04:05:12 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Ferroamp Elektronik är verksamma inom cleantech-sektorn. Inom bolaget utvecklas olika modulära system och tekniska plattformar för energilagring. Lösningarna används huvudsakligen i fastigheter, men används även i integration med laddning av diverse elfordon. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2010 och har sitt huvudkontor i Spånga.

Kalender

2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-18 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning FERRO 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-12 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning FERRO 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-10 Ordinarie utdelning FERRO 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-03-15 Bokslutskommuniké 2018
2021-04-19 16:00:18

Aktieägarna i Ferroamp Elektronik AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud samt utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 20 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Då årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud samt utomstående kommer den verkställande direktören inte att hålla något anförande vid årsstämman. Emellertid kommer ett förinspelat anförande att finnas tillgängligt på bolagets hemsida inför årsstämman.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 11 maj 2021,
  • dels senast onsdagen den 19 maj 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Computershare tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 11 maj 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 14 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.ferroamp.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Computershare AB, "Ferroamps årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm eller med e-post till info@computershare.se. Ifyllt formulär ska vara Computershare tillhanda senast den 19 maj 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via bolagets hemsida www.ferroamp.com. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 19 maj 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Fullmakter
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.ferroamp.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast den 10 maj 2021, till adress Ferroamp Elektronik AB, Att: Kerstin Wähl, Domnarvsgatan 16, 163 53 Spånga, eller via e-post till agm@ferroamp.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.ferroamp.com och på bolagets huvudkontor, Domnarvsgatan 16, 163 53 Spånga, senast den 17 maj 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begär dem och uppgivit sin adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringspersoner

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

9. Beslut om

a) fastställande av styrelsearvoden

b) fastställande av revisorsarvoden

10. Val av styrelse, styrelseordförande samt revisor

11. Beslut om principer för utseende av valberedning samt instruktioner för valberedningen

12. Beslut om styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram

13. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission med företrädesrätt

14. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission utan företrädesrätt

15. Beslut om styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Årets valberedning
Valberedningen består inför årsstämman 2021 av Björn Jernström, Erik Durhan (Nordea Fonder), Ossian Ekdahl (Första AP-fonden) samt Tomas Kåberger (KIC InnoEnergy SE).

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Ylwa Karlgren, eller den som styrelsen utser vid hennes förhinder, utses till ordförande vid årsstämman och att Niklas Larsson, Wistrand Advokatbyrå, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till protokollförare vid årsstämman.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättats av ordföranden på årsstämman på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Punkt 3: Godkännande av dagordning
Styrelsens föreslår att den dagordning, som ingår i denna kallelse till årsstämma, godkänns som dagordning vid årsstämman.

Punkt 4: Val av en eller två justeringspersoner
Det föreslås att en justeringsperson utses. Till person att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman föreslås Ossian Ekdahl representerande Första AP-fonden, eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället utser. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från årsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från årsstämman.

Punkt 5: Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Det föreslås att stämman godkänner årsstämmans sammankallande.

Punkt 7 b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Punkt 8: Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor.

Punkt 9 a: Beslut om fastställande av styrelsearvoden
Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om sammanlagt 730 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 250 000 kronor och med 120 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Förslagen till arvode ovan avser även arvode för uppdrag i eventuella utskott.

Punkt 9 b: Beslut om fastställande av revisorsarvoden
Valberedningen föreslår att arvodet till bolagets revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 10: Val av styrelse, styrelseordförande samt revisor
Valberedningen föreslår val av följande styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

  • Omval av Ylwa Karlgren
  • Omval av Björn Jernström
  • Omval av Stefan Jakélius
  • Omval av Anders Persson
  • Omval av Olof Heyman
  • Nyval av Erik Hallberg

Valberedningen föreslår vidare omval av Ylwa Karlgren som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelseledamoten Elin Löfblad har avböjt omval.

Uppgifter om de för omval föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, www.ferroamp.com under rubriken Bolagsstyrning.

Uppgifter om den för nyval föreslagna styrelseledamoten, Erik Hallberg, följer nedan.

Erik Hallberg är född 1956, svensk medborgare och maskiningenjör. Erik Hallberg har tillbringat merparten av sin yrkeskarriär inom TeliaSonera, där han senast hade rollen som Executive Vice President för TeliaCompany under 2013 - 2016. Andra väsentliga uppdrag inkluderar rollen som ordförande och ägaransvarig för Telias alla baltiska dotterbolag både noterade och onoterade, Sverige-ansvar för Telias fasta och mobila nättjänster, CEO för Telia Carrier med ett 30-tal internationella dotterbolag.

Erik Hallberg är f.n. styrelseordförande i Fidesmo AB och i Haltian OY. Tidigare styrelseuppdrag inkluderar bl.a. HiQ International AB (publ), Edgeware AB and Prevas AB (publ) samt grundare och ordförande i Glocalnet AB.

Erik Hallberg äger 500 aktier i Ferroamp Elektronik AB och är oberoende från ägare, bolag och bolagsledning.

Valberedningen föreslår vidare omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Claes Sjödin kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 11: Förslag till principer för utseende av valberedning
Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 31 augusti 2021 är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Aktieägare som inte framgår av den ägarförteckning som erhålls från Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet.

Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills fyra ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen. Styrelsens ordförande ska inte vara ledamot av valberedningen men kan adjungeras till valberedningens möten.

Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om vilken ägare var och en representerar ska offentliggöras så snart valberedningen konstituerats, dock senast sex månader innan nästkommande årsstämma. Styrelseordförande ska sammankalla valberedningen före oktober månads utgång.

Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen kommer överens om något annat. Valberedningens mandatperiod sträcker sig tills ny valberedning utsetts.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, ställa sin plats till förfogande och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Om förändringen i ägande endast är marginell eller om förändringen sker senare än två månader innan årsstämman kan valberedningen besluta att någon förändring inte ska ske.

Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningen ska inför årsstämman 2022 föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt principer för utseende av valberedning.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullfölja sina uppgifter. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot av valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas. Vid valberedningens sammanträden ska minnesanteckningar föras. De ska föras i nummerordning och förvaras hos bolaget på ett säkert sätt.

Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

Punkt 12: Beslut om styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram
Styrelsen för Ferroamp Elektronik AB (publ) ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om emission och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt följande. A.1 Emission av teckningsoptioner 2021/2024:2

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 334 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 33 400 kronor.

A.2 För beslutet enligt punkten A.1 ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Ferroamp Incentive AB, org. nr 559229-0430, ("Dotterbolaget"), med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare enligt nedan.

Överteckning kan inte ske.

2. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.

4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske samma dag som dagen för emissionsbesluten. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget.

6. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 15 november 2024 till och med den 15 december 2024.

7. Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under perioden om tio handelsdagar närmast efter den 19 november 2021, vilket medför att nämnda period om tio handelsdagar närmast efter den 19 november 2021 blir den 22 november 2021 till och med den 3 december 2021.

8. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

9. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

10. Optionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt för Bolaget till återköp av optionerna om deltagarens anställning i Bolaget upphör. Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt nedan eller som återköpts från deltagare får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget och, i förekommande fall, godkännande av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

11. Övriga villkor enligt fullständiga villkor för serie 2021/2024:2.

B.1 Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner 2021/2024:2
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner 2021/2024:2 på följande villkor.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma högst 70 medarbetare, fördelat på tre kategorier av deltagare enligt tabellen nedan ("Deltagarna"). Optionerna överlåts i poster om 100 optioner.

Kategorier av Deltagare

Maximalt antal optioner per person

A) Kategori A, VD (max. 1 person)

10 000

B) Kategori B, Ledningsgrupp (max. 12 personer)

8 000

C) Kategori C, Övriga medarbetare (max. 57 personer)

4 000

1. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut.

Värdet har preliminärt beräknats till 13,90 kronor per option baserat på en aktiekurs om 90,00 kronor, en teckningskurs om 117,00 kronor, en löptid om cirka 3 år, en riskfri ränta om -0,17 procent samt en volatilitet om 36 procent.

Slutlig värdering av teckningsoptionerna sker i anslutning till Deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.

2. Överlåtelse till Deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

3. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 5 december 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

4. Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska ske inom tre bankdagar efter anmälan om förvärv. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

C. Information om teckningsoptionsprogrammen 2021/2024:2

1. Utspädning
Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 334 000 nya aktier ges ut motsvarande en utspädning om cirka 2,7 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget. Om samtliga utestående och föreslagna incitamentsprogram i Bolaget inkluderas i beräkningen uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 6,2 procent, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner med mera.

2. Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget mm
Bolagets resultat per aktie kommer ej påverkas av emissionen då teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Bolagets framtida resultat per aktie kan komma att påverkas av den potentiella utspädningseffekten av teckningsoptionerna ifall Bolaget redovisar såväl ett positivt resultat samt att lösenpriset understiger marknadsvärdet. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

3. Beräkning av marknadsvärdet
Det oberoende värderingsinstitutet/revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers gör en beräkning av värdet för teckningsoptionerna enligt Black & Scholes värderingsmodell.

4. Bakgrund och motiv
Styrelsen vill införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

5. Beredning av ärendet
Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

6. Övriga aktierelaterade incitamentsprogram mm
I Bolaget finns fyra utestående incitamentsprogram utöver det som beslutas vid denna årsstämma. Information om incitamentsprogrammen finns under rubriken Noter: Optioner i årsredovisningen och finns även på bolagets hemsida under avsnittet "För Investerare", se https://investor.ferroamp.com/aktien/aktiekapital/.

7. Bemyndiganden och beslutsregler
Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa besluten enligt punkten B.1 ovan.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Bolagsstämmans beslut avseende teckningsoptionsprogram, emission och överlåtelser av teckningsoptioner 2021/2024:2 är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 13: Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission med företrädesrätt
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, och betalning ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor. Emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna ska kunna ske upp till en volym motsvarande högst tio (10) procent av antalet utestående aktier per dagen för denna kallelse.

Bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkten ovan krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande mer än hälften av de avgivna rösterna.

Punkt 14: Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission utan företrädesrätt
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, och betalning ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor. Emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska kunna ske upp till en volym motsvarande högst tio (10) procent av antalet utestående aktier per dagen för denna kallelse.

Syfte
Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att ge styrelsen flexibilitet i att införskaffa nytt kapital till fortsatt tillväxt samt möjliggöra för styrelsen att besluta om riktade emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för bolaget. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkten ovan krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 15: Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om ändring av bolagsordningen. Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) framgår att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen även får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

I syfte att kunna utnyttja de alternativ som aktiebolagslagen anger att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning föreslår styrelsen att en ny § 9, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen samt att numreringen ändras så att nuvarande § 9 blir § 10, § 10 blir § 11, § 11 blir § 12 och § 12 blir § 13:

§ 9 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkten ovan krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

¤¤¤

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2020, samt styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut inklusive underlag kommer senast den 29 april 2021 att hållas tillgängliga hos bolaget, Domnarvsgatan 16, 163 53 Spånga, på bolagets hemsida www.ferroamp.com samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

I bolaget finns totalt 12 254 092 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Spånga i april 2021
Ferroamp Elektronik AB

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, VD Ferroamp Elektronik AB, telefon +076 535 86 64

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Ferroamp Kallelse till arsstamma.pdf

Om Ferroamp Elektronik

Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom clean-tech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger utanför Stockholm.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50).