09:22:33 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-03 Ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2023-05-02 Årsstämma 2023
2023-03-07 Extra Bolagsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-19 Ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2022-04-18 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-20 Ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2021-04-19 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-20 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-21 Ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2020-04-20 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-04-23 Ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2019-04-18 Årsstämma 2019
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Raytelligence är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom analys och utläsning av hjärtfrekvenser och diverse rörelsemönster. Tekniken baseras på bolagets egenutvecklade plattform och utgår ifrån radarteknologi, där bolaget är inriktade mot att leverera produkter och tillhörande tjänster mot hälsovårdssektorn, samt industri. Huvudkontoret ligger i Halmstad.
2022-05-02 13:38:58

Årsstämman i Raytelligence AB (publ), org.nr 559039-7088, ("Raytelligence" eller "Bolaget") hölls den 2 maj 2022, kl. 13.00 på Bolagets kontor med adress Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

 

Fastställande av resultat- och balansräkning

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2021.

Vinstdisposition

Det beslutades att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas

Ansvarsfrihet

Det beslutades att inte bevilja den tidigare ordinarie ledamoten och verkställande direktören Klas Arvidson ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Var och en av övriga styrelseledamöter beviljades ansvarsfrihet.

Arvoden till styrelsen och revisorn

Det beslutades att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå till ett belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp till ordinarie styrelseledamöter och motsvarande två (2) prisbasbelopp till styrelseordföranden.

Vidare beslutades att ersättning till revisor ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Det beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.

De ordinarie ledamöterna Per-Arne Viberg, Peter Martinsson och Jonas Vikbladh omvaldes. Till styrelseordförande omvaldes Jonas Vikbladh.

Det omvaldes revisionsbolaget MOORE KLN AB med den auktoriserade revisorn Ludvig Kollberg som huvudansvarig revisor.

Bolagsordningsändring

Det beslutades att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras i enlighet med följande:

 

  • 4 Aktiekapital

 

Nuvarande formulering

Föreslagen formulering

 

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 050 000 SEK och högst 4 200 000 SEK

 

 

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 789 060 SEK och högst 7 156 240 SEK

 

  • 5 Antalet aktier

 

Nuvarande formulering

Föreslagen formulering

 

Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000

 

Antalet aktier ska vara lägst 25 558 000 och högst 102 232 000

 

Emissionsbemyndigande

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inom bolagsordningens från tid till annan gällande gränser.

 

Syftet med bemyndigandet är att på ett snabbt och effektivt sätt genomföra kapitalanskaffningar för att finansiera Bolagets verksamhet, för att förvärva företag, verksamheter, eller delar av dessa, eller att bredda Bolagets ägarstruktur. Betalning får ske kontant och/eller med villkor att betala med apportegendom eller genom kvittning, eller andra villkor.

Bemyndigande att vidta smärre justeringar av besluten

Det beslutades att bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

 

 

För frågor hänvisas till:

Peter Martinsson, CFO Raytelligence

peter@raytelligence.com

070-814 64 65

 

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsvägen 40

302 41 Halmstad

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PR-2022-05-02.pdf

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi