10:18:58 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-19 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-27 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-28 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning LPGO 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning LPGO 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning LPGO 0.00 SEK
2022-05-19 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Lipigon Pharmaceuticals är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av diverse läkemedelskandidater. Produktportföljen är bred och inkluderar läkemedel för sällsynta sjukdomar. Detta är främst behandlingar för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs globalt med störst närvaro inom den nordiska marknaden.
2024-05-28 08:00:00

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för årets första kvartal, perioden 1 januari-31 mars 2024. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida, www.lipigon.se. Nedan följer en kort sammanfattning.

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för årets första kvartal, perioden 1 januari-31 mars 2024. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida, www.lipigon.se. Nedan följer en kort sammanfattning.

Första kvartalet (januari-mars) 2024
Nettoomsättning - (-)
Rörelseresultat -7 414 tkr (-6 844)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,06 SEK (-0,34)
Likvida medel uppgick per 31 mars till 24 003 tkr (4 272)    

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Den 1 februari meddelades att CombiGene AB (publ) har beslutat att avsluta sitt licensavtal gällande projekt 2 (P2), vilket kommer att återgå till Lipigon senast den 5 augusti 2024.
  • Den 7 februari erhölls Läkemedelsverkets och Etikprövningsmyndighetens godkännande om att genomföra en fas II-studie med Lipisense®.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Den 14 maj rapporterades att Lipigon har inlett ett forskningsprojekt om lungskador tillsammans med University of Washington.
  • Den 17 maj meddelades att Lipigon har nått finalsteget i EIC Accelerator-utvärderingen, vilket kan innebära upp till €17,5 miljoner i stöd för fas IIa/b-studier med läkemedelskandidaten Lipisense®.

Utvalda finansiella data i sammandrag

 

2024
Jan-mar

2023
Jan-mar

2023
Jan-dec

Nettoomsättning, tkr

-

-

16 407

Övriga intäkter

300

25

1 074

Resultat efter skatt, tkr

-7 415

-6 836

-12 128

Balansomslutning, tkr

25 766

4 772

33 602

Periodens kassaflöde, tkr

-8 191

-5 365

22 382

Periodens kassaflöde per aktie, kr

-0,06

-0,27

0,35

Likvida medel, tkr

24 003

4 272

31 927

Eget kapital per aktie, kr

0,17

-0,15

0,22

Soliditet, %

83,12%

-62,13%

84,65%

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av tre aktiva projekt: RNA-läkemedelskandidaten Lipisense® mot förhöjda triglycerider där fas II-studier godkändes i februari 2024, ett RNA-läkemedelsprojekt mot lungskada samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.