11:21:13 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-27 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-28 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning LPGO 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning LPGO 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-19 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Lipigon Pharmaceuticals är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av diverse läkemedelskandidater. Produktportföljen är bred och inkluderar läkemedel för sällsynta sjukdomar. Detta är främst behandlingar för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs globalt med störst närvaro inom den nordiska marknaden.
2023-08-29 08:30:16

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 april-30 juni 2023. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida, www.lipigon.se. Nedan följer en kort sammanfattning.

Andra kvartalet (april-juni) 2023
Nettoomsättning 16 050 tkr (0)
Rörelseresultat 7 134 tkr (-12 653)
Resultat per aktie före utspädning 0,11 SEK (-1,33)
Resultat per aktie efter full utspädning 0,04 SEK (-1,23)
Likvida medel uppgick per 30 juni till 17 309 tkr (3 719)        

Året hittills (januari-juni) 2023
Nettoomsättning 16 050 tkr (0)
Rörelseresultat 290 tkr (-21 681)
Resultat per aktie före och efter utspädning 0,01 SEK (-2,23)
Resultat per aktie efter full utspädning 0,00 SEK (-2,10)
Likvida medel uppgick per 30 juni till 17 309 tkr (3 719)

Väsentliga händelser april-juni

 • Den 4 april publicerades att Lipigons innovativa metod banar väg för effektivare behandling mot ARDS (akut andnödssyndrom), vilket är en allvarlig sjukdom som drabbar miljontals människor över hela världen.
 • Den 26 april publicerades utfallet i Lipigons företrädesemission av units om cirka 35,4 MSEK, som avslutades den 24 april 2023.
 • Den 2 maj meddelades utnämningen av Hugo Petit som CFO.
 • Den 4 maj beslutade styrelsen om en riktad emission av 154 971 units till vissa garanter.
 • Den 16 maj meddelades att Lipigon valt kontraktsforskningsorganisation (CRO) för planering och utformning av den kliniska fas II-studien med läkemedelskandidaten Lipisense®.
 • Den 17 maj meddelades att den sista patienten har avslutat behandlingen i den kliniska fas I-studien av Lipisense®. Studien syftade främst till att bedöma säkerheten och tolerabiliteten av Lipisense® vid behandling av svår hypertriglyceridemi.
 • Den 25 maj hölls årsstämma i Lipigon. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
 • Den 8 juni meddelade Lipigon att US Patent and Trademark Office (USPTO) har utfärdat en Notice of Allowance för Bolagets patentansökan som täcker Lipisense® för behandling av kardiometabolisk sjukdom.
 • Den 27 juni meddelades att Bolaget har ingått ett utvecklings- och licensavtal med Leaderna Therapeutics Ltd (Leaderna) gällande Lipigons läkemedelskandidat Lipisense® i klinisk fas, i Storkina-regionen.
 • Den 28 juni beviljades Bolaget ett anslag på 300 000 kronor från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Anslaget kommer att användas för att skapa en omfattande ansökan till EIC Accelerator-programmet för Bolagets ledande läkemedelskandidat Lipisense®, som utvecklas för behandling av svår hypertriglyceridemi.

Väsentliga händelser efter rapportperioden  

 • Den 12 juli tillkännagavs de fullständiga säkerhetsresultaten från fas I-studien av det lipidsänkande ANGPTL4-hämmande läkemedlet Lipisense®. I samtliga behandlingsgrupper observerades en gynnsam säkerhets- och farmakokinetisk profil. Analyserna visade även minskande nivåer av ANGPTL4 i plasma vid upprepade doser i grupperna som fick multipla stigande doser (MAD).

Utvalda finansiella data i sammandrag

 

2023

Apr-jun

2022

Apr-jun

2023

Jan-jun

2022

Jan-jun

2022

Jan-dec

Nettoomsättning, tkr

16 050

-

16 050

-

-

Övriga intäkter

50

93

75

275

390

Resultat efter skatt, tkr

7 133

-12 650

297

-21 665

-37 705

Balansomslutning, tkr

35 118

31 879

35 118

31 879

10 816

Periodens kassaflöde, tkr

13 037

-12 983

7 672

-24 748

-18 853

Periodens kassaflöde per aktie, kr

0,19

-1,33

0,17

-2,54

-1,28

Likvida medel, tkr

17 309

3 719

17 309

3 719

9 637

Eget kapital per aktie, kr

0,34

2,07

0,34

2,07

0,19

Soliditet, %

78,56%

63,20%

78,56%

63,20%

35,79%

VD har ordet

Andra kvartalet 2023 har, sett ur ett utvecklingsperspektiv, varit Lipigons mest framgångsrika kvartal hittills. Vi har slutfört fas I-säkerhetsstudien på friska individer och konstaterat att Lipisense® tolereras väl av försökspersonerna samt att biverkningsprofilen ser mycket bra ut för de givna doserna. Vi har dessutom fått bekräftelse på att Lipisense® fungerar farmokodynamiskt. Vår läkemedelskandidat interagerar med mRNA för målproteinet ANGPTL4 och förhindrar att proteinet tillverkas av levercellerna. Detta avspeglade sig i ANGPTL4-nivåerna i blodet på de försökspersoner som fick aktiv behandling. Resultaten stärker hypotesen att Lipisense® fungerar. Korrelationsstudier visar ett mycket starkt samband mellan mängden ANGPTL4 i blodet och de sjukdomar som vi avser att förhindra. Detta återstår naturligtvis att bevisa i praktiken.

Den fas II-studie som vi nu förbereder, är en säkerhetsstudie i patienter med förhöjda blodfetter. Syftet är att visa på en säker och väl tolererad behandling men också undersöka behandlingseffekt på sjukdomsdrivande blodfetter. Studiens genomförande är tryggad med vårens nyemission. Därmed står Lipigon väl rustat finansiellt. 

Det nyligen ingångna licensavtalet med Leaderna, ett plattformsbolag specialiserade på RNA- läkemedel med ursprung från HitGen, ska ses som en stark extern validering av Lipisense® och en utmärkt möjlighet att dela framtida utvecklingskostnader. Avtalet kan ge upp till 91 miljoner USD i milstensbetalningar plus royalties på möjlig framtida försäljning och har redan gett oss en första milstensbetalning på 1,5 miljoner USD. Fler milstensbetalningar väntas sannolikt under 2023/2024 och kommer att innebära ett betydande tillskott till Lipigons kassa.

Global utlicensiering av Lipisense® är fokus framgent för Lipigon och vi ser positivt på de samtal som nu förs med olika big pharma-aktörer. Våra fas I-data stärker oss i de samtalen och den validering som Leaderna gjort bekräftar vår övertygelse om Lipisense®-programmet. För att minimera risken att tappa momentum planerar vi samtidigt för kommande utvecklingssteg och arbetar med alternativa scenarier såsom EU-finansiering av tänkta kommande studier. 

Lipigon bryter ny mark med Lipisense®-programmet. Ingen annan har gjort det vi gör och vi är de första att testa en leverselektiv ANGPLT4-hämmare i människa. Vi har en unik möjlighet att göra skillnad inom världens största sjukdomsområde där vi är först med ett väldigt spännande och vetenskapligt väl validerat läkemedelsmål som har potential att kunna hjälpa miljontals patienter i framtiden.

Umeå den 29 augusti 2023

Stefan K. Nilsson
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Lipigon-publicerar-delarsrapport-for-januari-juni-2023.pdf
Lipigon-delarsrapport-januari-juni-2023.pdf

Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense® mot förhöjda triglycerider som våren 2022 gick in i klinisk fas, ett RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.