19:16:13 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-05-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-21 Ordinarie utdelning CAPS PREF 0.00 SEK
2023-04-21 Ordinarie utdelning CAPS 0.00 SEK
2023-04-20 Årsstämma 2023
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-23 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-22 Ordinarie utdelning CAPS 0.00 SEK
2022-04-21 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-07-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-22 Ordinarie utdelning CAPS 0.00 SEK
2021-04-21 Årsstämma 2021
2021-03-10 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-09 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-20 Kvartalsrapport 2020-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Northern CapSek Ventures är ett investmentbolag. Bolaget investerar, förvaltar och vidareutvecklar potentiella tillväxtbolag runtom den nordiska marknaden. Bolaget investerar i ett flertal branscher med störst inriktning mot IT-sektorn och bolag med skalbara affärsmodeller. Innehaven är både noterade och onoterade, och en stor del av affärsverksamheten är fokuserad mot digitalisering och Artificial Intelligence (AI). Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
2022-06-17 12:57:12

Vid extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") idag den 17 juni 2022 i Göteborg fattades i huvudsak följande beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämman och i styrelsens fullständiga förslag som hållits tillgängliga på Bolagets hemsida https://capsek.se.

Extra bolagsstämman beslutade:

  • att enligt egen begäran entlediga styrelsesuppleanten Peter Wendel och att styrelsen därmed - för tiden intill slutet av nästa årsstämma - ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och en suppleant (se mer information nedan);
  • om antagande av ny bolagsordning i huvudsak medförandes att Bolaget efter registrering av den nya bolagsordningen kommer att ha två olika aktieslag, stamaktier och preferensaktier;
  • om ett bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (oavsett aktieslag);
  • om ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för aktiekapitalet (från lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor till lägst 10 910 930 kronor och högst 43 643 720 kronor) och antalet aktier (från lägst 7 500 000 aktier och högst 30 000 000 aktier till lägst 10 910 930 aktier och högst 43 643 720 aktier), i syfte att anpassa gränserna efter dagens antal aktier respektive det aktiekapital som kommer gälla enligt det minskningsbeslut som fattades vid årsstämman 2022;
  • om ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier, enligt vilket stämman beslutade om sex alternativa bolagsordningsändringar varefter styrelsen ska verkställa slutlig registrering hos Bolagsverket av det alternativ som medför att det nya aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget ligger närmast den nya bolagsordningens lägsta gränser efter ett eventuellt genomförande av en nyemission av preferensaktier med stöd av det bemyndigande som beslutades om vid den extra bolagsstämman. Om styrelsen väljer att inte utnyttja bemyndigandet för nyemission av preferensaktier ska styrelsen inte verkställa registrering av ny bolagsordning enligt beslutet.

Förslag till och beslut om att entlediga Peter Wendel från positionen som styrelsesuppleant föranleddes av hans egna önskemål. Bolaget har för avsikt att även fortsättningsvis anlita Peter Wendel på konsultbasis i egenskap av senior advisor. 

Fullständigt beslutsunderlag

För fullständigt beslutsunderlag hänvisas till CapSeks hemsida https://capsek.se.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-CapSek-kommunike-fran-extra-bolagsstamma-22-06-17.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2022, kl. 12:40 CET.