00:57:48 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorRåvaror
IndustriGruvdrift & metaller
Kopy Goldfields är ett prospekteringsbolag med störst verksamhet inom utvinning av guld runtom den ryska marknaden. Bolagets kompetens återfinns inom identifiering av potentiella markområden. Idag innehas en brett samarbete med andra aktörer inom branschen, där samarbeten med partners eller projekt i Joint Venture nyttjas vid större exploateringar. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.

Kalender

2022-03-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning KOPY 0.00 SEK
2021-03-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 Ordinarie utdelning KOPY 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-03-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Ordinarie utdelning KOPY 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Ordinarie utdelning KOPY 0.00 SEK
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-03-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 Ordinarie utdelning KOPY 0.00 SEK
2017-05-30 Årsstämma 2017
2017-03-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Ordinarie utdelning KOPY 0.00 SEK
2016-05-26 Årsstämma 2016
2016-03-24 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-28 Ordinarie utdelning KOPY 0.00 SEK
2015-03-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-17 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-28 Ordinarie utdelning KOPY 0.00 SEK
2014-05-27 Årsstämma 2014
2014-03-27 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-14 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-08-14 Extra Bolagsstämma 2013
2013-06-05 Ordinarie utdelning KOPY 0.00 SEK
2013-06-04 Årsstämma 2013
2013-05-16 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-16 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-11-05 Extra Bolagsstämma 2012
2012-03-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-17 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-31 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-07-27 Extra Bolagsstämma 2011
2011-05-12 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-12 Årsstämma 2011
2011-03-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-10 Kvartalsrapport 2010-Q3
2021-03-25 08:00:17

De konsoliderade finansiella räkenskaperna för Kopy Goldfields Koncernen ("Kopy Goldfields", "Bolaget"), för vilken Kopy Goldfields AB (publ) med organisationsnummer 556723-6335 är moderbolaget ("Moderbolaget"), redovisas här för det helår som avslutades den 31 december 2020. Efter transaktionen med Amur Zoloto har Kopy Goldfileds valt att byta rapporteringsvaluta från svenska kronor (SEK) till amerikanska dollar (USD). I enlighet med den svenska bokföringslagen redovisas moderbolagets finansiella information i SEK och inte koncernens rapporteringsvaluta som är USD.

Juli - december 2020 (Andra halvåret 2019)

 • Omsättning 54 606 TUSD (40 215), +36 %
 • EBITDA 27 815 TUSD (15 392), +81 %
 • Resultat före skatt 12 404 TUSD (5 928), +109 %
 • Periodens resultat 9 429 TUSD (4 662), +102 %
 • Resultat per aktie före utspädning USD 0,01 (0,01)
 • Offentliggörande av långsiktigt produktionsmål på >100 koz guld och guldekvivalenter senast 2025.
 • Byggnads- och utvecklingsarbeten inledda för produktionsökningsprojekten Perevalnoe Höglakning och Maluytka Höglakning.
 • Ny uppskattning av mineralresurser och reserver lämnades. Totalt uppskattade kända, indikerade och antagna mineraltillgångar uppgår till 2 756 koz guld, inklusive totala nya sannolika malmreserver om 1 313 koz guld.

Januari - december 2020 (2019)

 • Omsättning 98 841 TUSD (70 114), +41 %
 • EBITDA 45 620 TUSD (27 310), +67 %
 • Resultat före skatt 24 728 TUSD (11 719), +111 %
 • Periodens resultat 19 153 TUSD (9 160), +109 %
 • Resultat per aktie före utspädning 0,02 USD (0,01)
 • Förvärvet av Amur Zoloto aviserat i maj och fullföljt i september 2020
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Sammanfattning av finansiell information

Jul - dec

Jul - Dec

Jan - dec

Jan - dec

2020

2019

%

2020

2019

%

Guldproduktion (GE), koz

29,0

26,3

+10

53,1

52,3

+2

Guldförsäljning, koz

28,9

26,1

+11

55,4

48,7

+14

Genomsnittligt realiserat guldpris, USD/oz

1 878

1 495

+26

1 773

1 400

+27

Intäkter, TUSD

54 606

40 215

+36

98 841

70 114

+41

Bruttoresultat, TUSD

21 095

12 291

+72

40 973

23 298

+76

Bruttomarginal, %

39 %

31 %

41 %

33 %

EBITDA, TUSD

27 815

15 392

+81

45 620

27 310

+67

EBITDA-marginal, %

51 %

38 %

46 %

39 %

Resultat före skatt, TUSD

12 404

5 928

+109

24 728

11 719

+111

Periodens resultat, TUSD

9 429

4 662

+102

19 153

9 160

+109

Resultat per aktie före utspädning, USD

0,01

0,01

0,02

0,01

Resultat per aktie efter utspädning, USD

0,01

0,01

0,02

0,01

Eget kapital per aktie, USD

0,11

0,07

0,11

0,07

Likvida medel vid periodens utgång, TUSD

10 388

396

10 388

396

Nettoskuld, TUSD

41 938

43 619

41 938

43 619

Nettoskuld/ EBITDA, x

0,92

1,60

0,92

1,60

VD:s kommentar
2020 var verkligen ett banbrytande år för Kopy Goldfields. Genom det omvända förvärvet av Amur Zoloto skapade vi en ledande svensk guldproducent med verksamhet i Rysslands mest kända guldutvinningsregioner. Trots utmaningarna med covid-19-viruset genomfördes transaktionen smidigt och följdes av en lyckad integration av de två företagen. Med historiskt höga guldpriser i ryggen och starka produktionsutvecklingsplaner går Kopy Goldfields in i 2021 med siktet inställt på en spännande tillväxt.

Det avsevärt utvidgade företaget har i flera decennier, med tydligt fokus på lönsam tillväxt, identifierat, prospekterat och utvecklat områden med hög potential för guldproduktion, vilket har gett ett gediget resultat när det gäller att exploatera lönsamma fyndigheter. Vår strategi att kombinera lokal geologi- och gruvkunskap och vetenskap med modern och effektiv teknik innebär att vi kan identifiera och utveckla guldfyndigheter på ett kostnadseffektivt, säkert och transparent sätt. Genom att kombinera Kopy Goldfields starka prospekteringskunskaper och tillgångsportfölj med Amur Zolotos väletablerade produktionstillgångar och kompetens inom guldproduktion har vi skapat ett ledande guldföretag som är aktivt i alla aspekter av guldutvinning, från prospektering till produktion och försäljning.

Starkt finansiellt resultat och ökad guldproduktion
Under årets andra hälft uppgick den totala produktionen av guldekvivalenter till 29,0 koz (903 kg), vilket är en ökning med 10 % jämfört med 26,3 koz (818 kg) under andra halvåret 2019, till största delen förklarat av den ökade guldproduktionen vid Perevalnoe-projektet. Den totala guldproduktionen för helåret 2020 uppgick till 53,1koz (1 652 kg). Intäkterna under året ökade med 41 % till följd av högre produktionsnivåer och metallpriser och uppgick till totalt 98 841 TUSD, jämfört med 70 114 TUSD under 2019. EBITDA för 2020 uppgick till 45 620 TUSD, vilket är en ökning med 67 % jämfört med förra årets 27 310 TUSD. Vårt starka kassaflöde från verksamheten bidrar till våra tillväxtprojekt och gör att vi kan bibehålla en sund skuldkvot. En solid balansräkning innebär att vi kan få långfristiga lån utan säkerhet från de ledande ryska affärsbankerna. Framåt kommer företaget att bibehålla en försiktig strategi när det gäller finansiell hävstång och fokusera på rätt balans mellan optimal kapitalstruktur, investeringar i anläggningstillgångar, den hävstång det leder till samt utdelning. Det är tillfredsställande att se att vi levererar ett rekordår både när det gäller guldproduktion och resultat trots den negativa inverkan som covid-19 har haft.

Covid-19
Covid-19 har påverkat oss alla, såväl personligen som yrkesmässigt. Kopy Goldfields är inget undantag och även om vi lyckades undvika större utbrott i företaget rapporterades ändå ett fåtal fall från Yubileyniy-anläggningen i december. I nära samarbete med de ryska myndigheterna testades all personal vid anläggningen och smittad personal evakuerades. Testning och evakuering av personal ledde till att anriknings- och gruvdrift saktade ned och påverkade därmed anläggningens produktionsnivåer under avbrottet. Sedan januari har all verksamhet återgått till normal nivå och inga ytterligare fall av covid-19 har rapporterats, vare sig vid Yubileyniy eller någon annan av företagets gruvanläggningar. Vi har också erbjudit alla våra anställda i Ryssland kostnadsfri vaccinering. Reserestriktioner på grund av covid-19 hade också en negativ inverkan, framför allt på vår alluviala gruvdrift som uppvisade sämre resultat under 2020.

Goda framtidsutsikter
Vårt långsiktiga mål är att fördubbla vår nuvarande guldproduktion till en nivå över 100 koz per år senast 2025 från Perevalnoe, Yubileyniy, Maluytka och den alluviala verksamheten. Utöver det räknar vi med ytterligare uppsidor från Krasny och våra övriga prospekteringsprojekt som ännu inte ingår i produktionsmodelleringen. Vi har redan inlett alla byggnadsprojekt som ska leda till det långsiktiga produktionsmålet och vi räknar med att göra ytterligare viktiga framsteg under det kommande året. För 2021 har vi budgeterat över 55 miljoner USD för byggnations- och prospekteringsprojekt, vilket är närmare hälften av vår totala långsiktiga investeringsplan. Krasny-projektet blir vårt prioriterade prospekteringsmål under 2021 och tillsammans med vår samarbetspartner GV Gold planerar vi att utveckla Krasny till lönsamhetsstadiet och produktionsplanering i slutet av året. För 2021 räknar vi med en guldproduktion på mellan 56 och 59 koz, en ökning med 5-11 procent jämfört med 2020, vilket är i linje med vårt långsiktiga mål och understödjer fortsatt finansiell tillväxt. Avslutningsvis vill jag tacka alla våra aktieägare och medarbetare. 2020 var på många sätt ett utmanande år, men genom att samarbeta har vi nått större framsteg i bolagets utveckling än någonsin tidigare.

Mikhail Damrin, VD Kopy Goldfields

Presentation för investerare, analytiker och media
VD Mikhail Damrin och CFO Tim Carlsson kommer att presentera rapporten och besvara frågor via en webbsändning den 25 mars 2021 kl. 10.00 CET. Presentationen genomförs på engelska och kan följas online via telefon. Nummer för att delta per telefon: Sverige +46 8 566 426 95 (ingen PIN) / Storbritannien +44 333 300 92 71 (ingen PIN) / Ryssland +88 005 009 867 (PIN: 74613423#). Följ presentationen på https://tv.streamfabriken.com/kopy-goldfields-q4-2020

Stockholm den 25 mars 2021

För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com

Denna information är sådan information som Kopy Goldfields AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2021 kl. 8.00 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopy Goldfields Pressrelease 2021-03-25 Sv.pdf
Kopy Goldfields Bokslutskommunike 2020.pdf

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields är ett ledande svenskt företag inom guldprospektering och guldproduktion som verkar i de mest kända guldutvinningsregionerna i Ryssland. Kopy Goldfields strategi är att kombinera rysk geologisk kunskap och vetenskap med internationell ledning, "best industry practice" samt modern och effektiv teknik för att identifiera och utveckla guldprojekt på ett kostnadseffektivt, säkert och transparent sätt. Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market i Stockholm.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Nordic Certified Advisers verkar som Certified Adviser, kontaktnummer: +46 707 94 90 73, e-post: info@certifiedadviser.se.

Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 889 064 175