04:10:06 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-19 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-27 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-28 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning LPGO 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning LPGO 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning LPGO 0.00 SEK
2022-05-19 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Lipigon Pharmaceuticals är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av diverse läkemedelskandidater. Produktportföljen är bred och inkluderar läkemedel för sällsynta sjukdomar. Detta är främst behandlingar för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs globalt med störst närvaro inom den nordiska marknaden.
2024-05-21 12:18:28

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon" eller "Bolaget") genomförde en företrädesemission av units under april 2023 ("Företrädesemissionen"). En (1) unit i Företrädesemissionen bestod av sju (7) nya aktier, sex (6) teckningsoptioner av serie TO2 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO3. Varje teckningsoption av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 23 maj 2024 till och med den 7 juni 2024. Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 har fastställts till 0,20 SEK per aktie.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras cirka 5,1 MSEK före emissionskostnader. Notera att de teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 7 juni 2024, alternativt inte avyttras senast den 4 juni 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 ska enligt optionsvillkoren motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 6 maj 2024 till och med den 20 maj 2024, dock lägst kvotvärdet per aktie och högst 0,80 SEK per aktie. 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden har fastställts till 0,20 SEK per aktie.

Fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna av serie TO3 och det prospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes av Bolaget den 30 mars 2023 finns att tillgå på Bolagets hemsida www.lipigon.com. Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO3:

  • Teckningsperiod: 23 maj - 7 juni 2024.
  • Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO3: 4 juni 2024.
  • Emissionsvolym: 25 616 238 teckningsoptioner av serie TO3 berättigande till teckning av 25 616 238 aktier. Vid fullt utnyttjande tillförs Bolaget cirka 5,1 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningskurs: 0,20 SEK per aktie.
  • Utspädning: Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 ökar antalet aktier i Bolaget med 25 616 238 aktier, från 126 422 281 aktier till 152 038 519 aktier, och aktiekapitalet med cirka 2 886 634,73 SEK, från cirka 14 246 235,02 SEK till cirka 17 132 869,75 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 16,85 procent.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):
Teckning och betalning genom utnyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):
Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.lipigon.com och på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se.

Utfall
Utfallet av utnyttjandet av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via ett pressmeddelande omkring den 11 juni 2024 Aktier som tecknats och betalats kommer registreras på tecknarens värdepappersförvar som interimsaktier (IA) tills registrering av emissionen har slutförts hos Bolagsverket, varvid interimsaktierna automatiskt kommer att omvandlas till aktier i Lipigon.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av tre aktiva projekt: RNA-läkemedelskandidaten Lipisense® mot förhöjda triglycerider där fas II-studier godkändes i februari 2024, ett RNA-läkemedelsprojekt mot lungskada samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Lipigon i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USS, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.