15:01:30 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-19 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-27 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-28 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning LPGO 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning LPGO 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning LPGO 0.00 SEK
2022-05-19 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Lipigon Pharmaceuticals är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av diverse läkemedelskandidater. Produktportföljen är bred och inkluderar läkemedel för sällsynta sjukdomar. Detta är främst behandlingar för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs globalt med störst närvaro inom den nordiska marknaden.
2023-11-13 08:28:10

Lipigon Pharmaceuticals AB (Lipigon) har lämnat in ansökan om klinisk prövning fas II för sin blodfettssänkande läkemedelskandidat Lipisense®.

Ansökan har lämnats in via CTIS (Clinical Trial Information System) vilket innebär att en gemensam tillståndsansökan till Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten skickas in via den elektroniska EU-portalen, CTIS.

Nu inväntar Lipigon besked från myndigheten innan den första patienten kan rekryteras till studien. I normalfallet handlar det om 60-106 dagar för godkännande.

Syftet med studien är att dokumentera säkerhetsprofilen för Lipisense® i patienter med svår hypertriglyceridemi (sHTG) och typ 2-diabetes. Sekundärt och explorativt kommer olika biomarkörer, såsom blodfettsnivåer och insulinkänslighet att undersökas. Fas II-studien genomförs i samarbete med uppdragsorganisationen Link Biomedical vid tre prövningsenheter i Sverige - Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Västerås sjukhus och Clinical Trial Consultants (CTC) prövningsenhet i Uppsala.

"Med detta spänner vi bågen i syfte att leverera data från patienter med sHTG och en bakomliggande diabetesproblematik. Patientgruppen har genom höga triglyceridnivåer kraftigt förhöjd risk för flera allvarliga sjukdomar, främst akut inflammation i bukspottskörteln och åderförfettning. Det finns ett särskilt ömmande behov av nya behandlingar för dessa patienter. Genom den planerade fas II-studien avser vi att undersöka deras sjukdomsbild så brett som möjligt. Studiens design är väl avstämd med både kliniska experter inom sjukdomsområdet och framtida tänkbara licenstagare av Lipisense®", säger Stefan K. Nilsson, vd för Lipigon.

Bolaget justerar framtida tidslinjer baserat på den inlämnade ansökan.

"De positiva fas I-resultaten ledde till vissa ändringar i studieprotokollet och därmed en försening av inlämnandet av ansökan. Därför har den ursprungliga tidsplanen för studiestarten justerats något. Som det ser ut nu siktar vi på studiestart under kvartal 1 2024 och att studien kan slutföras inom ett år efter start", säger Stefan K. Nilsson.

"Vidare arbetar vi intensivt med vår kinesiska samarbetspartner, Leaderna Therapeutics, för att bedriva den fortsatta utvecklingen, vilket skulle innebära betydande besparingar genom kostnadsdelning. Sammantaget är min bedömning att vi är väl rustade och förberedda inför kommande utvecklingssteg", säger Stefan K. Nilsson.

Den kliniska utvecklingsplanen fokuserar på proteinet ANGPTL4 och dess unika egenskaper som kan ge patienter med blodfettsrubbningar möjligheter till en ny effektiv behandling. Att "stänga av" ANGPTL4-proteinets produktion specifikt i levern med hjälp av den RNA-baserade läkemedelskandidaten Lipisense® kan också medföra andra värdefulla effekter som till exempel förbättrad kontroll av blodglukosnivåer.

"Studien som vi planerar är mycket kostnadseffektiv och har möjligheten att möta många av de frågeställningar som vi och andra i forskningsfältet har. Att äntligen få chansen att undersöka effekterna av Lipisense®-behandling i patienter är oerhört spännande och ännu en stor milstolpe i Lipigons utveckling", säger Stefan K. Nilsson.

Om Lipisense®
Läkemedelskandidaten Lipisense® är ett RNA-läkemedel som förhindrar cellerna från att producera det sjukdomsfrämjande målproteinet ANGPTL4 i levern genom att förstöra det proteinkodande RNA:t innan målproteinet har bildats. Genetiska data visar att ANGPTL4 är en oberoende riskfaktor för både hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense® mot förhöjda triglycerider som våren 2022 gick in i klinisk fas, ett RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.