09:45:29 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-14 X-dag ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2024-06-13 Årsstämma 2024
2024-05-28 Split RAYTL 100:1
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-22 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-03 X-dag ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2023-05-02 Årsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-19 X-dag ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2022-04-18 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-20 X-dag ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2021-04-19 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-20 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-21 X-dag ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2020-04-20 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-04-23 X-dag ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2019-04-18 Årsstämma 2019
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Raytelligence är verksamt inom forskning och innovation inom flera sektorer. Nyckelstrategin är att identifiera och slutföra en kombination med en verksamhet inom fordonsindustri, finansiella tjänster, livsmedelsteknik, hälsovård, spjutspetsteknologi och mediesektorer i Europa och Asien, även om bolaget förbehåller sig rätten att utöva en förvärvsmöjlighet i alla företag eller branscher. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
2023-10-25 08:15:44

Aktieägarna i Raytelligence AB, org.nr 559039-7088 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 24 november 2023, kl. 13.00 på adressen Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 • vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 16 november 2023 och
 • anmäla sig till stämman senast den 20 november 2023. Anmälan kan ske skriftligen under adress Raytelligence AB, Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad, per telefon 0708-14 64 65, eller per e-post peter@raytelligence.com.

 

Anmälan om deltagande ska innehålla namn/bolagsnamn, person-nummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om högst två ombud och/eller ställföreträdare. Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på Stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast den 20 november 2023 och förvaltare bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats senast två veckor före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
 7. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
 9. Stämmans avslutande

  

FÖRSLAG TILL BESLUT

 

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att stämman väljer styrelseordförande Jonas Vikbladh till ordförande vid stämman.

Punkt 6 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras i enlighet med nedan i syfta att sänka gränserna för aktiekapitalet och möjlighet att rösta vid bolagsstämma med stöd av poströstning:

  

Nuvarande formulering

Föreslagen formulering

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 6 818 731 SEK och högst 27 274 924 SEK

 

§ 4 aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 100 000 SEK och högst 4 400 000 SEK

Ny punkt

§ 10 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva rösträtt per post före bolagsstämman.

 

 

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Beslut enligt denna punkt är vidare villkorat av att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 7 på dagordningen samt att beslutet registreras hos Bolagsverket.

 

Punkt 7 - Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital

 

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med högst 10 289 046,312 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier och i sådan utsträckning inom ramen för högsta minskningsbeloppet att aktiens kvotvärde ändras till 0,002 kronor per aktie.

 

Minskningen genomförs för att öka Bolagets flexibilitet vid förbrukning av Bolagets rörelsekapital samt för att skapa ett ändamålsenligt kvotvärde för Bolagets aktie. Efter minskningen kommer kvotvärdet på bolagets aktie att uppgå till 0,002 kronor.

 

Beslutet om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med detta förslag kräver tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol. Bolaget avser anmäla beslutet enligt denna punkt för registrering så snart som möjligt efter stämman. Förutsatt att erforderligt tillstånd erhålls, så förväntas minskningsbeslutet verkställas i februari 2024.

 

Beslutet enligt denna punkt förutsätter och är villkorat av att stämman även beslutar att ändra bolagsordningen i enlighet med punkt 6 på dagordningen.

 

Punkt 8 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

 

ÖVRIGT

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget att behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för stämman.

För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Kallelsen och fullmaktsformulär kommer senast tre veckor innan stämman finnas tillgängliga för Bolagets aktieägare på Bolagets adress, Raytelligence AB, Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad och på Bolagets webbplats www.raytelligence.com. Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast två veckor innan stämman hållas tillgängliga för Bolagets aktieägare på nämnda platser. Från nämnda tidpunkter kommer även tillämpliga handlingar på begäran skickas till aktieägare som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 571 613 684 utestående aktier, motsvarande 571 613 684 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 

__________________________

Halmstad i oktober 2023
Raytelligence AB
Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Peter Martinson, CFO Raytelligence

peter@raytelligence.com

0708-14 64 65

Om Raytelligence AB

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi samt sport.

Bifogade filer

PM-2023-10-25-2.pdf