01:57:05 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-19 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-27 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-28 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning LPGO 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning LPGO 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning LPGO 0.00 SEK
2022-05-19 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Lipigon Pharmaceuticals är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av diverse läkemedelskandidater. Produktportföljen är bred och inkluderar läkemedel för sällsynta sjukdomar. Detta är främst behandlingar för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs globalt med störst närvaro inom den nordiska marknaden.
2024-05-23 11:33:09

I dag, den 23 maj 2024, hölls årsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt disposition beträffande bolagets resultat
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 samt att resultatet för räkenskapsåret 2023 balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Lars Öhman, Johannes Hulthe, Jessica Martinsson, Eva Pinotti Lindqvist och David Westberg samt nyvälja Fredrik Lindgren till ny styrelseledamot, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lars Öhman valdes som styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att det sammanlagda styrelsearvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fastställs till 875 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla 250 000 kronor, envar av övriga ledamöter ska erhålla 110 000 kronor vardera samt att ordföranden för revisionsutskottet även ska erhålla ett tillägg på 75 000 kronor utöver ordinarie styrelsearvode.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Andreas Vretblom kommer vara huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av § 4 i bolagsordningen enligt nedan och om minskning av aktiekapitalet om 13 746 235,019319 kronor för avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier i syfte att justera aktiernas kvotvärde.

Ny lydelse för § 4 i bolagsordningen
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av § 5 i bolagsordningen och om införande av en ny § 13 i bolagsordningen.

Ny lydelse för § 5 i bolagsordningen
Antalet aktier ska vara lägst 126 422 281 och högst 505 689 124.

Ny § 13 i bolagsordningen
Bolagsstämma får hållas i Umeå eller i Stockholm.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av tre aktiva projekt: RNA-läkemedelskandidaten Lipisense® mot förhöjda triglycerider där fas II-studier godkändes i februari 2024, ett RNA-läkemedelsprojekt mot lungskada samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.