01:21:07 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorTjänster
IndustriTeknik-konsult
ÅF Pöyry är ett ingenjörs- och konsultbolag. Bolaget erbjuder tjänster och lösningar anpassade för industriprocesser, infrastrukturella projekt samt utveckling av diverse IT-system. Bolagets affärssegment inkluderar energi, industri samt infrastruktur. Marknaden är främst koncentrerad till Europa men bolaget har även löpande projekt på global nivå. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Ordinarie utdelning AF B 0.00 SEK
2020-04-28 Årsstämma 2019
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-07-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning AF B 5.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-05-02 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-07 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-26 Ordinarie utdelning AF B 5.00 SEK
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-25 Årsstämma 2017
2018-02-08 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-13 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-26 Ordinarie utdelning AF B 4.50 SEK
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-25 Årsstämma 2016
2017-02-03 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-13 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-28 Ordinarie utdelning AF B 3.75 SEK
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-27 Årsstämma 2015
2016-02-08 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-30 Ordinarie utdelning AF B 3.50 SEK
2015-04-29 Årsstämma 2014
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-10 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-11 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-13 Split AF B 1:2
2014-05-06 Ordinarie utdelning AF B 6.50 SEK
2014-05-05 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-05 Årsstämma 2013
2014-03-04 Kapitalmarknadsdag 2014
2014-02-11 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-21 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-12 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-29 Ordinarie utdelning AF B 5.50 SEK
2013-04-26 Årsstämma 2012
2013-04-26 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-19 Extra Bolagsstämma 2012
2012-10-15 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-13 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-08 Ordinarie utdelning AF B 5.00 SEK
2012-05-07 Årsstämma 2011
2012-05-07 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-13 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-17 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-09-22 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-07-14 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-03 Ordinarie utdelning AF B 4.00 SEK
2011-05-02 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-02 Årsstämma 2010
2011-02-14 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-21 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-14 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-31 Split AF B 1:2
2010-05-06 Ordinarie utdelning AF B 8.00 SEK
2010-05-05 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-17 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-21 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-17 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-06 Ordinarie utdelning AF B 6.50 SEK
2009-05-05 Årsstämma
2009-05-05 Kvartalsrapport 2009-Q1
2008-04-24 Ordinarie utdelning AF B 6.50 SEK
2007-05-09 Ordinarie utdelning AF B 3.00 SEK
2006-05-02 Split AF B 1:2
2006-04-28 Ordinarie utdelning AF B 5.00 SEK
2005-04-29 Ordinarie utdelning AF B 2.60 SEK
2004-05-12 Ordinarie utdelning AF B 2.60 SEK
2003-05-08 Ordinarie utdelning AF B 2.00 SEK
2002-04-30 Ordinarie utdelning AF B 5.00 SEK
2002-04-30 Bonusutdelning AF B 8.00 SEK
2001-05-09 Ordinarie utdelning AF B 5.50 SEK
2001-05-09 Bonusutdelning AF B 7.50 SEK
2000-05-12 Ordinarie utdelning AF B 3.50 SEK
1999-04-22 Bonusutdelning AF B 10.00 SEK
1999-04-22 Ordinarie utdelning AF B 5.00 SEK
1987-09-02 Split AF B 1:3
2019-05-15 17:55:00

Pressmeddelande från ÅF Pöyry, 15 maj 2019

För mer information:
Rickard Dahlgren, Associate General Counsel, +46 10 50 50 446

På onsdagen den 15 maj 2019 hölls årsstämma i ÅF Pöyry AB (publ) på koncernens huvudkontor i Solna.

Fastställande av räkenskaperna
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och moderbolaget för 2018. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Utdelning
Årsstämman godkände den föreslagna utdelningen till aktieägarna om SEK 5 per aktie. Som avstämningsdag för utdelning beslutades fredagen den 17 maj 2019 och utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske onsdagen den 22 maj 2019.

Styrelse och revisorer
I enlighet med valberedningens förslag omvalde årsstämman ledamöterna Jonas Abrahamsson, Gunilla Berg, Henrik Ehrnrooth, Anders Narvinger, Joakim Rubin, Kristina Schauman, Anders Snell och Ulf Södergren. Salla Pöyry valdes som ny ledamot. Anders Narvinger omvaldes som styrelseordförande.

Som bolagets revisor valdes revisionsbolaget KPMG.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att årligt styrelsearvode ska vara 1 000 000 kronor till styrelseordföranden och 400 000 kronor till var och en av övriga åtta ledamöter. Arvode för arbete i revisionsutskottet skall utgå med 175 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet utgår arvode med 50 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter.

Konvertibelprogram för ledning och nyckelpersoner
Det beslutades enligt styrelsens förslag att ÅF Pöyry AB upptar ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 200 000 000 kronor genom emission av konvertibler. Om konverteringskursen vid emissionstillfället skulle bestämmas till ett belopp som skulle leda till en utspädning efter full konvertering med mer än 2 procent av aktiekapitalet, ska dock det maximala lånebeloppet minskas så att den maximala utspädningen blir 2 procent. Teckningskursen för varje konvertibel ska motsvara dess nominella belopp.

Teckningsberättigade ska vara ledning och utvalda nyckelpersoner, totalt cirka 300 personer. För att motverka utspädning bemyndigades styrelsen av årsstämman att förvärva det antal aktier som tecknade konvertibler kan konverteras till. Aktiekapitalet ska genom indragning minskas motsvarande det antal aktier som på så sätt återköps.

Bemyndigande om nyemission
Styrelsen bemyndigades också att besluta om apportemission av B-aktier mot betalning eller, med företrädesrätt för aktieägarna, kontantemission. Antalet nyemitterade aktier får sammanlagt högst uppgå till 10 procent av totalt antal aktier.

Corporate Communication
ÅF Pöyry AB (publ)

ÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.