09:27:48 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-28 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-10 X-dag ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2024-05-08 Årsstämma 2024
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-15 X-dag ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-28 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-09 X-dag ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-07-05 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-10 X-dag ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2021-05-07 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-10 X-dag ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2020-06-09 Årsstämma 2020
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 X-dag ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2019-05-27 Årsstämma 2019
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-28 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-09-21 Extra Bolagsstämma 2018
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 X-dag ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 X-dag ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-23 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 X-dag ordinarie utdelning XINT 0.00 SEK
2016-05-30 Årsstämma 2016
2016-04-26 Bokslutskommuniké 2015

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Xintela är verksamt inom bioteknik. Bolagets kompetens återfinns inom regenerativ medicin, samt behandling av cancer, ledbroskskador samt hjärntumörer. Forskningen baseras på utvecklandet av proteinmolekyler som har kapacitet att känna av förändringar på cellers yta, vilket möjliggör identifiering av de stamceller som är på väg att utvecklas till broskceller. Bolaget grundades under 2009 och har sitt huvudkontor i Lund.
2019-11-29 09:20:09

Sammanfattning av delårsrapport

Med "Bolaget" eller "Xintela" avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780-3480.

Årets första nio månader (2019-01-01 - 2019-09-30)

· Intäkterna uppgick till 3 (1 012) KSEK.

· Resultatet före skatt uppgick till -28 081 (-17 581) KSEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,71 (-0,58) SEK.

· Soliditeten** uppgick per den 30 september 2019 till 80 (4) %.

Tredje kvartalet (2019-07-01 - 2019-09-30)

· Intäkterna uppgick till 2 (617) KSEK.

· Resultatet före skatt uppgick till -7 961 (-4 381) KSEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 (-0,14) KSEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 39 470 708 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2019-09-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 30 367 904 aktier registrerade.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

· Inga väsentliga händelser har inträffat under tredje kvartalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 5 november meddelar Xintela att bolaget erhåller ett lån om 750 000 EUR från Bauerfeind-koncernen. Lånet kan betalas ut i två omgångar, löper med en årlig ränta om 3% och förfaller till betalning genom konvertering till aktier till kursen 6 SEK/aktie senast 31 december 2019.

VD Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar

Viktiga milstolpar uppnådda

Kritiska steg i produktionsprocessen avklarade

Det pågår ett mycket omfattande och gediget arbete i GMP-enheten för att få alla delar i processutvecklingen och kvalitetsarbetet på plats inför ansökan om produktionstillstånd. En central del i processutvecklingen är ett selektionssteg där vi använder en antikropp för att rena fram högkvalitativa stamceller från den donerade fettväven. Eftersom antikroppen kommer att användas i produktionen av vår stamcellsprodukt så ställs det mycket höga krav från regulatoriska myndigheter på hur antikroppen tillverkas och produceras. För att få hjälp med detta har vi kontrakterat BioInvent i Lund som har omfattande erfarenhet av antikroppsproduktion för klinisk användning. Vi har nu tagit fram och producerat den antikropp som kommer att vara vårt viktigaste verktyg i produktionen av vår stamcellsprodukt och som möter myndigheters krav på säkerhet, kvalitet och dokumentation.

En annan viktig milstolpe är att vi nu har tecknat ett kontrakt med den klinik som levererar donerad fettväv för vår stamcellstillverkning vilket säkrar leverans av fettväv enligt uppsatta kriterier.

Det är mycket stimulerande för teamet att vi även har arbetat igenom alla kritiska steg i processen från isolering av stamceller från fettväv till selektion, expansion och formulering av stamcellerna under strikta GMP-förhållanden.

Positivt möte med läkemedelsverket

I september hade vi ett möte med läkemedelsverket för att få deras synpunkter på produktionen av vår första stamcellsprodukt XSTEM-OA samt på upplägget av vår First-In-Human studie. Vi fick en mycket positiv och konstruktiv respons och en värdefull bekräftelse på att vi har en tydlig och bra plan framåt. Vår första kliniska studie kommer att vara på patienter med knäartros. Protokollet för studien är på plats och förhandlingar med ett CRO samt kliniker där studierna kommer att utföras pågår. Vi har också börjat utvärdera nästa muskoloskeletala indikation för vår stamcellsplattform XSTEM.

Framgångar i cancerprojektet

I cancerprojektet fortsätter vi utvärdera våra antikroppar, inklusive de från samarbetet med Catalent, i olika prekliniska cancermodeller. Antikropparna är riktade mot Xintelas integrintargets och syftet är att undersöka antikropparnas terapeutiska potential och identifiera möjliga produktkandidater. Efter framgångsrika studier på celler från olika aggressiva tumörformer så har vi nu inlett studier på cancermodeller i djur med utvalda antikroppar. Djurstudierna drivs av teamet i Xintelas helägda dotterbolag Targinta i samarbete med forskare vid Lunds universitet. Som tidigare meddelats avvaktar vi med avknoppningen av Targinta tills finansieringen är tryggad.

Finansiering och samarbeten

Vi arbetar aktivt med att identifiera olika former av finansiering av våra projekt, även projektfinansiering genom samarbeten och anslag som EU-finansiering. I slutet av oktober erhöll vi ett brygglån om cirka 8 MSEK från vår storägare i Bauerfeindkoncernen till en årsränta på 3 procent. Lånet kommer att konverteras till aktier innan slutet av året till kursen 6 SEK/aktie. Lånet ger oss möjlighet att arbeta vidare mot långsiktiga finansieringslösningar och utvärdera nya möjligheter och områden där våra bolag kan fördjupa samarbetet framöver. Vi har också pågående diskussioner med olika veterinärmedicinska bolag om möjliga samarbeten kring stamcellsterapi av artros hos djur.

Expansion till nya lokaler

I takt med att Xintelas stamcellsprojekt och GMP-produktionsenhet tar stora kliv framåt så ökar behovet av lokaler. För att ge ytterligare plats åt det växande stamcellsteamet så har Xintelas ledning och även Targintas personal nu flyttat till nya kontors- och laboratorielokaler på Medicon Village. Det är förstås positivt och ett bra tecken på att verksamheten går starkt framåt.

Bästa hälsningar,
Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela AB (publ)

Xintela AB

Xintela är en innovatör i utvecklingen av regenerativa cellterapier och riktade cancerterapier baserade på den patenterade markörteknologiplattformen XINMARK®. Plattformen bygger på specifika cellytproteiner (integriner) och mer än 25 års forskning och utveckling. Xintela använder markörteknologin för att selektera och kvalitetssäkra stamceller för behandling av muskuloskeletala sjukdomar inklusive artros. Studier på hästar med artros har visat att stamcellerna är säkra och har en positiv effekt på brosk och ben. Xintela har etablerat en GMP-anläggning för produktion av stamceller och förbereder en First-in-Human studie på patienter med knäartros. I onkologiprogrammet utvecklar Xintela antikroppsbaserade terapier för behandling av aggressiva tumörer inklusive glioblastom.

Utvecklingen i siffror

Intäkter

Bolaget redovisar en nettoomsättning på 3 (1 012) KSEK för årets första nio månader. För tredje kvartalet redovisade Bolaget en nettoomsättning om 2 (617) KSEK.

Resultat

Rörelseresultat för Bolaget uppgick för årets första nio månader till -28 079 (-16 100) KSEK. Motsvarande siffor för tredje kvartalet uppgick till -7 961 (-3 961) KSEK.

Kostnaderna för forskning och utveckling står för den största delen av Bolagets kostnader och uppgick för januari till september till 21 533 (11 261) KSEK. Motsvarande siffror för tredje kvartalet uppgick till 5 875 (3 254) KSEK.

Marknad- och försäljningskostnader uppgick för årets första nio månader till 3 651 (3 380) KSEK. Motsvarande siffror för tredje kvartalet uppgick till 1 147 (793) KSEK.

De administrativa kostnaderna uppgick för årets första nio månader till 2 898 (2 471) KSEK. Motsvarande kostnader för tredje kvartalet uppgick till 941 (532) KSEK.

Resultat före skatt för perioden januari till september 2019 uppgick till -28 081 (-17 581) KSEK. Motsvarande siffror för tredje kvartalet uppgick till -7 961 (-4 381) KSEK.

Finansiell ställning

Soliditeten för Xintela var 80 (4) procent den 30 september 2019 och det egna kapitalet uppgick till 16 864 (834) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 2 685 (2 838) KSEK. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 21 048 (19 205) KSEK.

Den 5 november meddelar bolaget om ett lån från Bauerfeind-koncernen om 750 000 EUR.

Kassaflöde och investeringar

Xintelas kassaflöde för perioden januari till september 2019 var -28 712 (-19 072) KSEK. Investeringarna uppgick till 533 (10 487) KSEK, varav 394 (9 607) KSEK avsåg materiella anläggningstillgångar. Investeringarna är kopplade till etableringen av Bolagets egna GMP-anläggning för produktion av stamceller för kliniska studier.

Aktien

Aktien i Xintela AB (publ) noterades den 22 mars 2016 på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och handlas under kortnamnet XINT. First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom NASDAQ OMX-koncernen. Bolag på First North Growth Market är inte underställda samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag på First North Growth Market kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Alla bolag med aktier som handlas på First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen prövar ansökan om upptagande till handel. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se.

Per den 30 september 2019 uppgick antalet aktier till 39 470 708. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.

Finansiell rapportering i enlighet med RFR2 (IFRS)

Xintela upprättar sina finansiella rapporter i enlighet med RFR2 (IFRS). Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2019 2020-02-28

Personal

Medelantalet anställda i Xintela uppgick för perioden januari till september 2019 till 15 (11), av vilka 2 (1) är män.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Begränsade resurser

Xintela AB är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av finansiellt och operativt relaterade problem. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att säkerställa verksamhetens behov av finansiering utifrån olika scenarier, inklusive intäkter från licensiering och partnerskap samt extern finansiering.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Xintela AB baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov

Utveckling av läkemedel är en tids- och kostnadskrävande verksamhet. Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. För att täcka dessa kostnader kan Xintela AB komma att ha behov av att anskaffa nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.

Försäljningsrisk

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det positiva mottagande på marknaden som förespeglats i den här delårsrapporten. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro.

Krav angående ersättning för emissionsgarantier

På den extra bolagsstämman den 21 september 2018 beslutades om en företrädesemission om cirka 24 MSEK. I samband med att företrädesemissionen offentliggjordes den 5 september hade garantiavtal ingåtts mellan Bolaget och följande garanter för att garantera 60 procent av emissionen; Formue Nord Markedsneutral A/S, Modelio Equity AB, Oliver Molse samt Råsunda Förvaltning AB. Kort efter bolagsstämman beslutade styrelsen emellertid att inte inleda nyemissionen eftersom Bolaget hade fått ett mycket attraktivt finansieringsalternativ som bedömdes vara väsentligt mer fördelaktigt för bolaget och bolagets aktieägare. Den 24 september 2018 kommunicerades detta till marknaden, och styrelsens beslut godkändes sedermera av en extra bolagsstämma den 15 oktober 2018. Även om företrädesemissionen därmed aldrig genomfördes anser sig garanterna ha rätt till avtalad garantiprovision om sammanlagt 1,5 MSEK. Xintela bestrider att någon garantiprovision ska utgå och diskussioner mellan parterna pågår fortfarande.

Lund i november 2019

Gregory Batcheller
Ordförande

Sven Kili
Styrelseledamot

Peter Edman
Styrelseledamot

Karin Wingstrand
Styrelseledamot

Evy Lundgren Åkerlund
Verkställande direktör

Xintelas finansiella rapporter finns tillgängliga på www.xintela.se/investerare#rapporter.

För ytterligare information kontakta:

Evy Lundgren-Åkerlund, vd

Telefon: +46 46 275 65 00
E-post: evy@xintela.se
Hemsida: www.xintela.se
Adress: Medicon Village, 223 81 Lund

Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 22 mars 2016.
Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser AB:

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB
Telefonnummer: +46 8-463 83 00
E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Xintela AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2019 kl. 09:20 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmeddelande-Delarsrapport-Q3.pdf
Xintela-Q3-2019.pdf