00:17:12 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kalender

2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-14 X-dag ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2024-06-13 Årsstämma 2024
2024-05-28 Split RAYTL 100:1
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-22 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-03 X-dag ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2023-05-02 Årsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-19 X-dag ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2022-04-18 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-20 X-dag ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2021-04-19 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-20 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-21 X-dag ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2020-04-20 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-04-23 X-dag ordinarie utdelning RAYTL 0.00 SEK
2019-04-18 Årsstämma 2019
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Raytelligence är verksamt inom forskning och innovation inom flera sektorer. Nyckelstrategin är att identifiera och slutföra en kombination med en verksamhet inom fordonsindustri, finansiella tjänster, livsmedelsteknik, hälsovård, spjutspetsteknologi och mediesektorer i Europa och Asien, även om bolaget förbehåller sig rätten att utöva en förvärvsmöjlighet i alla företag eller branscher. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
2024-05-23 08:15:00

Första kvartalet i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till KSEK 0 (f å 103). Rörelseresultatet uppgick till KSEK -1 819 (f å -5 214). Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till KSEK -1 819 (f å -5 270). Resultat per aktie efter skatt uppgick till KSEK 0 (f å 0). Kassaflödet från den löpande verksamheten var KSEK -737 (f å -1 314). Viktiga händelser under kvartalet • I februari 2024 genomförde Raytelligence en riktad nyemission vilken stärkte bolagets likviditet med KSEK 1 750. Emissionen gjordes i form av kvittning av skulder. • I mars 2024 valdes en ny styrelse i Raytelligence, bestående av Sven Otto Littorin, Charles Stuart Arnold, Ben RG Hedenberg och Robert M. Grinberg. • I slutet av mars 2024 kallades till extra bolagsstämma med det huvudsakliga syftet att fatta beslut om ändring av bolagsordning och sammanläggning av aktier.

Första kvartalet i sammandrag

Nettoomsättningen uppgick till KSEK 0 (f å 103).

Rörelseresultatet uppgick till KSEK -1 819 (f å -5 214).

Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till KSEK -1 819 (f å -5 270).

Resultat per aktie efter skatt uppgick till KSEK 0 (f å 0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var KSEK -737 (f å -1 314).

Viktiga händelser under kvartalet

  • I februari 2024 genomförde Raytelligence en riktad nyemission vilken stärkte bolagets likviditet med KSEK 1 750. Emissionen gjordes i form av kvittning av skulder.
  • I mars 2024 valdes en ny styrelse i Raytelligence, bestående av Sven Otto Littorin, Charles Stuart Arnold, Ben RG Hedenberg och Robert M. Grinberg.
  • I slutet av mars 2024 kallades till extra bolagsstämma med det huvudsakliga syftet att fatta beslut om ändring av bolagsordning och sammanläggning av aktier.

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Tecknar en avsiktsförklaring om om att avyttra projekten Eazense ONE samt Inno-X™ till ett värde om 450 000 USD (motsvarande 4,8 miljoner SEK), vilket överstiger bokförda värden.
  • Fastställt avstämningsdag för sammanläggningen av aktier till den 29 maj 2024, där 100 gamla aktier blir en ny. Till följd av sammanläggningen kommer Raytelligence att byta ISIN-kod. Från och med den 28 maj 2024 handlas aktien i Bolaget med den nya ISIN-koden SE0022088282.

 VD kommentar

Sedan i höstas har jag tillsammans med den nya styrelsen arbetat för att hitta en alternativ framtid för vårt bolag. Idag finns inte något av den ursprungliga verksamheten kvar. De projekt som tidigare ledningen hade hoppats på har visat sig inte ha tillräcklig potential och är nedlagda. Vi fortsätter att undersöka möjligheterna att ta in en ny verksamhet i Raytelligence och har ett antal olika alternativ som kan vara intressanta. Bedömning av nya verksamheter och efterföljande fördjupade diskussioner tar tid, men det är min och övriga ledningens förhoppning att vi ska få ett avtal med en extern aktör på plats, och genom ett så kallat omvänt förvärv ha en ny och lönsam verksamhet innan årets slut."

Vi tror att det finns goda möjligheter att kunna fylla på med en ny verksamhet då vi har fått ett antal förfrågningar. Flera av dessa förfrågningar har resulterat i djupare diskussioner, men det är ännu så länge fortfarande initiala diskussioner.

Vi ser emellertid att det finns ett intresse från flera av de parter som vi diskuterar med att gå vidare i diskussionerna.

Vi vill alla att detta skall kunna ske snabbt, men som verkställande direktör och styrelseledamot i Raytelligence AB (publ), har jag tillsammans med den övriga styrelsen ett ansvar för att vi skall kunna göra detta på ett sätt som korrekt tillvaratar och maximerar de ekonomiska intressena för samtliga våra aktieägare.

 

Ben Hedenberg

Verkställande direktör, Raytelligence AB (publ)

Kommande rapporttillfällen

Raytelligence lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

  • Årsstämma: 13 juni 2024
  • Halvårsrapport 2024: 22 augusti 2024
  • Niomånadersrapport 2024: 21 november

Rapporten i sin helhet bifogas.

Denna information är sådan som Raytelligence AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2024 kl. 08:15 CET. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ben Hedenberg, VD, +46 8-551 160 90 ben.hedenberg@raytelligence.com

Erik Forsell, IR chef, +46 73-417 50 90

ir@raytelligence.com

Om Raytelligence

Raytelligence styrelse utvärderar alternativ för att öka aktieägarvärdet. Alternativ som fusion och omvänt förvärv vägs mot varandra.

Företagets nyckelstrategi är att identifiera och slutföra en kombination med en verksamhet inom någon av följande sektorer fordonsindustri, finansiella tjänster, livsmedelsteknik, hälsovård, spjutspetsteknologi och mediasektorer i Europa och Asien som kan dra nytta av vår ledningsgrupps omfattande erfarenhet och operativ förmåga, även om företaget förbehåller sig rätten att utöva en förvärvsmöjlighet i alla företag eller branscher.