15:57:06 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-11 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Ordinarie utdelning ACUC 0.00 SEK
2023-05-04 Årsstämma 2023
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-12 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Ordinarie utdelning ACUC 0.00 SEK
2022-05-04 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-11 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Ordinarie utdelning ACUC 0.00 SEK
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 Ordinarie utdelning ACUC 0.00 SEK
2020-05-12 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-19 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Ordinarie utdelning ACUC 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-22 Ordinarie utdelning ACUC 0.00 SEK
2018-03-21 Årsstämma 2018
2018-02-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
AcuCort är ett bioteknikbolag. Bolaget har utvecklat och kommersialiserar läkemedlet Zeqmelit som är en munfilm baserad på kortisonsubstansen dexametason, för snabb tillgänglighet och lindring vid bland annat svåra och akuta allergiska reaktioner. Zeqmelit är godkänt i Sverige, Danmark och Norge. Målet är global kommersialisering i EU, USA och på utvalda nyckelmarknader via licenstagare och distributörer. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund.
2022-05-04 18:20:50

AcuCort AB (publ) (Spotlight Stock Market: ACUC) har idag den 4 maj 2022 hållit årsstämma varvid följande beslut fattades.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2021. Stämman beslutade att hela beloppet till stämmans förfogande ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2021.
Fastställande av antalet styrelseledamöter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade vidare att arvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor för envar styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvaldes Ebba Fåhraeus, Anna Eriksrud, Alexandra Johnsson, Monica Wallter och Göran Tornling. Ebba Fåhraeus omvaldes till styrelsens ordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor omvaldes för tiden intill nästa årsstämma.
Valberedningen
Årsstämman beslutade om instruktioner för valberedningen i huvudsak innebärande att valberedningen ska bestå av representanter för de tre största aktieägarna.
Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen så att styrelsens säte ska vara Lund.
Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom kvittning, apport eller annars förenas med villkor. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 15 000 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 15 000 000 nya aktier. Skäl till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra förvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Informationen lämnades genom kontaktpersons försorg den 4 maj 2022.