11:15:43 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Akelius Residential är en fastighetskoncern. Visionen är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter. Idag innehas huvudfokus på bostäder i attraktiva och eftertraktade lägen i växande storstäder. Bolaget äger fastigheter främst inom Sverige men återfinns även inom Europa och Nordamerika. Inom koncernen bedrivs även annan verksamhet inom exempelvis finansiella tjänster och interna utbildningar via dotterbolaget Akelius University. Huvudkontoret är beläget i Danderyd.

Kalender

2021-02-04 Kvartalsutdelning AKEL D 0.03 SEK
2020-11-04 Kvartalsutdelning AKEL D 0.03 SEK
2020-10-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-10 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-08-04 Kvartalsutdelning AKEL D 0.03 SEK
2020-05-04 Kvartalsutdelning AKEL D 0.03 SEK
2020-04-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-03 Årsstämma 2019
2020-02-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2020-02-03 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2019-10-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-05 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2019-05-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-11 Årsstämma 2018
2019-02-04 Bokslutskommuniké 2018
2019-02-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2018-11-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2018-10-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-06 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-08-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2018-05-03 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-10 Årsstämma 2017
2018-02-05 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2017-11-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2017-10-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-07 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-08-03 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2017-05-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2017-05-03 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-11 Årsstämma 2016
2017-02-06 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2016-11-03 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2016-10-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-08 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-08-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2016-05-03 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2016-04-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-15 Årsstämma 2015
2016-02-08 Bokslutskommuniké 2015
2016-02-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2015-11-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2015-10-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-10 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-08-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2015-05-05 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2015-03-01 Bokslutskommuniké 2014
2015-02-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2014-11-29 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-08-21 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-01 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2014-05-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2018-04-11 14:55:40

Vid gårdagens årsstämma i Akelius Residential Property AB har beslut fattats om bland annat vinstutdelning, nyemission, bemyndigande om nyemission av stamaktier och om byte av revisionsbolag.

Stämman beslutade således   

att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning;

att i enlighet med styrelsens förslag lämna vinstutdelning med 20 kronor per preferensaktie.
Totalt ska vinstutdelning på preferensaktierna betalas med ett belopp som sammanlagt motsvarar högst 376 712 120 kronor.
Utdelningen ska fördelas på fyra utbetalningar om 5 kronor per preferensaktie vid respektive utdelningstillfälle.
Som avstämningsdagar föreslås den 4 maj 2018,
den 3 augusti 2018,
den 5  november 2018 och
den 5 februari 2019.
Utdelningen beräknas att betalas genom Euroclear Sweden AB den 9 maj 2018,
den 9 augusti 2018,
den 12 november 2018 respektive
den 11 februari 2019;

att i enlighet med styrelsens förslag lämna vinstutdelning med 2,8 kronor per stamaktie eller totalt 8 583 622 320  kronor;

att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören;

att styrelseordföranden ska erhålla 500 000 kronor och övriga ledamöter 300 000 kronor i styrelsearvode.
Arvode utgår inte till ledamot som anställd i koncernen;

att arvode till det registrerade revisionsbolaget ska utgå enligt godkänd räkning;

att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter;

att bolaget oförändrat ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor;

att omvälja samtliga ledamöter,
det vill säga Leif Norburg, Pål Ahlsén, Igor Rogulj, Anders Lindskog och Lars Åhrman, till styrelseledamöter;

att omvälja Leif Norburg till styrelsens ordförande;

att nyvälja det registrerade revisionsbolaget EY AB till revisor för bolaget;

att ändra redovisningsvaluta från kronor till euro samt
att ändra bolagsordningen med innebörd att en ny bestämmelse upptas med följande lydelse:
"Bolaget ska ha euro som redovisningsvaluta. Aktiekapitalet ska vara bestämt i euro.";

att i enlighet med styrelsens förslag öka bolagets aktiekapital med 75 737 844 kronor genom nyemission av 126 229 740 stamaktier till en teckningskurs om 68 kronor per aktie. Överkursen om sammanlagt 8 507 884 476 kronor ska överföras till bolagets överkursfond.
Rätt att teckna aktierna tillkommer med primär företrädesrätt aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade stamaktieägare.
Styrelsen har bemyndigats att besluta att aktierna får betalas genom kvittning om styrelsen finner det lämpligt och det kan ske utan skada för bolaget eller dess borgenärer;   

att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2019,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 500 000 000 stamaktier.

Stockholm 2018-04-11

Pål Ahlsén 

VD, Koncernchef 

+46 768 07 97 02 

pal.ahlsen@akelius.se 

Denna information är sådan som Akelius Residential Property AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Akelius Residential Property ABs (publ) preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets certifierade  rådgivare.