09:24:39 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandNorge
ListaOB Match
SektorFinans
IndustriBank
ABG Sundal Collier är ett norskt investmentbolag. Bolaget etablerades 2001 efter en fusion mellan norska Sundal Collier och svenska ABG och är idag etablerade rådgivare inom Corporate Finance på den nordiska marknaden. Verksamheten styrs utifrån två affärssegment: Market och Investment Banking. Utöver framställer bolaget diverse bolagsanalyser. Huvudkontoret ligger i Oslo.

Kalender

2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-21 Halvårsutdelning ABG 0.17
2020-10-14 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-10 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Halvårsutdelning ABG 0.22
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Halvårsutdelning ABG 0.17
2019-10-16 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-02 Halvårsutdelning ABG 0.2
2019-04-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-30 Årsstämma 2019
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Halvårsutdelning ABG 0.2
2018-10-17 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Halvårsutdelning ABG 0.5
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-18 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-13 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Ordinarie utdelning ABG 0.50 NOK
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-14 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-27 Ordinarie utdelning ABG 0.60 NOK
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-26 Årsstämma 2016
2016-02-16 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-16 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-30 Bonusutdelning ABG 0.5
2015-04-30 Ordinarie utdelning ABG 0.50 NOK
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-29 Årsstämma 2015
2015-02-12 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-16 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-16 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-25 Ordinarie utdelning
2014-04-24 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-24 Årsstämma 2014
2014-02-13 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-24 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-25 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-26 Ordinarie utdelning
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-12 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-26 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 Ordinarie utdelning
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-14 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-27 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-28 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-29 Ordinarie utdelning
2011-04-28 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-28 Årsstämma 2011
2011-02-15 Bokslutskommuniké 2010
2010-02-16 Bokslutskommuniké 2009
2020-11-20 19:30:00

20 november 2020

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Stabiliseringsåtgärder

Som offentliggjort i samband med erbjudandet om förvärv av befintliga aktier i Nordic Paper Holding AB (publ) ("Nordic Paper" eller "Bolaget") och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm ("Erbjudandet"), har ABG Sundal Collier AB ("ABGSC") möjlighet, i egenskap av stabiliseringsansvarig, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den nivå som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

ABGSC meddelar härigenom, i egenskap av stabiliseringsansvarig, att stabiliseringsåtgärder har utförts i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 på Nasdaq Stockholm och i den utsträckning som framgår nedan. Kontaktperson på ABGSC är Erik Skog (tel: +46 8 566 29 471, e-post: erik.skog@abgsc.se).

Stabiliseringsinformation:
Emittent: Nordic Paper Holding AB (publ)
Värdepapper: Aktier (ISIN: SE0014808838)
Erbjudandestorlek: 34 123 488 aktier
Övertilldelningsoption: 5 118 523 aktier
Erbjudandepris: 43,00 kr per aktie
Tradingsymbol: NPAPER
Stabiliseringsansvarig: ABG Sundal Collier AB
 
Stabiliseringstransaktioner:
Datum Antal Pris Pris Pris Valuta Handelsplats
aktier (högsta) (lägsta) (volymviktat
genomsnitt)
12 november 2020 61 255 39,20 38,55 39,12 SEK Nasdaq
Stockholm
17 november 2020 25 000 40,20 40,20 40,20 SEK Nasdaq
Stockholm
18 november 2020 56 441 40,25 39,45 40,06 SEK Nasdaq
Stockholm
19 november 2020 78 559 39,65 39,00 39,51 SEK Nasdaq
Stockholm

Stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst under perioden som började första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, den 22 oktober 2020, och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. ABGSC har dock inte haft någon skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det fanns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder skulle vidtas. Under inga omständigheter har transaktioner genomförts till ett högre pris än det som angavs i Erbjudandet, det vill säga 43,00 kr per aktie. ABGSC har tidigare offentliggjort att stabiliseringsåtgärder har genomförts genom pressmeddelanden den 30 oktober och 11 november 2020.

Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att utföras. Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har utförts under stabiliseringsperioden i enlighet med detta pressmeddelande samt pressmeddelanden den 30 oktober och 11 november 2020. Samtliga transaktioner under stabiliseringsperioden har utförts på Nasdaq Stockholm och inga stabiliseringsåtgärder har utförts på andra datum än de som anges nedan.

Stabiliseringstransaktioner:
Datum Antal Pris Pris Pris Valuta Handelsplats
aktier (högsta) (lägsta) (volymviktat
genomsnitt)
22 oktober 2020 1 975 42,79 38,95 41,27 SEK Nasdaq
675 Stockholm
23 oktober 2020 548 42,00 40,50 41,45 SEK Nasdaq
503 Stockholm
26 oktober 2020 194 40,50 40,00 40,50 SEK Nasdaq
228 Stockholm
27 oktober 2020 96 082 40,50 39,90 40,30 SEK Nasdaq
Stockholm
28 oktober 2020 1 064 39,50 37,98 38,64 SEK Nasdaq
678 Stockholm
30 oktober 2020 95 021 38,65 38,00 38,25 SEK Nasdaq
Stockholm
2 november 2020 23 323 38,70 38,00 38,58 SEK Nasdaq
Stockholm
3 november 2020 36 943 38,00 38,00 38,00 SEK Nasdaq
Stockholm
4 november 2020 84 070 39,00 38,50 38,70 SEK Nasdaq
Stockholm
5 november 2020 100 38,00 38,00 38,00 SEK Nasdaq
000 Stockholm
6 november 2020 100 38,20 38,00 38,16 SEK Nasdaq
000 Stockholm
9 november 2020 484 38,00 37,95 37,98 SEK Nasdaq
Stockholm
11 november 2020 13 261 39,20 39,20 39,20 SEK Nasdaq
Stockholm
12 november 2020 61 255 39,20 38,55 39,12 SEK Nasdaq
Stockholm
17 november 2020 25 000 40,20 40,20 40,20 SEK Nasdaq
Stockholm
18 november 2020 56 441 40,25 39,45 40,06 SEK Nasdaq
Stockholm
19 november 2020 78 559 39,65 39,00 39,51 SEK Nasdaq
Stockholm

Delvis utnyttjande av övertilldelningsoption

Sutriv Holding AB ("Sutriv") har utfärdat en övertilldelningsoption till ABGSC och Nordea Bank Abp, vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från och med dagen för prissättningen av Bolagets aktier, att sälja ytterligare högst 5 118 523 aktier (motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet) till samma aktiepris som i Erbjudandet, det vill säga 43,00 kr per aktie, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. ABGSC meddelar härmed att övertilldelningsoptionen delvis har utnyttjats för att förvärva 565 000 aktier från Sutriv. Följaktligen kommer 4 553 523 aktier i Bolaget som ABGSC har lånat från Sutriv för att täcka övertilldelning att återlämnas till Sutriv.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Nordic Paper Holding AB (publ) i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta pressmeddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.