21:53:30 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-19 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-27 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-28 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning LPGO 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning LPGO 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning LPGO 0.00 SEK
2022-05-19 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Lipigon Pharmaceuticals är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av diverse läkemedelskandidater. Produktportföljen är bred och inkluderar läkemedel för sällsynta sjukdomar. Detta är främst behandlingar för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs globalt med störst närvaro inom den nordiska marknaden.
2023-12-07 07:42:49

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon" eller "Bolaget") meddelar härmed att större optionsägare i Bolaget och styrelse samt ledning som innehar teckningsoptioner har uttryckt intentioner gentemot Bolaget att nyttja samtliga sina teckningsoptioner av serie TO2. Vidare har bolagets CFO Hugo Petit samt styrelseledamoten David Westberg förvärvat teckningsoptioner för att delta i nyemissionen. Styrelsens och ledningens sammantagna intentioner uppgår till cirka 4,1 MSEK, vilket motsvarar cirka 26,9 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO2. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO2 pågår fram till och med den 15 december 2023.

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon" eller "Bolaget") meddelar härmed att större optionsägare i Bolaget och styrelse samt ledning som innehar teckningsoptioner har uttryckt intentioner gentemot Bolaget att nyttja samtliga sina teckningsoptioner av serie TO2. Vidare har bolagets CFO Hugo Petit samt styrelseledamoten David Westberg förvärvat teckningsoptioner för att delta i nyemissionen. Styrelsens och ledningens sammantagna intentioner uppgår till cirka 4,1 MSEK, vilket motsvarar cirka 26,9 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO2. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO2 pågår fram till och med den 15 december 2023.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

 

"Det är glädjande att se att våra större optionsägarna fortsätter att visa sitt stöd och sin starka tro på Lipigon. Med bara några månader kvar till den första patienten i fas II närmar vi oss nästa stora steg i bolagets historia. Under 2024 siktar vi på att slutföra vår första patientstudie som syftar till att visa att Lipisense® är en säker och effektiv läkemedelskandidat. Förväntningar från våra aktieägare är höga och dessa delas av både styrelsen och ledningen. Lipigon-teamet är fullt engagerade i att uppfylla dessa förväntningar", säger Stefan K. Nilsson, vd för Lipigon.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader. Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO2 är den 13 december 2023. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 13 december 2023. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 15 december 2023.

 Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO2:

  • Teckningsperiod: 4 december-15 december 2023.
  • Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2: 13 december 2023.
  • Emissionsvolym: 51 232 476 teckningsoptioner av serie TO2 berättigande till teckning av 51 232 476 aktier. Vid fullt utnyttjande tillförs Bolaget cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningskurs: 0,30 SEK per aktie.
  • Utspädning: Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 kan antalet aktier öka med upp till 51 232 476, från 80 015 646 till 131 248 122 och aktiekapitalet att öka med upp till cirka 5 773 269,46 SEK, från cirka 9 016 778,44 SEK till cirka 14 790 047,90 SEK.

Notera att de teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 15 december 2023, alternativt inte avyttras senast den 13 december 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

 Hur teckningsoptionerna utnyttjas
Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):
Teckning och betalning genom utnyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):
Förtryckt anmälningssedel kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida lipigon.se och Aqurat Fondkommission AB:s hemsida aqurat.se.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Lipigon i samband med optionslösen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedelskandidaten Lipisense® mot förhöjda triglycerider där fas II-studier planeras under Q1 2024, ett RNA-läkemedelsprojekt mot lungskada, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc.  Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.