08:00:55 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-18 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-06 X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2024-05-06 X-dag ordinarie utdelning ADDV B 0.00 SEK
2024-05-03 Årsstämma 2024
2024-04-18 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-20 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 X-dag ordinarie utdelning ADDV B 0.00 SEK
2023-05-08 X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-04-20 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2022-05-09 X-dag ordinarie utdelning ADDV B 0.00 SEK
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-04-22 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-26 X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.02 SEK
2021-04-26 X-dag ordinarie utdelning ADDV B 0.02 SEK
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-23 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-27 X-dag ordinarie utdelning ADDV B 0.00 SEK
2020-04-27 X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2019-04-26 X-dag ordinarie utdelning ADDV B 0.00 SEK
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-03-12 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-26 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-27 X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2018-04-27 X-dag ordinarie utdelning ADDV B 0.00 SEK
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-26 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-28 X-dag ordinarie utdelning ADDV B 0.00 SEK
2017-04-28 X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-14 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-23 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-27 X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2016-04-27 X-dag ordinarie utdelning ADDV B 0.00 SEK
2016-04-26 Årsstämma 2016
2016-02-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-10 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-17 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-27 X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2015-04-24 Årsstämma 2015
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-05 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-21 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-10 X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2014-04-09 Årsstämma 2014
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-05 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-08 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-20 X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2013-05-17 Årsstämma 2013
2013-05-14 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-06 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-09 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-14 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-02 X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2012-03-30 Årsstämma 2012
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-04 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-10 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-06 X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2011-04-04 Årsstämma 2011
2011-02-07 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-04 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-12 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-21 X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2010-05-20 Årsstämma 2010
2010-05-06 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-09-25 X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2009-09-24 Årsstämma 1
2009-09-17 Kvartalsrapport 2009-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
ADDvise Group erbjuder helhetslösningar till sjukvårds- och forskningsenheter, vilket inkluderar laboratorieinredning, skyddsventilation, samt diverse förbrukningsmaterial. Verksamheten drivs utifrån två affärssegment: Lab och Sjukvård. Kunderna återfinns främst inom den nordiska marknaden, men även på den övriga internationella marknaden och innefattar både kunder inom privat - och offentlig sektor. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
2024-04-18 07:45:00

Första kvartalet visade på fortsatt god omsättningsutveckling. Affärsområdet Lab noterade kraftig organisk tillväxt medan läkemedelsverksamheten påverkade koncernen som helhet negativt. Förändrad produktmix resulterade i lägre marginaler. Arbetet för att optimera kapitalstrukturen fortsatte och vinst per aktie förbättrades.

Januari - mars 2024

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 413,4 MSEK (310,5), en ökning med 33,1 %

Organiskt minskade nettoomsättningen med 9,5 %. Exklusive läkemedel uppgick organisk tillväxt till 3,6 %.

EBITDA för perioden uppgick till 99,1 MSEK (84,2)

Periodens resultat uppgick till 42,9 MSEK (35,6)

Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,22 SEK (0,20)

Operationellt kassaflöde för perioden uppgick till 55,3 MSEK (123,3)

VD-kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat resultat

Under första kvartalet ökade omsättningen med 33 % till 413 MSEK (310), vilket är i linje med vårt långsiktiga finansiella mål. Organiskt minskade omsättningen med 10 %, drivet av normaliserad efterfrågan inom vår amerikanska läkemedelsverksamhet som utvecklades mycket starkt under 2023. I kvartalet stod produktkategorin läkemedel för 9 % av koncernens omsättning, jämfört med 23 % motsvarande period förra året. Läkemedel är en attraktiv kategori med höga marginaler, där försäljningen dock kan variera beroende på förändringar i förskrivarkoder eller försäkringstäckning. Vi kommer inom kort att lansera flertalet nya läkemedel som vi förväntar ska bidra till att tillväxten inom produktkategorin återvänder.

Koncernens organiska tillväxt exklusive läkemedel uppgick till 4 %, drivet av hög aktivitetsnivå inom både Sjukvård och Lab i Norden samt inom vår projektbaserade renrumsverksamhet. Affärsområdet Lab levererade ett starkt kvartal med en organisk tillväxt om 26 %. Våra bolag bidrar med stort värdeskapande till kund vilket bygger lojalitet och möjliggör ökad försäljning med en sund lönsamhet. Vår amerikanska verksamhet med inriktning på kapitalvaror hade ett mer utmanande kvartal. Här förväntas kommande räntesänkningar resultera i förbättrad efterfrågan. Vi har ytterligare stärkt upp vårt operationella team i USA för att på bästa möjliga sätt kunna bistå bolagen i att leverera fortsatt tillväxt.

De fyra förvärven som gjordes under andra halvan av förra året bidrar nu fullt ut till kvartalets siffror. Samtliga levererar i linje med eller bättre än våra förväntningar och medverkade till en mer balanserad geografisk exponering under kvartalet. Vi ser fortsatta möjligheter till att genom ytterligare förvärv stärka vårt erbjudande inom utvalda områden.

Den ändrade produktmixen, med en svagare försäljning av läkemedel och en kraftig försäljningsökning inom ren- och klimatrum, påverkade lönsamheten under kvartalet. Bruttomarginalen var 55 % (64 %) och EBITDA-marginalen var 24 % (27 %). Vinst per aktie uppgick till 0,22 SEK (0,20) vilket är det starkaste resultatet i ett enskilt kvartal hittills. Avkastning på sysselsatt kapital var 18 % (18 %).

Operationellt kassaflöde uppgick till 55 MSEK (123), motsvarande en cash conversion om 56 % (147 %). Skillnaden förklaras främst av ökat rörelsekapital under kvartalet jämfört med föregående år då vi noterade en betydande rörelsekapitalminskning drivet främst av vår läkemedelsverksamhet.

Vi har under kvartalet tagit flertalet initiativ för att optimera vår kapitalstruktur och säkerställa fortsatt lönsam tillväxt. Bland annat emitterades vår första obligation i USD till ett belopp om 60 MUSD. Majoriteten av likviditeten från den nya obligationen användes till att återköpa delar av vår befintliga obligation utgiven i SEK. Resultatet blir en mer balanserad valutaexponering och en bättre förfalloprofil. Nettoskulden i relation till EBITDA var vid utgången av kvartalet 2,4x.

Årets första kvartal har visat på värdet av en bred och diversifierad bas av produkter, kunder och marknader inom de strukturellt viktiga områdena sjukvård och laboratorieverksamhet. Behovet av produkter och tjänster som räddar och förlänger människors liv står starkt i såväl en uppåtgående som nedgående konjunktur.

Rikard Akhtarzand, VD

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD

076-525 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Oliver Humlen, Finanschef

070-916 26 97

oliver.humlen@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2024 kl. 07.45 CEST.

ADDvise finansiella rapporter finns tillgängliga på ADDvise hemsida, https://www.addvisegroup.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Delårsrapporten publiceras i en svensk och en engelsk version. Den svenska versionen utgör originalversionen.

Om ADDvise

ADDvise är en internationell life science-koncern. Med en decentraliserad ägarmodell utvecklar och förvärvar vi högkvalitativa företag inom affärsområdena Lab och Sjukvård. Koncernen omfattar över 20 bolag och omsätter närmare 2 miljarder SEK. ADDvise är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se,är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.