16:00:16 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-01 Ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2023-05-31 Årsstämma 2023
2023-05-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-01 Ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2022-05-31 Årsstämma 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriÖvriga finansiella tjänster
Alpcot erbjuder en digital plattform för sparande och investeringar samt försäkringar. Bolaget är en oberoende rådgivare och leverantör av försäkringar och finansiella produkter. Bolagets huvudsakliga fokus är tjänstepensionssystem för små och medelstora företag, men erbjuder även livförsäkringar och andra relaterade försäkringsprodukter. Den svenska delen av Alpcots verksamhet grundades 2014.
2023-04-04 21:10:00

                                     

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i Alpcot Holding AB (publ) ("Alpcot" eller "Bolaget") har, i enlighet med den avsikt som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 24 525 000 B-aktier, motsvarande cirka 34 miljoner SEK (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgick till 1,40 SEK per aktie. Alpcots VD, Björn Bringes, styrelseordförande, Katre Saard, CTO, operativ chef, finanschef, samt Girt Cimermans, styrelseledamot i Alpcot Limited, deltog i den Riktade Nyemissionen. Den del av den Riktade Nyemissionen som är riktad till VD, styrelseordförande, CTO, operativ chef och finanschef i Bolaget är villkorad av ett godkännande från årsstämman som planeras att hållas omkring den 31 maj 2023.

Styrelsen i Alpcot har, i enlighet med den avsikt som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om att genomföra en riktad nyemission av 24 525 000 B-aktier. Teckningskursen per ny aktie i den Riktade Nyemissionen uppgick till 1,40 SEK och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Pareto Securities AB ("Pareto Securities") i egenskap av Sole Manager och Bookrunner. Styrelsen har inför beslutet om den Riktade Nyemissionen lagt stor vikt vid att teckningskursen sammantaget ska vara marknadsmässig i relation till rådande aktiepris. Teckningskursen per aktie i den Riktade Nyemissionen motsvarar en rabatt om cirka 19,1 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 4 april 2023. Mot bakgrund av ovan är det styrelsens bedömning att villkoren för den Riktade Nyemissionen och teckningskursen säkerställts marknadsmässigt. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Alpcot cirka 34 miljoner SEK före emissionskostnader.

Alpcots VD, Björn Bringes, styrelseordförande, Katre Saard, CTO, operativ chef, finanschef, samt Girts Cimermans, styrelseledamot i Alpcot Limited, ett bolag ägt av Alpcots ledning, styrelse och anställda, deltog i den Riktade Nyemissionen. Den del av den Riktade Nyemissionen som är riktad till VD, styrelseordförande, CTO, operativ chef och finanschef i Bolaget är villkorad av ett godkännande från årsstämman som planeras att hållas omkring den 31 maj 2023.

Den delen av den Riktade Nyemissionen som inte riktas till VD, styrelseordförande, CTO, operativ chef och finanschef i Bolaget avses genomföras med stöd av bemyndigandet från årsstämman som hölls den 31 maj 2022.

Bolaget avser att använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen till att förvärva ytterligare aktier i Tydliga AB ("Tydliga") eller Tydligas moderbolag Free Broker Group i Norden AB ("Free Broker"), och därmed öka sina nuvarande innehav. Alpcot har nyligen ingått en avsiktsförklaring med Free Broker om att investera upp till 25 miljoner SEK i Tydliga (se separat pressmeddelande: länk (https://mfn.se/cis/a/alpcot-holding/alpcot-holding-ab-alpcot-har-tecknat-en-avsiktsforklaring-om-att-finansiera-tydligas-tillvaxt-och-far-en-styrelseplats-0ce6f8b8)). I takt med att kapitalbehov uppstår framöver är avsikten att Alpcot tecknar nyemitterade aktier i Free Broker eller Tydliga till marknadsmässiga villkor som fastställs i samband med emissionerna. Alpcots VD Björn Bringes kommer även att representera Alpcot genom en styrelseplats i Tydliga.

Alpcot Limited som innehar cirka 64 procent av totalt antal aktier och cirka 84 procent av antalet röster i Alpcot har åtagit sig att på årsstämman rösta för den delen av den Riktade Nyemissionen som är föremål för årsstämmans godkännande.

Bolagets styrelse har noga övervägt möjligheten att anskaffa erforderligt kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen att det för närvarande finns flera skäl till att det är mer fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital genom en riktad nyemission. Bolagets styrelse har konkluderat att en företrädesemission jämfört med den Riktade Emissionen (i) skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en ökad marknadsriskexponering, (ii) skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett emissionsgarantisyndikat givet den rådande volatiliteten på marknaden, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som betalas för sådana emissionsåtaganden, och (iii) sannolikt skulle ha behövt göras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen. Vidare skulle tidsutdräkten för att genomföra en företrädesemission kunna riskera att leda till att Bolaget går miste om potentiella förvärvs- och investeringsmöjligheter. Styrelsen har i valet av emissionstyp bedömt det som positivt att Alpcots ägarbas, genom den Riktade Nyemissionen, diversifieras ytterligare bland svenska och internationella institutionella ägare samt andra kvalificerade investerare. Därtill anser Bolaget att utspädningseffekten av den Riktade Nyemissionen är begränsad.

Efter noggrant övervägande är styrelsens samlade bedömning således att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående aktier med 24 525 000, från 137 908 356 aktier till 162 433 356 aktier. Aktiekapitalet ökar med 245 250,00 SEK, från 1 379 083,56 SEK till 1 624 333,56 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför, efter genomförandet, en utspädning om cirka 15,1 procent av antalet aktier och cirka 7,2 procent av antalet röster i Bolaget.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörande av utfallet av den Riktade Nyemissionen. Aktieägande styrelseledamöter samt aktieägande ledande befattningshavare har, med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte sälja några aktier i Alpcot under en period om 90 kalenderdagar efter offentliggörande av utfallet av den Riktade Nyemissionen.

Rådgivare

Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med den Riktade Nyemissionen.