21:45:29 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHandel & varor
IndustriDetaljhandel
New Nordic Healthbrands är specialiserade mot att utveckla och marknadsföra kosttillskott och naturläkemedel. Största delen av sortimentet utgörs av diverse hälsofrämjande örter. Produkterna säljs via bolagets återförsäljare och tillskotten används exempelvis inom hud- och hårvård, för förbättring av immunsystemet och synförmågan, samt som generella vitamintillskott. Huvudkontoret ligger i Malmö.

Kalender

2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-30 Ordinarie utdelning NNH 1.75 SEK
2020-04-29 Årsstämma 2019
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-31 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-29 Ordinarie utdelning NNH 1.50 SEK
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-25 Årsstämma 2018
2019-03-01 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Ordinarie utdelning NNH 1.15 SEK
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Årsstämma 2017
2018-03-02 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-28 Ordinarie utdelning NNH 0.40 SEK
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-27 Årsstämma 2016
2017-03-06 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-31 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Ordinarie utdelning NNH 0.25 SEK
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-28 Årsstämma 2015
2016-03-07 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-30 Ordinarie utdelning NNH 0.00 SEK
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-29 Årsstämma 2014
2015-03-06 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-31 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-01 Ordinarie utdelning NNH 0.00 SEK
2014-04-30 Årsstämma 2013
2014-03-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-31 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-30 Ordinarie utdelning NNH 0.00 SEK
2013-04-29 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-29 Årsstämma 2012
2013-03-08 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-31 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-01 Ordinarie utdelning NNH 0.00 SEK
2012-04-30 Årsstämma 2011
2012-04-30 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-09 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-31 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-29 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-29 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-29 Årsstämma 2010
2011-03-11 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-29 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-30 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-03 Ordinarie utdelning NNH 0.00 SEK
2010-04-30 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-26 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-30 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-31 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-30 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-16 Årsstämma
2009-04-14 Ordinarie utdelning NNH 0.00 SEK
2020-03-25 19:00:37

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2020 I NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB (PUB)

Plats: Clarion Hotel & Congress Malmö Live
Adress: Dag Hammarskjölds Torg 2, 211 18 Malmö
Tid: Onsdagen den 29 april 2020 kl. 10.00.

Dagordning

1. Årsstämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av revisor
15. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom nyemission, utgivande av konvertibler och utgivande av teckningsoptioner
16. Bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de formella ändringarna i besluten i punkten 15 som kan komma att visa sig erforderligt i samband med registrering hos Bolagsverket
17. Årsstämman avslutas

Beslutsförslag

Punkten 10 - Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2019 fastställs till 1,75 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning skall vara den 4 maj 2020. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 7 maj 2020.

Punkterna 12, 13 och 14 - Arvoden åt styrelsen och revisor samt val av styrelseledamöter och revisor

Styrelsearvodet föreslås utgöra 250 000 kronor att fördela med 0 kronor till styrelsens ordförande, 0 kronor till Karl Kristian Bergman Jensen och med 125 000 kronor vardera till övriga två styrelseledamöter samt att ersättning till revisor skall utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Styrelsen föreslås bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Omval föreslås av ordinarie ledamöterna Jessica Tyreman, Lennart Sjölund, Marinus Blaabjerg Sörensen samt Karl Kristian Bergman Jensen. Till styrelsens ordförande föreslås Marinus Blaabjerg Sörensen.

Omval föreslås av Ernst & Young AB som revisor.

Punkt 15 - Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslås få bemyndigande att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, eller emission av konvertibla skuldebrev eller emission av teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall antalet aktier kunna ökas med sammanlagt högst 1 500 000 st, motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 1 500 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission eller emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 eller 14 kap. 5 § första stycket 6, eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Emissionerna skall enligt styrelsens beslut kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Avvikelsen skall kunna möjliggöra kapitalanskaffning i samband med den fortsatta satsningen inom Bolagets verksamhetsområde inkluderat företagsförvärv. Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor i Malmö från och med den 1 april 2020 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Malmö i mars 2020, styrelsen, New Nordic Healthbrands AB (publ)

Kontakt:
Karl Kristian Bergman Jensen, CEO +46 40-239520.
Marinus Blåbjerg Sørensen, CFO +45 46323344.

New Nordic Healthbrands AB (publ), SE-211 43 Malmö, telefon +040-239520,
email: investor@newnordic.com.
Org. nr. 556698-0453.

Certified advisor: Mangold Fondkommission AB. +46 8 503 01 550.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
New Nordic Kallelse till arsstamma.pdf

New Nordic Healthbrands AB (publ) grundades 1990 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Sweden sedan 2007. Företagets affärsidé är att erbjuda de mest effektiva och säkra kosttillskotten, naturliga läkemedel och kosmetiska produkter för specifika hälso- och skönhetsfrågor. New Nordics produkter finns nu tillgängliga i 41 länder i apotek, hälsobutiker, skönhetsbutiker og travel retail. New Nordic har sina egna mindre försäljnings- och marknadsföringsföretag i de flesta europeiska länder, Kanada och USA, för att organisera lokala marknadsföringskampanjer, betjäna återförsäljare och för att betjäna slutkunderna. År 2019 var försäljningen 453 MSEK. Nästan alla New Nordics produkter som säljs över hela världen tillverkas i Skandinavien. För mer information, besök www.newnordic.com.