23 AUGUSTI 2019

STOCKHOLM, SVERIGE, 16 augusti 2019 - (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). Beslutsunderlag inför årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) fredagen den 23 augusti 2019, kl. 09.30 på bolagets kontor, c/o Indokina Venture, Engelbrektsplan 2 0,5 tr 114 34 Stockholm.

Punkt 8
Förslag till beslut
ExeoTech Invest AB (publ) styrelse föreslår att stämman godkänner överlåtelsen av samtliga aktier i ExeoTech Ventures AB till ett antal investerare dar bl.a. IndoKina Ventures AB (publ) ingår.
Godkännande söks för att IndoKina Ventures AB (publ) ingår bland köparna och där även vissa styrelsemedlemmar i ExeoTech Invest ingår i styrelsen för IndoKina Ventures.
Köpeskillingen motsvarar både bokfört och uppskattat värde i ExeoTechs substansberäkning.
ExeoTech Ventures har varit inriktad på opportunistiska investeringar och finansiella transaktioner och passar därför inte längre in i den nya strategi styrelsen fastslog i november 2018. Verksamheten har därför under en tid varit på sparlåga. Köpeskillingen uppgår till 3,4 MSEK, vilket motsvarar bokfört värde. Försäljningen har således ingen resultateffekt.

ExeoTech Ventures tillgångar utgörs idag av en portfölj av diverse finansiella fordringar. Köpeskillingen kommer därför att regleras i takt med att dessa fordringar kan omsättas. Försäljningen är ett viktigt steg mot en mer renodlad verksamhet. 

Punkt 9
Förslag till beslut
ExeoTech Invest AB (publ) styrelse föreslår att stämman godkänner överlåtelsen av samtliga aktier i Österhagenprodukter AB, där i ingår även ägandet om 40 % i Österhagen Glass AB, till Burensvik Holding AB (f.d. ExeoTech Ventures AB).
Godkännande söks för att det bland Burensvik Holdings aktieägare bland annat ingår IndoKina Ventures AB (publ) där även vissa styrelsemedlemmar i ExeoTech Invest ingår i styrelsen. De ingår således inte i Burensvik Holdings styrelse och har inget direkt ägande i Burensvik Holding.
Köpeskillingen motsvarar både bokfört och uppskattat värde i ExeoTechs substansberäkning. Transaktionen ger ett nettolikviditetstillskott. 

ExeoTech Invest styrelse har bedömt att med de begränsade resurser ExeoTech Invest arbetar med så är inte utväxlingen tillräcklig för ett innehav som inte utgjort mer än cirka 3 % av substansvärdet.

Punkt 10
Förslag till beslut
ExeoTech Invest AB (publ) styrelse föreslår att stämman godkänner överlåtelsen av samtliga aktier i Kalmarnar Shipping AB till Burensvik Holding AB (f.d. ExeoTech Ventures AB), där även aktier i IndoKina Ventures AB (publ) ingår, då dessa ägs av Kalmarnar Shipping AB.
Godkännande söks för att det bland Burensvik Holdings aktieägare bl.a. ingår IndoKina Ventures AB (publ) där även vissa styrelsemedlemmar i ExeoTech Invest ingår i styrelsen. De ingår således inte i Burensvik Holdings styrelse och har inget direkt ägande i Burensvik Holding.
Kalmarnar Shipping, tidigare OAK Event AB, bedriver ingen verksamhet sedan 2017. Bolaget är vilande. Bolaget innehar förlustavdrag samt två tvister som måste lösas akut. Eget Kapital har återställts i Bolaget genom ett aktieägartillskott i form av aktier i IndoKina Ventures.
Bolaget har avyttrats till ett pris motsvarande justerat eget kapital. I avtalet mellan köpare och säljare stipuleras även att om tvisterna kan lösas till ett lägre värde än bokfört värde så skall eventuell vinst delas lika mellan köpare och säljare.
Sammantaget blir ExeoTech Invest således, dels av med ett antal tvister, dels löpande kostnader för Bolaget. Därtill har ExeoTech Invest skulder till Burensvik Holding som kan till del regleras genom köpeskillingen.

Punkt 11
Förslag till beslut
ExeoTech Invest AB (publ) styrelsen föreslår att stämman godkänner överlåtelsen av aktier motsvarande 3,2 % av aktierna i LPE International Pte Ltd, moderbolag till La Petite Epicerie Saigon Ltd, till IndoKina Ventures AB (publ).
Godkännande söks för att det i styrelsen för IndoKina Ventures AB (publ) även ingår vissa styrelsemedlemmar i ExeoTech Invest styrelse.
Aktierna har värderats till samma nivå som senast kända genomförda aktieöverlåtelse i LPE International Pte Ltd. Transaktionen innebär att ExeoTech Invest kan realisera ett positivt resultat samt reglera ExeoTech Invests utestående skuld till IndoKina Ventures.

16 augusti 2019

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör, olle.anderson@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Invest Pressrelease 2019-08-16.pdf

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt. 

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019 kl. 15.30 CET.