00:53:15 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorTjänster
IndustriBemanning & Rekrytering
Wise Group är verksamma inom HR. Koncernen drivs idag via självständiga dotterbolag som exempelvis Wise Consulting, Capacitet och EdgeHR, med marknad koncentrerad till Norden, med störst specialistkompetens inom rekrytering och bemanning av managementtjänster. Utöver huvudverksamheten erbjuds utbildning inom ledarskap. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.

Kalender

2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning WISE 0.00 SEK
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-14 Årsstämma 2019
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning WISE 3.50 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning WISE 3.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2017
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-10 Ordinarie utdelning WISE 3.00 SEK
2017-05-09 Årsstämma 2016
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-11 Ordinarie utdelning WISE 2.50 SEK
2016-05-11 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-10 Årsstämma 2015
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-23 Split WISE 20:1
2015-05-26 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-26 Ordinarie utdelning WISE 0.10 SEK
2015-05-25 Årsstämma 2014
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-23 Ordinarie utdelning WISE 0.03 SEK
2014-05-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-22 Årsstämma 2013
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-21 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-27 Ordinarie utdelning WISE 0.10 SEK
2013-05-24 Årsstämma 2012
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-30 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Ordinarie utdelning WISE 0.08 SEK
2012-05-22 Årsstämma 2011
2012-05-11 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-27 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-11 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-08 Ordinarie utdelning WISE 0.05 SEK
2011-04-07 Årsstämma 2010
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2011-01-16 Extra Bolagsstämma 2011
2010-10-27 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-12 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-28 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-16 Ordinarie utdelning WISE 0.00 SEK
2010-04-15 Årsstämma 2009
2010-02-19 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-06 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-28 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-14 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-24 Årsstämma
2019-05-15 17:30:02

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 15 maj 2019. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 3,50 kr per aktie.

WISE GROUP AB (PUBL): KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I WISE GROUP AB (PUBL) DEN 15 MAJ 2019

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 15 maj 2019. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 3,50 kr per aktie.

Disposition avseende Wise Group AB:s (publ) resultat

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för år 2018 för moderbolaget samt för koncernen. Årsstämman beslutade att till ägarna utdela 3,50 kr per aktie vilket summerar till 25 868 010 kr samt att resterande vinstmedel ska balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning beslutades till den 17 maj 2019. Det huvudsakliga innehållet i de fastställda räkenskaperna har tidigare presenterats i bokslutskommuniké för år 2018.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Val av styrelse och revisor m.m.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Erik Mitteregger, Stefan Rossi, Ken Skoog, Charlotte Sundåker och Annika Viklund, och Torvald Thedéen valdes som ny ordinarie styrelseledamot. Erik Mitteregger valdes till styrelsens ordförande. Till bolagets revisor omvaldes Ernst & Young AB.

Arvode till styrelseledamöterna, som inte uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 205 000 kr per ledamot och med 410 000 kr till styrelsens ordförande. Arvode till styrelseledamöter som ingår i bolagets utskott, och som inte uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, ska utgå med 50 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt med 20 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och med 10 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, innebärande bl.a. att ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Ledande befattningshavare är vd och de personer som ingår i bolagets ledningsgrupp. Den rörliga ersättningen kan som mest uppgå till ett belopp motsvarande sex månadslöner.

Beslut om fastställande av principerna för utseende av en valberedning

Stämman beslutade om fastställande av principer för utseende av valberedning i enlighet med styrelsens förslag, innebärande bl.a. att valberedningen ska ha tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.

Beslut om bemyndigande till styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 700 000 aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med högst 140 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att besluta om nyemission med bestämmelse om kontant, apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket p. 6 aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att genom en förenklad process genomföra mindre företagsförvärv.

2019-05-15

För ytterligare information, kontakta:

Erik Mitteregger, styrelseordförande Wise Group AB (publ)
Tel: +46 706 00 44 84 e-post: erik.mitteregger@wisegroup.se

Ingrid Höög, vd Wise Group AB (publ)
Tel: +46 765 25 90 05 e-post: ingrid.hoog@wisegroup.se 

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 17:30 CEST.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Wise Group Kommunike fran arsstamma.pdf

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se