02:54:57 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-04-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Ordinarie utdelning ALIF B 1.20 SEK
2023-05-04 Årsstämma 2023
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-02 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Ordinarie utdelning ALIF B 2.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-04 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Ordinarie utdelning ALIF B 1.50 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-03 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Bonusutdelning ALIF B 0.5
2020-11-19 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Split ALIF B 1:4
2020-05-08 Ordinarie utdelning ALIF B 0.00 SEK
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning ALIF B 2.20 SEK
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-12-20 Extra Bolagsstämma 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning ALIF B 2.20 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-13 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-30 Ordinarie utdelning ALIF B 1.50 SEK
2017-05-29 Årsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-02 Ordinarie utdelning ALIF B 0.00 SEK
2016-09-01 Årsstämma 2016
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
AddLife är en koncern med verksamhet inom life-science sektorn. Inom koncernen återfinns specialisering främst mot diagnostik, medicinteknik och biomedicinsk forskning. Verksamhet innehas främst i Norden och Baltikum med kunder inom vård och omsorg, samt forskningsinstitut. Addlife bildades under 2015 vid en avknoppning ur Addtech koncernen. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-03-29 15:00:00

Aktieägarna i AddLife AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 556995-8126, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2023 klockan 16:00 i World Trade Center, lokal New York, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 15:30.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 25 april 2023, samt
  • dels senast torsdagen den 27 april 2023 anmäla sig digitalt via https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/, via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com,per post under adress: Addlife AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-402 91 33 (vardagar klockan 09:00-16:00). Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras, se Bolagets integritetspolicy: www.add.life/sv/personuppgifter-och-cookies/.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 25 april 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 27 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska aktieägaren utfärda skriftlig undertecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella behörighetshandlingar. Företrädare för juridisk person ska vidare bifoga en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till ovan angiven adress. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär på Bolagets hemsida www.add.life/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/ senast torsdagen den 13 april 2023.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Verkställande direktörens anförande.
9. Beslut
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b. om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Redogörelse för valberedningens arbete.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
14. Val av revisor.
15. Framläggande av samt beslut om godkännande av ersättningsrapport.
16. Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner ("2023 års Aktierelaterade Incitamentsprogram").
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier.
19. Beslut om ändring av bolagsordningen.
20. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 2 OCH 11-14 I DAGORDNINGEN

I enlighet med beslutade principer för utseende av valberedning har styrelsens ordförande kontaktat de av Bolagets kända fem röstmässigt största aktieägarna per 30 september 2022 och bett dessa att utse ledamöter att jämte ordföranden utgöra valberedning inför årsstämman 2023.

Valberedningen utgörs av Johan Sjö (styrelsens ordförande), Håkan Roos (utsedd av RoosGruppen AB), Stefan Hedelius (utsedd av Tom Hedelius), Hans Christian Bratterud (utsedd av Odin Fonder), Christoffer Geijer (utsedd av SEB Investment Management) och Patricia Hedelius (utsedd av AMF). Håkan Roos är valberedningens ordförande. Valberedningen, vars medlemmar representerar 44,0 procent av rösterna i Bolaget, har anmält följande förslag:

2.Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Johan Sjö föreslås som ordförande vid stämman.

11.Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat, sex (6) stycken.

12.Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvodet fördelas enligt följande: 725 000 kronor till styrelsens ordförande och 360 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot. Det totala arvodet uppgår till 2 525 000 kronor. Valberedningens motiv till höjning av arvoden baseras på Bolagets storlek, verksamhetens komplexitet, tillväxtambitioner och för att säkerställa en långsiktig konkurrenskraftig ersättning.

Arvodet till ordförande i revisionsutskottet föreslås uppgå till 75 000 kronor. Till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt ersättningsutskottet föreslås inget arvode utgå för utskottsarbete.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

13.Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Omval föreslås av styrelseledamöterna Johan Sjö, Håkan Roos, Stefan Hedelius, Eva Nilsagård, Birgit Stattin Norinder samt Eva Elmstedt.

Johan Sjö föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Beskrivning av de personer som föreslås omväljas återfinns i årsredovisningen för 2022 samt på Bolagets hemsida www.add.life.

14.Val av revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman ska omvälja revisionsbolaget KPMG AB. KPMG AB har meddelat att, för det fall KPMG AB väljs som revisor, kommer Helena Nilsson att utses till huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag följer revisionsutskottets rekommendation.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 9b OCH 15-19

9b.          Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets vinstmedel disponeras så att 146,2 MSEK (243,9) delas ut till aktieägarna och att återstående del av Bolagets vinstmedel 2 415,8 MSEK (2 605,6), balanseras i ny räkning.

Detta innebär att styrelsen föreslår att till aktieägarna dela ut 1,20 kronor per aktie, oavsett aktieslag, och att måndagen den 8 maj 2023 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. De B-aktier som Bolaget innehar är undantagna från vinstutdelning.

Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg torsdagen den 11 maj 2023 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

15.Framläggande av samt beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar 2022 enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

16.Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner ("2023 års Aktierelaterade Incitamentsprogram")

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram, 2023 års Aktierelaterade Incitamentsprogram ("Programmet"). Programmet, som föreslås omfatta cirka 70 ledningspersoner i AddLife-koncernen, innebär att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av Bolagets återköpta aktier av serie B i Bolaget och att deltagarna efter två år erhåller en viss subvention på erlagd premie för optionerna.

Styrelsens förslag innebär också att årsstämman godkänner att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 250 000 av Bolagets återköpta aktier av serie B för det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuella omräkningar).

Förslaget har beretts av Bolagets ersättningsutskott i samråd med Bolagets styrelse. Beslutet att föreslå Programmet för årsstämman har fattats av styrelsen. Bolagets styrelseledamöter omfattas inte av Programmet.

Programmet har följande huvudsakliga villkor:

a)Antalet köpoptioner att utgivas ska vara högst 250 000, motsvarande cirka 0,2 procent av totala antalet aktier och cirka 0,2 procent av totala antalet röster i Bolaget (av Bolaget innehavda aktier medräknade). Varje köpoption berättigar till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B ("Aktie") i Bolaget under perioden från och med den 1 juni 2026 till och med den 26 februari 2027. Förvärv av Aktier kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Bolaget är förbjuden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen), eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning.

b)Förvärvspriset för Aktier ("Lösenkursen") vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets Aktie av serie B på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 5 maj 2023 till och med den 19 maj 2023.

c)Rätt att förvärva köpoptionerna ska tillkomma koncernledningen och ytterligare cirka 60 ledningspersoner i AddLife-koncernen vilka har direkt möjlighet att påverka koncernens resultat. Bolagets VD ska erbjudas högst 30 000 köpoptioner, övriga i koncernledningen ska erbjudas högst 20 000 köpoptioner per enskild person och övriga ledningspersoner delas in i fyra kategorier där enskild person ska erbjudas högst 8 000 köpoptioner.

d)Om tilldelningsberättigad person avstår från att helt eller delvis förvärva erbjudna köpoptioner ska sådana ej förvärvade köpoptioner fördelas pro rata mellan tilldelningsberättigade som skriftligen anmält intresse av att förvärva ytterligare köpoptioner. Tilldelningsberättigad person kan på detta sätt inte komma att förvärva mer än ytterligare 30 procent av det ursprungligen erbjudna antalet köpoptioner.

e)Styrelsen ska slutligt fastställa fördelning enligt de principer som anges i punkt c) och d) ovan, samt hur många köpoptioner som anställda inom respektive kategori ska erbjudas att förvärva.

f)Anmälan om förvärv av köpoptionerna ska ske senast den 2 juni 2023.

g)Premien för köpoptionerna ska motsvara köpoptionernas marknadsvärde enligt extern oberoende värdering i enlighet med Black & Scholes-modellen. Mätperioden för beräkningen av optionspremien ska baseras på det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets Aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 12 maj 2023 till och med den 22 maj 2023.

h)Utgivande av köpoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser. Styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar av Programmet som föranleds av tillämpliga utländska lagar och regler.

i)Köpoptionerna är fritt överlåtbara.

j)Antal Aktier som köpoptionerna berättigar till förvärv av, samt lösenkursen, kan komma att omräknas på grund av bland annat fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Tidpunkten för överlåtelse av Aktier kan komma att tidigareläggas till följd av fusion eller liknande åtgärder.

k)I syfte att uppmuntra till deltagande i Programmet kan en subvention betalas ut motsvarande den erlagda premien för varje köpoption. Betalning av subventionen sker i så fall under juni 2025.

l)Bolaget har en rätt att återköpa köpoptionerna från innehavaren om optionsinnehavaren inte önskar utnyttja samtliga förvärvade köpoptioner och anmäler detta till Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till ett pris som vid var tid motsvarar högst marknadsvärdet. Återköp av köpoptioner kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i bolaget är förbjuden enligt i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen), eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning.

m)Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Programmet.

Kostnaderna för Programmet utgörs av den under juni 2025 erlagda subventionen enligt ovan samt de sociala avgifter som belöper på denna subvention. Den totala kostnaden för subventionen, inklusive sociala avgifter, uppskattas till cirka 8 MSEK efter bolagsskatt (räknat på marknadsförutsättningarna den 17 mars 2023). Mot subventionen svarar den optionspremie på totalt cirka 8 MSEK som Bolaget erhåller vid överlåtelsen av köpoptionerna (räknat på marknadsförutsättningarna den 17 mars 2023), varför Programmet inte innebär någon nettobelastning på Bolagets eget kapital.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och styrelsens motiv för genomförandet av Programmet är att ledningspersoner inom AddLife-koncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och Bolagets aktieägare. Avsikten med Programmet är även att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieägande i Bolaget. Programmet förväntas vidare skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till AddLife-koncernen, tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och ledningspersonernas intressen. De ledningspersoner som omfattas av programmet är den grupp som, i en i övrigt starkt decentraliserad organisation, har möjlighet att skapa positiva resultateffekter genom samarbeten mellan koncernens dotterbolag. Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av Programmet har en positiv effekt på AddLife-koncernens fortsatta utveckling och att Programmet är till fördel för både aktieägarna och Bolaget.

Bolaget har långsiktiga incitamentsprogram sedan tidigare, 2020, 2021 och 2022 års aktierelaterade incitamentsprogram.

I 2020 års program är 250 000 köpoptioner utestående vilka berättigar till förvärv av 1 000 000 Aktier i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 98,40 SEK per Aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med 19 juni 2023 till och med den 28 februari 2024.

I 2021 års program är 250 000 köpoptioner utestående vilka berättigar till förvärv av 250 000 Aktier i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 259,0 SEK per Aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med 10 juni 2024 till och med den 28 februari 2025.

I 2022 års program är 150 000 köpoptioner utestående vilka berättigar till förvärv av 150 000 Aktier i bolaget. Lösenkursen för dess köpoptioner är fastställd till 250,07 SEK per Aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med den 9 juni 2025 till och med den 27 februari 2026.

Underliggande 1 400 000 Aktier i Bolaget i utestående köpoptioner motsvaras av 593 189 redan återköpta Aktier i Bolaget.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 16 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

17.Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B, att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med börsens regelverk till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv ska ske mot kontant betalning och får ske vid ett eller flera tillfällen.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma avyttra av Bolaget innehavda egna aktier av serie B på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse ska ske enligt villkoren i de aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämman 2020, 2021 och 2022 samt det aktierelaterade incitamentsprogram som föreslås enligt punkt 16 ovan, och annars till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske med annat än pengar.

Syftet med bemyndigandet är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även Bolagets åtagande i det aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämman 2020, 2021 och 2022 samt det aktierelaterade incitamentsprogram som föreslås enligt punkt 16 ovan.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 17 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

18.Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier

I syfte att möjliggöra fler företagsförvärv samt vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i Bolaget ökas med mer än totalt 10 procent, baserat på Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier före utnyttjande av bemyndigandet. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller annars förenas med villkor. Emission vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 18 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

19.Beslut om ändring av bolagsordningen

Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

I syfte att kunna använda de alternativ som aktiebolagslagen anger såvitt avser att besluta om poströstning föreslår styrelsen att § 12 och § 13 i bolagsordningen justeras i enlighet med nedanstående lydelse.

+------------------------------------------------------------------------------+
|Föreslagen lydelse |
+------------------------------------------------------------------------------+
|§ 12 |
| |
|Kallelse till årsstämma ska ske genom annonsering i Post & Inrikes Tidningar |
|samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska samtidigt annonseras i |
|Svenska Dagbladet. |
| |
|Aktieägare, som vill delta i stämman, ska göra anmälan till bolaget för sig |
|och högst två biträden senast den dag som anges i kallelsen till stämman. |
|Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, |
|julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före |
|stämman. |
| |
|§ 13 |
| |
|Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 §|
|andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). |
| |
|Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva |
|sin rösträtt per post före bolagsstämman. |
+------------------------------------------------------------------------------+

Styrelsen föreslås vidare en justering av § 11 i bolagsordningen avseende när ordinarie bolagsstämma senast ska hållas enligt nedan.

+------------------------------------------------------------------------+
|Föreslagen lydelse |
+------------------------------------------------------------------------+
|§ 11 st. 1 |
| |
|Årsstämma ska hållas en gång om året senast under juni månad. Därvid ska|
|följande ärenden förekomma till behandling: |
+------------------------------------------------------------------------+

Styrelsens förslag till ny bolagsordning finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 18 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

AKTIER OCH RÖSTER

Bolaget har totalt utgivit 122 450 250 aktier, av vilka 4 615 136 är aktier av serie A och 117 835 114 

är aktier av serie B, varav Bolaget innehar 593 189. Det totala antalet röster, efter avdrag av de aktier Bolaget innehar, är 163 393 285. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan påverka bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 9b) (inklusive styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen), 16, 17 (inklusive styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen), 18 och 19 i dagordningen samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen och den ersättningsrapport som ska framläggas för godkännande på årsstämman enligt punkt 15 kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor från årsstämman samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Dessa handlingar kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida från samma tidpunkt. Valberedningens förslag och motiverade yttranden samt uppgifter om samtliga föreslagna styrelseledamöter hålls tillgängligt på Bolagets hemsida från dagen för utfärdande av kallelsen.

Stockholm i mars 2023
Styrelsen

AddLife AB (publ)

AddLife AB, Box 3145, 103 62 Stockholm
Tel +46 (0)8-420 038 30
www.add.life
info@add.life
För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD, fredrik.dalborg@add.life,+46 70 516 09 01 
Christina Rubenhag, CFO, christina.rubenhag@add.life,+46 70 546 72 22

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor, huvudsakligen i Norden och övriga Europa. AddLife har cirka 2 200 anställda i ett 85-tal operativa dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9 miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AddLife AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen i detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 29 mars 2023 kl. 15:00 (CET).